Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională

(1) Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională (CDSI) este organul de conducere al USARB, care se întrunește cel puțin o data în trimestru sau ori de cîte ori este necesar, la inițiativa președintelui sau a cel puțin 1/3 din numărul membrilor și are următoarele competențe și atribuții.:

 • coordonarea elaborării Planului de dezvoltare strategică instituțională, care cuprinde viziunea, misiunea, strategii de dezvoltare a Universităţii și acțiunile principale pentru o perioadă de cel puțin 5 ani și care sînt prezentate Senatului pentru aprobare; 
 • monitorizarea, evaluarea utilizării eficiente a resurselor financiare și prezentarea Senatului pentru aprobare a proiectului bugetului universitar; 
 • aprobarea contractului-tip de studii și cuantumului taxelor de studii;
 • asigurarea managementului instituțional privind drepturile de proprietate intelectuală și de transfer tehnologic; 
 • ia decizii, cu avizul favorabil al Senatului, privind:

– dezvoltarea şi consolidarea patrimoniului instituţiei, cu cel puţin 2/3 din numărul voturilor membrilor;

– iniţierea şi închiderea programelor de studii, cu cel puţin 2/3 din numărul voturilor membrilor;

– metodologia de salarizare şi stimulare a personalului;

– activităţile de antreprenoriat, parteneriatele public-private şi cooperarea cu mediul de afaceri;

– angajarea în consorţii şi fuzionarea cu alte instituţii de învăţămînt superior; 

 • Organizarea și desfășurarea alegerilor pentru postul de rector în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a alegerilor rectorului USARB.

(2) Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională se constituie din nouă membri, după cum urmează: 

 • trei membri desemnați: de Ministerul Educației – doi membri, de Ministerul Finanțelor – un membru. Membrii desemnați nu pot avea calitate de salariat în cadrul ministerelor respective. 
 • doi membri din rîndul cadrelor didactice titulare ale USARB, care nu dețin funcții de conducere și nu sînt membri ai Senatului, selectați prin vot secret de adunarea generală a membrilor consiliilor facultăților și a reprezentanților studenți din senat și din consiliile facultăților adunarea generală a electorilor); 
 • doi membri delegați din partea Senatului, care sînt experți externi și nu au calitatea de titular ai USARB;
 • rectorul;
 • prorectorul, responsabil de probleme financiare.

(3) Componența Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională include obligatoriu economiști și juriști. Persoana desemnată de Ministerul Finanțelor trebuie să dețină competențe specifice privind monitorizarea și auditarea financiară. La constituirea Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională se respectă principiul echilibrului de gen.

(4) Membrii CDSI se desemnează pentru un mandat de 5 (cinci) ani.

(5) Președintele CDSI este ales de membrii acestuia. Angajații USARB nu pot fi aleși în funcția de președinte al Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională.

(6) Membrii CDSI, desemnați de USARB, beneficiază de o indemnizație lunară, cu excepția rectorului și a prorectorului. Indemnizația respectivă se plătește din bugetul USARB pentru membrii desemnați de aceasta, iar pentru membrii desemnați de fondator și Ministerul de Finanțe – din bugetul fondatorului. Cuantumul indemnizației este de un salariu mediu pe economie pentru membri și de două salarii medii pe economie pentru președintele Consiliului.

(7) Membrii CDSI poartă răspundere personală pentru deciziile adoptate, în conformitate cu legislația în vigoare.

(8). Senatul face demersurile necesare şi începe procedura de desemnare a noilor membri ai CDSI cu cel puţin 30 (treizeci) de zile înainte de expirarea mandatului membrilor CDSI în funcţie.

(9) Alegerea membrilor CDSI din rîndul cadrelor didactice titulare ale USARB este organizată şi desfăşurată de către Comisia Electorală a Universităţii, conform procedurii electorale stabilite de Regulamentul de funcţionare a Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională, aprobat de Senat.

(10) Este declarat ales în calitate de membru al CDSI candidatul care a întrunit un număr de voturi cel puţin egal cu jumătate plus unu din numărul celor care au votat, în condiţiile participării la vot a unui număr de electori de cel puţin 2/3 din numărul membrilor comunităţii academice cu drept de vot.

(11) Alegerea membrilor CDSI din partea Senatului, care sînt experţi externi şi nu au calitatea de titular al USARB, se efectuează în cadrul şedinţei Senatului, prin vot universal, direct, secret şi liber exprimat.

(12) Este declarat ales în calitate de membru al CDSI candidatul care a întrunit un număr de voturi cel puţin egal cu jumătate plus unu din numărul membrilor Senatului care au votat, în condiţiile participării la vot a cel puţin 2/3 din numărul membrilor Senatului.