Evenimente Planificate

Decizia

Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională

cu privire la organizarea și desfășurarea concursului

de alegere a rectorului USARB

În urma analizei și verificării dosarelor depuse pentru concursul de alegere a rectorului USARB în vederea corespunderii acestora cu condițiile de eligibilitate, CDSI a decis:

I.  A admite pentru participare la concursul de alegere a rectorului Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți următoarele candidaturi (în ordinea alfabetică):

1. BOIȘTEANU Eduard, conf. univ., dr. hab.; 

2. GAȘIȚOI Natalia, conf. univ., dr.; 

3. NEAGU Gheorghe, conf. univ., dr.; 

4. TOPALA Pavel, prof. univ., dr. hab. 

II. A stabili termenul primului tur de scrutin – ziua de 30 martie 2018, cu desfășurarea procesuui de votare pe parcursul zilei, între orele 900 – 1600, Sala Senatului.

III. A plasa pe pagina web a CDSI-ului(http://www.usarb.md/dezvoltarestrategica/) materialele candidaților admiși spre participare la concurs după cum urmează: a. Scrisoarea de intenție; b. CV-ul; c. Programul de activitate.

IV. A monitoriza, organiza și desfășura dezbaterile publice cu participarea tuturor candidaților în fața comunității academice a USARB pe data în 26 martie 2018, ora 15.00.

Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituțională

 

 

ANUNȚ 

privind inițierea procesului de alegere a rectorului

Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în temeiul art. 105 din Codul Educației nr. 152 din 17.07.2014, în conformitate cu Regulamentul-cadru privind modul de alegere a rectorului instituției de învățământ superior din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 09 din 14.01.2015, Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, aprobat de Senatul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți la 14.05.2015 și Decizia Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți  din 12 februarie 2018,anunță inițierea procesului de alegere a rectorului Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Poate candida pentru a fi ales în postul de rector al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți persoana care deține titlul științific și/sau științifico-didactic și are experiență de cel puțin 5 (cinci) ani în învățământul superior și cercetare.

Candidații vor depune, pe adresa Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, un dosar de participare la concurs care va conține următoarele acte:

  1. scrisoare de intenție;
  2. curriculum vitae (format Europass);
  3. copia buletinului de identitate;
  4. copiile actelor de studii, diplomelor referitoare la titlurile științifice și științifico-didactice;
  5. documente doveditoare privind experiența în învățămîntul superior și cercetare, alte documente care atestă activitatea profesională, managerială și științifică a candidatului;
  6. programul de activitate;
  7. declarația pe propria răspundere privind lipsa de încălcări în decursul activității sale, a normelor de etică și deontologie profesională, precum și lipsa de antecedente penale.

Dosarul complet se va depune personal până la 7 martie 2018 inclusiv, între orele 8.00 – 17.00, în zilele de lucru, în adresa Secretarului Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (MD-3100, mun. Bălți, str. Pușkin, 38, biroul 811, tel.: 231 – 5-24-79, e-mailcdsi@usarb.md).

Dosarul poate fi depus și prin poștă/prin e-mail.

În cazul depunerii dosarului prin e-mail, candidatul va prezenta, în cel mult trei zile după depunere prin e-mail, și dosarul în formă scrisă, dar nu mai târziu decât ultima zi de depunere a dosarului, stabilită în prezentul anunț.

Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți poate fi consultat/accesat la adresa electronică www.usarb.md sau: Regulament_Alegere_Rector.pdf

 

 

   

Decizia Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională

 a Universității de Stat Alecu Russo din Bălți

   

În data de 12 februarie 2018 a avut loc ședința CDSI USARB.

Toți membrii CDSI USARB au votat unanim PRO următoarea decizie, cu privire la inițierea procesului de alegere a rectorului Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți și publicarea anunțului respectiv în ziarul „Făclia” și pe pagina web a universității în ziua de 16 februarie 2018.

Comunicat de presă al CDSI pentru comunitatea USARB

În data de 18 decembrie a.c. a avut loc şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al USARB, la care s-a luat decizia privind organizarea scrutinului al doilea pentru alegerea rectorului USARB în ziua de 22 decembrie 2015.

Din motivul unor impedimente a fost bulversat procesul electoral. În ziua primului scrutin electoral, în data de 11 noiembrie 2015 (la ora 8.28) a fost depusă Cererea dlui P.Topala către Preşedintele CDSI, în care s-a solicitat suspendarea alegerilor în baza încheierii judecătoreşti din 10.XI.2015 (Vezi Anexa Nr. 1). În aceieaşi zi, la ora 12.19 prin intermediul executorului judecătoresc, către CDSI a fost expediată Încheierea de intentare a procedurii de executare (Vezi Anexa Nr. 2), prin care judecătoria Bălţi a dispus să fie suspendată şedinţa organizată de CDSI al USARB pînă la soluţionarea litigiului (realmente, în această zi nu a avut loc şedinţa CDSI).

În cadrul şedinţei CDSI din data de 15 noiembrie 2015 s-a luat decizie privind depunerea unei Cereri de recursîmpotriva încheierii Judecătoriei Bălţi din data de 10 noiembrie 2015 către Curtea de Apel Bălţi (Vezi Anexa Nr. 3) şi a respecta măsurile asiguratorii invocate de reclamant.

Prin Decizia Curţii de Apel, emisă în data de 14 decembrie 2015 (Vezi Anexa Nr. 4), a fost admis recursul declarat de CDSI, s-a casat încheierea Judecătoriei Bălţi (din data de 10.11.15) şi s-a încheiat o nouă încheiere prin care cerinţa înaintată de dl P.Topala se respinge. Această decizie este irevocabilă.

 Cu luare în calcul a acestora şi conform Regulamentul-cadru privind modul de alegere a rectorului instituţiei de învăţămînt superior din Republica Moldova (Anexa la Ordinul ME nr. 09 din 14 ianuarie 2015), Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (aprobat prin Hotărîrea Senatului USARB, proces-verbal nr. 11 din 14.05 2015), CDSI a decis să continue scrutinul electoral. Pentru a facilita transparenţa activităţii CDSI şi a menţine un climat favorabil în mediul USARB, anexăm copiile actelor care confirmă evoluţia evenimentelor.

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituţională USARB

 

 

Decizia

Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională

cu privire la organizarea și desfășurarea concursului

de alegere a rectorului USARB

În urma analizei și verificării dosarelor depuse pentru concursul de alegere a rectorului USARB în vederea corespunderii acestora cu condițiile de eligibilitate, CDSI a decis:

I.  A admite pentru participare la concursul de alegere a rectorului Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți următoarele candidaturi (în ordinea alfabetică):

1. Gagim Ion, prof. univ., dr. hab., decanul Facultății ȘEPA;

2. Pînzari Veaceslav, conf. univ., dr., Catedra de drept;

3. Popa Gheorghe, prof. univ., dr. hab., rectorul USARB.

II. A stabili termenul primului tur de scrutin – ziua de 11 noiembrie 2015, cu desfășurarea procesuui de votare pe parcursul zilei, între orele 900 – 1600, Sala Senatului.

III. A plasa pe pagina electronică a CDSI-ului materialele candidaților admiși spre participare la concurs după cum urmează: a. Scrisoarea de intenție; b. CV-ul; c. Programul de activitate.

IV. A monitoriza/organiza și desfășura dezbaterile publice cu participarea tuturor candidaților în fața comunității academice a USARB pe data de 5 noiembrie 2015, ora 15.00.

Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituțională