Programe / Proiecte de cercetare

ÎN DERULARE

 

Direcţia strategică: Materiale, tehnologii și produse inovative

Cercetări știinţifice fundamentale

 1. Cercetarea compoziţiei, structurii şi proprietăţilor straturilor superficiale ale sticlelor industriale şi de model anorganice, tratate termochimic cu reagenţi ce conţin fluorură. Director de proiect, dr. hab. ŞARAGOV Vasilii (raport 2017)

Cercetări știinţifice aplicative

 1. Tehnologii de formare a peliculelor de grafit cu proprietăți anti-aderență și anti-uzură prin metoda electroeroziunii. Director de proiect, dr. hab. TOPALĂ Pavel (raport 2017)

Direcţia strategică: Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii

Cercetări ştiinţifice fundamentale

Proiecte din cadrul programelor de stat

 1. Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească (anii 1940-1941, 1944-1953): cercetări în localitățile din nordul Republicii Moldova. Director de proiect, dr. PĂDUREAC Lidia (raport 2017)

Cercetări știinţifice aplicative

 1. Modelul de integralizare teoretico-metodologică a domeniilor educației artistice din perspectiva formării inteligenței spirituale a personalității. Director de proiect, dr. MORARI Marina (raport 2017)
 2. Managementul implementării praxiologiei formativ-inovaționale în sistemul învățămîntului artistic național. Director de proiect, dr. BULARGA Tatiana (raport 2017)
 3. Optimizarea procesului educaţiei incluzive prin formarea continuă a cadrelor didactice din ciclul preşcolar şi primar. Director de proiect, dr. ZORILO Larisa (raport 2017)
 4. Cercetarea funcționalității familiilor din Republica Moldova și elaborarea mecanismelor de reajustare psiho-socială a acestora în contextul integrării europene. Director de proiect, dr. BRICEAG Silvia (raport 2017)
 5. Dirijarea formării competențelor profesionale în cadrul studiilor universitare prin organizarea unui proces de instruire adaptivă. Director de proiect, dr. ZASTÎNCEANU Liubov (raport 2017)

Proiecte pentru tineri cercetători

 1. Elaborarea modelului dezvoltării inovaționale sustenabile a universităților în baza cercetării culturii inovaționale a tinerilor specialiști. Director de proiect, dr. SUSLENCO Alina (raport 2017)

FINALIZATE ÎN 2016

Direcţia strategică: Materiale, tehnologii și produse inovative Proiect pentru tineri cercetători

 1. Elaborarea unui sistem de prelucrare a textelor cu structură neomogenă. Director de proiect, dr. PETIC Mircea

Direcţia strategică: Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii Cercetări ştiinţifice fundamentaleProiecte din cadrul programelor de stat

 1. Foametea organizată și represiunile pe motiv confesional în memoriile victimelor regimului totalitar-comunist în R.S.S. Moldovenească. Cercetări în localitățile din nordul Republicii Moldova. Director de proiect, dr. PĂDUREAC Lidia

Proiecte pentru tineri cercetători

 1. Elaborarea unui dicționar plurilingv de frazeologisme ale defectelor omenești. Director de proiect, dr. LĂCUSTĂ Elena

FINALIZATE ÎN 2014

 

Direcţia strategică 1. Edificarea Statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural  şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene

Cercetări ştiinţifice fundamentale

 1. Cercetarea structurilor asociative ale limbii române şi elaborarea dicţionarului asociativ. Director de proiect, dr. hab. Gheorghe Popa
 2. Literatura ca spaţiu al reprezentărilor (studiu interdisciplinar asupra literaturii române din Republica Moldovadin a doua jumătate a secolului XX). Director de proiect, dr. Maria Şleahtiţchi
 3. Cercetarea legislaţiei şi analiza instituţiilor fundamentale ale dreptului  familiei în vederea elaborării unui Comentariu la Codul familiei al Republicii Moldova. Director de proiect, dr. Veaceslav Pînzari

Cercetări ştiinţifice aplicative

 1. Cercetarea reglementărilor naţionale în materia drepturilor copilului şi elaborarea proiectului Codului copilului în contextul edificării statului de drept. Director de proiect, dr. Victoria Ţarălungă
 1. Dicţionar de frazeologisme somatice din limba română, rusă, franceză şi engleză.  Proiect pentru tineri cercetători. Director de proiect, dr. Elena Lacustă

Direcţi strategică 2. Valorificarea resurselor umane, naturale şi   informaţionale pentru dezvoltarea durabilă

Cercetări ştiinţifice fundamentale

 1. Cercetarea proceselor dinamice în sistemul Pămînt-troposferă-ionosferă-magnitosferă. Director de proiect, dr. Eugeniu Plohotniuc

Cercetări ştiinţifice aplicative

 1. Cercetarea şi elaborarea mecanismelor de fortificare a sănătăţii angajaţilor prin suprimarea stresului organizaţional. Director de proiect, dr. Silvia Briceag
 2. Cercetarea impactului strategiei de dezvoltare a potenţialului profesional al specialiştilor asupra creşterii competitivităţii întreprinderilor în condiţiile globalizării. Director de proiect, dr. Irina Movilă
 3. Predarea şi învăţarea limbii şi culturii franceze prin mijloacele audio şi video în cadrul facultăţilor de limbi şi literaturi străine din Republica Moldova. Director de proiect, dr. Angela Coşciug
 4. Cercetarea fenomenului rezistenţei educaţiei sub aspect socio-psiho-pedagogic. Director de proiect, dr. Larisa Zorilo
 5. Managementul competitivităţii strategice a capitalului uman pe piaţa muncii Republicii Moldova în condiţiile dezvoltării regionale. Proiect din cadrul Programului de Stat Director de proiect, dr. Irina Movilă

Direcţia strategică 3. Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi

Cercetări ştiinţifice fundamentale

 1. Cercetarea proprietăţilor fizice a metalelor lichide şi solide într-un  interval larg al stărilor (temperaturi joase şi înalte supuse deformaţiilor) . Director de proiect, dr.  Simion Băncilă
 2. Elaborarea şi cercetarea metodelor noi de intensificare a procesului de dezalcalinizare a sticlelor anorganice cu gaze acide. Director de proiect, dr. habil. Vasilii Şaragov
 3. Elaborarea şi cercetarea tehnologiilor combinate de sinteză, depunere şi  modificare a proprietăţilor radiative şi conductive a micro- şi nanostructurilor semiconductoare II-VI. Director de proiect, dr. Ion Olaru

Cercetări ştiinţifice aplicative

 1. Cercetări teoretice şi experimentale privind procesul de prelucrare complexă a suprafeţelor metalice. Director de proiect, dr.  Pavel Pereteatcu
 2. Cercetări tehnologice privind formarea suprafeţelor cu proprietăţi superioare de termoemisie electronică cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls. Director de proiect, dr. habil. Pavel Topală