Licență

Specialitatea ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

anul de studii 2017-2018

Teoria generală a dreptului

 1. Acțiunea normelor juridice în timp
 2. Normele juridice în raport cu alte norme sociale
 3. Formele și metodele de interpretare juridică

Drept instituțional al uniunii europene

 1. Relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană: realizări și perspective
 2. Uniunea Economică și Monetară: avantaje și dezavantaje

Drept constituțional și instituții politice

 1. Forme ale garantării drepturilor și libertăților constituționale ale cetățeanului
 2. Funcția legislativă a Parlamentului Republicii Moldova
 3. Exercitarea suveranității statului Republica Moldova
 4. Statutul de neutralitate a Republicii Moldova

Drept internațional public

 1. Protecția drepturilor omului în domeniul biomedicinei: aspecte reglementate de dreptul internațional
 2. Prevenirea și reprimarea terorismului în reglementările internaționale
 3. Protecția drepturilor minorităților naționale în dreptul internațional public
 4. Particularitățile protecției drepturilor copilului la nivel internațional regional
 5. Rolul Organizației de Securitate și Cooperare din Europa (OSCE) în reglementarea diferendelor internaţionale

Protecţia juridică a drepturilor omului

 1. Principiile aplicabile în materia drepturilor omului
 2. Protecția drepturilor cetățenilor străini și apatrizi pe teritoriul Republicii Moldova
 3. Agentul guvernamental – reprezentantul Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
 4. Studiu comparat al instituției ombudsmanilor în diferite state

Drept vamal

 1. Atacarea actelor administrative, acţiunilor sau inacţiunii organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali
 2. Infracţiuni săvârşite de către persoanele cu funcţii de răspundere în domeniul activităţii vamale
 3. Serviciul în organele vamale ca serviciul public de stat
 4. Eschivarea de la achitarea plăților vamale

Drept contravențional

 1. Cercetarea şi examinarea cazurilor de contravenţie vamală
 2. Răspunderea contravenționala pentru fraude vamale
 3. Trăsăturile obiective și subiective ale componenței contravenției

Drept financiar și fiscal

 1. Evoluția finanțelor publice în Republica Moldova
 2. Locul și rolul instituției bugetului de stat în sistemul dreptului financiar
 3. Principiile asigurărilor sociale de stat în Republica Moldova
 4. Impactul Cartei Europene a Autonomiei Locale asupra finanţelor publice locale în Republica Moldova
 5. Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală în Republica Moldova – evoluţii şi perspective

Drept administrativ

 1. Principiul transparenţei în activitatea autorităţilor publice
 2. Răspunderea politico-juridică a șefului de stat în cadrul formei de guvernământ a Republicii Moldova
 3. Parteneriatul public-privat în administraţia publică

Drept informațional

 1. Regimul juridic al resurselor informaționale în Republica Moldova: bănci și baze de date
 2. Garantarea dreptului la informație în societatea informațională „Moldova Digitală”: studiu comparat
 3. Natura juridică a informației documentate
 4. Regimul juridic al tehnologiilor informaționale în plan național
 5. Natura juridică a contractului electronic în Republica Moldova: studiu comparat

Controlul actului administrativ

 1. Controlul jurisdicțional asupra administrației
 2. Actul de control
 3. Operațiunile de control administrativ
 4. Controlul exercitat de Guvern
 5. Controlul exercitat de Parlament

E-service în administrația publică

 1. Digitizarea serviciilor publice în Republica Moldova
 2. Sisteme de e-services în activitatea administrației publice locale
 3. MCloud – platforma tehnologică guvernamentală comună: provocare și bunele practici internaționale
 4. Paginile oficiale ale autorităților publice în rețeaua Internet
 5. Administrarea sistemului informațional educațional: riscuri și beneficii
 6. MPay – serviciul guvernamental de plăți electronice
 7. MLog – serviciul electronic guvernamental de jurnalizare
 8. MPass – serviciul electronic guvernamental de autentificare și control
 9. MSign – serviciul electronic guvernamental de semnătură electronică
 10. SIAS „Alegeri”

E-Guvernarea

 1. Guvernarea electronică vs democrație electronică
 2. E-transformarea guvernării în Republica Moldova
 3. Portalul Guvernamental – instrument al guvernării electronice
 4. Cadrul normativ-juridic al e-guvernării în Republica Moldova
 5. Sistemul autorităților naționale în domeniul e-guvernării
 6. Rolul și importanța Cancelariei de Stat în procesul de e-transformare
 7. Sistemul guvernamental integrat de circulație a documentelor electronice

Managementul achizițiilor publice

 1. Planificarea achizițiilor: programul anual
 2. Rolul și importanța autorităților de stat în domeniul achizițiilor publice
 3. Monitorizarea, control și sancționarea în domeniul achizițiilor publice
 4. Gestionarea procedurilor de achiziție publică
 5. Dosarul achiziției publice
 6. Licitația electronică
 7. Documentația de atribuire: caietul de sarcini

Administrația publică centrală

 1.  Locul și rolul Președintelui Republicii  Moldova  în sistemul autorităților publice.
 2. Responsabilitatea Președintelui Republicii  Moldova.
 3. Activitatea si actele Președintelui Republicii  Moldova.
 4. Organizarea și funcționarea organelor centrale de specialitate ale administrației publice.  
 5. Atribuțiile Guvernului Republicii  Moldova

Administrația publică locală

 1. Particularitățile administrației publice locale în Gagauz-Yeri,
 2. Particularitățile administrației publice locale în zonele din stînga Nistrului
 3. Domeniul public și privat al statului în gestiunea administrației publice locale
 4. Administrația raională
 5. Atribuțiile și funcționarea consiliilor locale
 6. Principiile de organizare și funcționare a administrației publice locale
 7. Instituția primarului în sistemul administrației publice locale
 8. Serviciile publice locale

Răspunderea penală în AP 

 1. Noţiunea şi temeiurile răspunderii penale
 2. Noţiunea şi trăsăturile esenţiale ale infracţiunii
 3. Modalităţile componenţei de infracţiune
 4. Rolul circumstanţelor atenuante şi agravante la individualizarea pedepsei penale
 5. Analiza juridico-penală a infracțiunii falsul în acte publice
 6. Analiza juridico-penală a infracțiunii excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu
 7. Analiza juridico-penală a infracțiunii abuzul de putere sau abuzul de serviciu
 8. Analiza juridico-penală a infracțiunii delapidarea averii străine
 9. Subiectul infracțiunii și subiectul special infracțiunii
 10. Răspunderea penală pentru infracțiunile coruperea pasivă și coruperea activă
 11. Răspunderea penală pentru infracțiunea de traficul de influență

Managementul serviciilor publice

 1. Considerații teoretice privind conținutul și tipologia serviciilor publice
 2. Managementul serviciilor publice locale
 3. Funcțiile statului în raport cu serviciile publice oferite
 4. Productivitatea serviciilor publice
 5. Managementul serviciilor sociale în Republica Moldova

Dreptul mediului

 1. Răspunderea juridică în dreptul mediului
 2. Ministerul Mediului și atribuțiile lui