Direcția Tehnologii Informaționale

Misiunile Direcției Tehnologii Informaţionale

 1. Menţinerea tehnicii de calcul;
 2. Administrarea reţelei;
 3. Informatizarea universităţii.

Implementarea Strategiei naționale de dezvoltare a societății informaționale “Moldova Digitală 2020” în cadrul USARB

1. Universitatea de Stat din Bălți este beneficiarul serviciilor comunicaționale oferite de operatorul național MoldTeleCom. Gama serviciilor puse la dispoziție sunt: accesul la rețeaua globală și fluxul telefonic. În calitate de transport fizic a serviciilor prestate servește rețeaua pe bază de fibră optică. Nominalele garantate de prevederile contractului curent sunt următoare: 50Mb/s banda de acces la resurse globale și 100Mb/s pentru resursele naționale. Nivelul core este asigurat de echipamente specializate, cât și echipament generic, tip server, cu soft configurat conform necesităților. Nivelul de distribuție este reprezentat de echipament Cisco. Tot aici se asigură interconectarea prin fibră optică a blocurilor de studii  (inclusiv blocul facultății de drept), cât și a altor subdiviziuni ale Universității. Nivelul de acces este reprezentat de către echipament configurabil, fapt ce permite manipularea și divizarea clienților finali în diverse rețele virtuale, după principiul de apartenență la un anumit proces de studiu sau funcție îndeplinită. Astfel se asigură o ierarhie clară, în care nodurile sunt protejate la nivel de acces de mediu, de acces nesancționat din segmente cu nivel redus de acces la resursele intranetului.

2. În Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți este organizat portalul de e-learning www.elearning.usarb.md care include:

 • Sistemul de management al învățării – platforma de învățare Moodle;
 • Sistemul de management al activității de învățare LAMS;
 • Platforma de e-portofoliu Mahara;
 • Aplicația pentru organizarea videoconferințelor OpenMeetings;
 • Aplicația pentru elaborarea hărților conceptuale Cmap Tools;
 • Aplicația pentru elaborarea și publicarea chestionarelor LimeSurvey;
 • Un server pentru plasarea conținuturilor multimedia Media Google.

3. Este format un Centru de Resurse pentru formarea cadrelor didactice universitare în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiei. Se organizează seminare periodice cu cadrele didactice universitare. În perioada martie-mai 2014 au fost organizate cursuri de formare cu următoarea tematică:

 • Proiectarea și elaborarea cursurilor pe platforma MOODLE (60 ore). Curs pentru utilizatori începători. (29 cursanți).
 • Proiectarea și elaborarea cursurilor pe platforma MOODLE (60 ore). Curs de perfecționare pentru utilizatori avansați. (34 cursanți).

4. În prezent pe platforma Moodle sunt dezvoltate 34 cursuri.

5. Este organizat:

 • Un laborator, dotat cu 16 calculatoare pentru dezvoltarea cursurilor online;
 • Centru de evaluare educațională, dotat cu 30 calculatoare pentru promovarea testărilor computerizate;
 • Clasă dotată cu tablă interactivă pentru promovarea prelegerilor;
 • Laborator  dotat cu tablă interactivă  și 30 calculatoare pentru promovarea lecțiilor practice;
 • Sală dotată cu tablă interactivă;

6. La Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți ca platformă de învățământ online este folosită aplicația Moodle.Această aplicație este utilizată și ca instrument de evaluare computerizată. Funcționalitatea oferită de această aplicație corespunde cerințelor unui instrument de evaluare computerizată de calitate. La Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți examenele la disciplina “Bazele programării” au loc sub formă de test computerizat. Pe platforma Moodle este dezvoltată o bancă de itemi la această disciplină. Arhitectura băncii de itemi corespunde structurii modulare a disciplinei și conține circa 900 itemi. De asemenea, ultimii trei ani și examenul de licență la specialitățile informatice a fost promovat sub formă de test computerizat. Programa examenului de profil include tematica disciplinei „Bazele programării”. În test au fost incluşi 30 itemi, Itemii, incluşi în test, au avut coeficientul de discriminare > 0,70, iar coeficientul de dificultate >0.5. Majoritatea itemilor au fost cu generarea aleatoare a parametrilor. Baremul testului a fost stabilit în conformitate cu principiile notării în sistemul ECTS după principiul rangului, stabilind “pragul de trecere” recomandat. Numărul maxim de puncte a testului a fost de 130 puncte. Rezultatele testului au demonstrat că majoritatea absolvenţilor posedă un nivel de pregătire bună la disciplina „Bazele programării”. Sa calculat coeficientul de corelaţie dintre nota de la examenul de profil şi media notelor de la examenele susţinute la cursul „Bazele programării”. Coeficientul de corelare este 0,81. Valoarea ridicată a coeficientului de corelare denotă existența unui ritm uniform de învățare pe parcursul formării specialiștilor

7. În componența Universității intră 5 cămine studențești. În fiecare din aceste cămine sunt organizate clase de calculatoare predestinate pentru optimizarea procesului de studiu al studenților. În total în aceste cămine sunt amplasate 30 calculatoare.

8. În incinta bibliotecii universitare este amplasată o clasă de calculatoare în care sunt instalate 20 calculatoare. Toate calculatoarele sunt conectate la rețeaua Internet.

9. În mediu raportul numărului de studenți ce studiază Universitate și numărul de calculatoare conectate la Internet este de 5 la 1.

10. Este dezvoltat și implementat un sistem informațional de management universitar care cuprinde subsistemele “Studenți”, „Decanat”, „Catedra”, „Orar on-line”, „Resurse umane”.