Proiecte

DEZVOLTAREA COMPETENȚEI INTERCULTURALE LA STUDENȚII VIITORI PEDAGOGI PRIN CURSURILE ON-LINE. VALORIFICĂRI PEDAGOGICE DE LA USARB

În cadrul proiectului Dezvoltarea și promovarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice, implementat de C.E. PRO DIDACTICA, cu sprijinul Fundației Pestalozzi din Elveția, se continuă colaborarea cu universitățile partenere, printre care este și Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălţi.

Astfel, în perioada carantinei, când procesul de studii se desfășoară on-line, până la 10 aprilie, dimensiunea EIC a fost valorificată la următoarele discipline:

  • Cultura comunicării, modulul Stiluri culturale de comunicare, platforma meet.google.com, pentru 65 de studenți (59 de fete și 6 băieți), anul I, Facultatea de Litere, prof. Lilia TRINCA. Temele predate, inclusiv diin perspectivă interculturală, au fost: Comunicare, cultură și limbă, Comunicarea prin cuvânt vs. aspecte interculturale, Alt fel de comunicare vs. aspecte interculturale. De asemenea, dna TRINCA coordonează redactarea a 2 teze de licență cu tematica: Competența interculturală la orele de limba română și Conținuturile la disciplina limba română vs dezvoltarea abordărilor interculturale, inclusiv o teză de master: Comunicarea: dimensiuni ale educației interculturale. Problemele apărute pe parcurs au ținut de faptul că lucrul în sistem de videoconferință este extrem de complicat cu un număr impunător de studenți (mai ales când e vorba de ore de laborator).
  • Dirigenție, platforma Google classroom (classroom.google.com) și Privesc.eu, la Facultățile: Științe ale Educației, Psihologie și Arte; Litere; Drept și Științe Sociale, la un număr de 69 de studenți (62 de fete și 7 băieți), prof. Aurelia BEŢIVU. Astfel, la tema Mediul intercultural în clasa de elevi, s-au desfășurat unitățile de conținut: Culturi în contact, Valorile educației interculturale promovate la clasa de elevi, Comunicarea interculturală și medierea pentru rezolvarea conflictelor, Profilul personalității interculturale. Lucrările individuale realizate de studenţi pe dimensiunea EIC au fost: alcătuirea unui abc al valorilor educației interculturale; setarea a 7-8 reguli de bază în vederea definirii unui spațiu de dialog sigur și civilizat; completarea organizatorului grafic pentru a determina elementele constitutive ale competenței interculturale; alegerea unui instrument software pentru a alcătui un quiz la acest subiect; realizarea unui produs (card poștal, banner, spot publicitar, pliant, carte de vizită, video etc.), prin intermediul căruia se promovează valorile interculturale. Dna BEȚIVU consideră ca succesele vizibile au vizat integrarea plenară a studenţilor în activităţile propuse, interesul sporit al studenţilor pentru subiectele abodate, oportunitatea de a confrunta în mod constructiv opiniile studenţilor de diverse etnii, dar și produsele creative şi originale. Printre problemele apărute, s-au semnalat deficiențele comunicării virtuale, care au ştirbit puţin din încărcătura emoţională a subiectelor și imposibilitatea de realizare a unor sarcini proiectate iniţial, pe motivul conexiunii la distanţă.
  • Educația incluzivă, platforma on-line classroom.google.com, la aceleași 3 facultăți menționate anterior, cu număr similar de studenți, prof. Veronica RUSOV. Tema predată – Conștientizarea și acceptarea diversității, cu subiectele – Interrelaţionare majoritate-minoritate. Excludere şi egalitate, Acceptarea diversităţii la nivel de clasă/şcoală și Sensibilizarea şi implicarea comunităţii în promovarea diversităţii. Lucrările individuale realizate de studeți pe dimensiunea EIC au inclus o listă de cauze ale excluziunii educaționale a diferitor categorii de elevi, altă listă de nevoi și bariere ale copiilor excluși, dar și un set de argumente pentru: satisfacerea necesităţilor educaţionale ale tuturor membrilor comunităţii; pentru adaptarea personalităţii la condiţiile vieţii şi integrarea acesteia în societate; întru prevenirea şi combaterea excluderii şi/sau marginalizării în educaţie și centrarea procesului de educaţie pe copil/elev, pentru abordarea fundamentată pe interesele copilului, dezvoltarea respectului de sine, toleranţă şi acceptare etc. Dna profesor a identificat următoarele succese înregistrate: înlocuirea activităților de învățare în grup planificate cu sarcina de tip „întrebare” de pe platforma Classroom, care a permis analiza reciprocă a opiniei studenților cu privire la diferite aspecte ale educației interculturale. Studenții nu doar și-au exprimat clar atitudinea, dar au contribuit și cu completări, întrebări de clarificare pentru colegi. În final, în contextul situației de carantină, a fost necesară adaptarea sarcinilor din „Ghidul metodologic și suportul de curs de Educație interculturală pentru viitorii pedagogi” la specificul studiului la distanță prin intermediul platfomei Classroom.
  • Etica și cultura profesională, platforma on-line Facebook Grup privat live + opțiunea Screenshare, pentru 27 de studenți (21 fete și 6 băieți) de la Facultățile: Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte; Științe Reale, Economice şi ale Mediului, prof. Eugenia FOCALa tema Codul de etică al cadrului didactic din perspectiva respectării diversității culturale s-au abordat criteriile deontologice în raport cu instrucția, educația și relația „profesor-elev”, profesor-colegi”, „profesor-părinţi”, reflectate în Codul de etică al cadrului didactic din diferite țări. În acest sens, la ora de curs transmisă live și distribuită pe Facebook Grup privat live + opțiunea Screenshare aici, s-a reușit parcurgerea analitică a PPT-ul tematic și a fragmentelor rezumative relevante din prevederile legale promovate de Codurile de etică din Republica Moldova și alte țări în domeniul educației interculturale (în baza documentelor afișate/enunțate). La tema Argumente de natură interculturală pentru o etică şi o deontologie a profesiei didactice, studenții au adus dovezi pentru edificarea unei viziuni etice asupra procesului de predare-învăţare-evaluare, prin identificarea argumentelor de natură interculturală. Studenții au reușit să realizeze și câteva sondaje on-line privind educația interculturală, aplicate cu instrumentele de învățare ale paginii de Facebook. În rezultatul analizei sarcinilor aplicative pe dimensiunea EIC, profesoara și studenții au ajuns la cоncluzia că diversitatea culturală a modelelor cadrelor didactice, barierele interculturale (de a fi și de a acționa), dar şi nevоia de interacţiune au cоnfirmat necesitatea dezvоltării cоntinue a cоmpetenţelоr interculturale. Studenții s-au cоnfruntat cu o problemă datоrită diferenţelоr lingvistice (au fost 8 vorbitori de limba rusă), aceasta le-a influenţat implicarea deplină în timpul discuțiilor, fiind nevoie de traducere simultană. 

Consemnare: Tatiana Șova și Viorica Goraș-Postică

 

Educație interculturală: experiențe profesionale internaționale

În data de 25 aprilie 2020, Oxana CHIRA, dr., lect. univ. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, universitate-partener în  cadrul proiectului Promovarea şi dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice, implementat de C.E. PRO DIDACTICA, cu sprijinul Fundației Pestalozzi din Elveția, a desfășurat un seminar de dezvoltare profesională a masteranzilor în cadrul cursului „Lebensweltliche Mehrsprachigkeit und pädagogische Professionalität in der Migrationsgesellschaft” (Multilingvism în viața cotidiană și profesionalism educațional în societatea migrației), la Universitatea din Wuppertal Germania.

Beneficiile aduse de proiectul internațional au motivat-o pe dna CHIRA să câștige o bursă de cercetare KAAD și să implementeze cunoștințele acumulate la training-urile de la C.E. PRO DIDACTICA. Pe parcursul formării pedagogice și interculturale în Germania, dna CHIRA a avut ocazia de a preda mai multe seminare pentru ciclul Licență și Masterat.

Seminarul din data de 25 aprilie 2020 s-a axat pe abordări și practici de succes în clasele multilingve, incluzând dezvoltarea competenței interculturale, inițierea dialogului antidiscriminatoriu în baza limbii vorbite, dezvoltarea competențelor de comunicare cu scopul de a depăși barierele apărute în interacțiunea dintre profesori și elevii multilingvi. Studenții masteranzi au avut șansa de a-și exprima propriile experiențe, a veni cu un schimb de bune practici, de a exersa noi tehnici web în clasele multilingve, de a aplica cunoștințele teoretice în practică. În perioada carantinei, procesul de studii se desfășoară sincron on-line pe platforma universității. Studenții au valorificat multilingvismul și au dialogat în limbile europene în cadrul seminarului. Dna profesoară a reușit să provoace pe cei 30 de studenți germani prin lecții interactive, să reflecteze în mod analitic și conștient asupra competenței interculturale, competență care trebuie promovată la toate nivelele de comunicare.

Totodată, Oxana CHIRA coordonează patru teze de licență la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi cu tematica proiectului sus numit, inclusiv din perspectiva comunicării interculturale: Anglicismele în limba germană actuală: strategii de predare; Rolul stereotipurilor culturale la ora de limbă străină (limba germană); Dezvoltarea competenței de comunicare prin joc în predarea limbii germane; Multilingvismul: perspective de predare a limbii germane. Interesul sporit de cercetare al studentelor se observă pe platforma Classroom (classroom.google.com) și la consultațiile săptămânale prin aplicația ZOOM. Studentele licențiate au participat anterior și la Masă rotundă „Prezentarea curriculumului și a ghidului metodologic de educație interculturală și diseminarea rezultatelor pilotării” la CE PRO DIDACTICA. Motivația sporită pentru aprofundarea practicării competenței interculturale a fost evidențiată și în procesul practicii pedagogice la studentele de la Facultatea de Litere, specialitatea Limbă germană şi limbă engleză, USARB.