Catedra de literatura română şi universală

Autoportret colectiv în mișcare

Fondată în 2000, Catedra de literatură română şi universală descinde din Secţia de literatură româna, constituită la 24 septembrie 1991 în cadrul Catedrei de limbă şi literatură româna, care, la rîndu-i, își are originile în 1945, avîndu-i ca întemeietori pe Efim Levit și Nicolae Bilețchi,  Eliza Botezatu și Valeriu Senic. Titularii actuali ai catedrei, Nicolae Leahu, Maria Abramciuc, Maria Șleahtițchi, Valentina Enciu, Diana Vrabie, Ana Bantoș, Liliana Gheorghiță, Raisa Leahu, Anatol Moraru, Valentina Botnariuc, Ghenadie Nicu, Lucian Jitaru, Daniela Baciu, Lara Aladina, Ecaterina Niculcea, Valeriu Gorbul sînt, în majoritate, produse ale filologiei bălțene, chiar dacă unii și-au făcut studiile de doctorat la Iași sau Chișinău. Catedra asigură instruirea la specialităţile Limba și literatura română și limba franceză/engleză germană rusă/ucraineană, Psihologia și pedagogia învățămîntului primar și preșcolar, Actorie etc.

În ultimii șapte ani, catedra și-a lărgit spectrul activităților didactice, elaborînd programe de studiu și cursuri pentru specialitățile ,,Jurnalism” şi ,,Ştiinţele comunicării”, plasînd în cîmpul muncii primele patru promoții de absolvenți.

Catedra asigură formarea la specializările de masterat ,,Didactici moderne ale disciplinelor filologice”, ,,Cercetarea filologică” și ,,Didactica literaturii universale”, precum și la doctorat, specialitatea ,,Literatura română” (conducători de doctorat, conf. univ. dr. Nicolae Leahu, conf. univ. dr. Maria Șleahtițchi, conf. univ. dr. habil.  Ana Bantoș).

De o deosebită popularitate în rîndurile profesorilor din țară și, în special, din Nordul Republicii Moldova sînt Cursurile de perfecționare a cadrelor didactice (pentru școala națională și alolingvă), în cadrul cărora profesorii asistă la ore ale unor profesori experimentați de la liceul Teoretic Republican ,,Ion Creangă” , elaborează proiecte de cercetare și aplicative, exersează noi metode de predare a literaturii române și universale.

Oameni ai scrisului în cea mai largă accepție a termenului, adică poeți, prozatori, eseiști, publiciști, membrii Catedrei au căutat întotdeauna să sensibilizeze în sufletul studenţilor acel „element de poezie”, care ,,există dintotdeauna”, după Albert Einstein, în gîndirea științifică. În acest sens, catedra organizează numeroase reuniuni literare și întîlniri cu oameni de creaţie din Republica Moldova, România, Franța, Italia, Rusia,  lansări de carte, concursuri de traducere, recitaluri, conferinţe ştiinţifice.

Istoria catedrei este reflectată, în bună măsură, în paginle revistei literare Semn, care s-a constituit, între 1995-2013, într-o pistă de lansare a tinerelor talente ale facultăţii, dar şi într-un ferment activ al vieţii culturale şi intelectuale din Bălți și din Republica Moldova.

Catedra de literatura română şi universală i-a avut în calitate de invitaţi pe scriitorii  Marin Mincu, Mircea Martin, Irina Mavrodin, Ion Bogdan Lefter, Gheorghe Crăciun, Cornel Ungureanu, Ion Pop, Mihai Cimpoi, Serafim Saka, Arcadie Suceveanu, Vasile Gîrneţ, Vitalie Ciobanu, Vasile Romanciuc, Leo Butnaru, Em. Galaicu-Păun, Dumitru Crudu, Lucian Vasiliu, Nichita Danilov, Cassian Maria Spiridon, Mircea A. Diaconu, Ion Vianu, Emil Brumaru, Ion Mureșan, Gellu Dorian,  Ioan Pintea, Eugen Negrici, Claudiu Comartin, Mircea V. Ciobanu, Vladimir Beșleagă, Savatie Baștovoi etc.

Dintre realizările Catedrei, amintim miile de filologi formați de-a lungul a 70 de ani de activitate didactică, dar și cercetările în materie de literatură română și universală, științele comunicării, teoria literară și hermeneutică.