Scurt istoric

Catedra de limba română și filologie romanică este o structură organizațională din cadrul Facultății de Litere a Universității de Stat „Alecu Russo”, constituită în baza Ordinului nr. 02-57 din 4 octombrie 2013. În actuala componență, Catedra a apărut ca urmare a fuzionării Catedrei de limba română și Limba franceză/ Filologia franceză.

Ca atare, catedra își trage obârșia din îndepărtatul 1945. Au marcat istoricul catedrei personalități, precum Efim Levit, Nicolae Bilețchi, Ion Evtușenco, Anton Zencenco, Petru Botezatu, Lev Eșanu, Vladimir Mocanu, Eliza și Ion Botezatu, Valeriu Senic, Olimpiada Medvețchi, Elena Belinschi, Gheorghe Rusnac, Nicolae Iavorschi, Ion Manoli, Ana Bondarenco, Ion Ioniță, Ilarion Matcovschi, Ion Smirnov, Eva Gleibman ș.a.

La fel, au ținut cursuri nume notorii din domeniul lingvisticii: Silviu Berejan, Anatol Ciobanu, Lucia Wald, Eugeniu Coșeriu, Dumitru Irimia, Stelian Dumistrăcel, Traian Diaconescu, Gheorghe Chivu etc. Unii dintre aceștia au contribuit semnificativ la constituirea școlii lingvistice bălțene prin coordonarea de doctorate și postdoctorate (acad. S. Berejan a fost coordonator prof. univ., dr. hab. Gh. Popa), prin colaborări continue cu membrii catedrei (L. Wald, St. Dumistrăcel, D. Irimia au coordonat apariții de studii în domeniile fonologiei, stilisticii și limbilor clasice).

Activitatea managerială a Catedrei s-a constituit într-o tradiție cooperantă, contribuind la aceasta personalități precum Maria Sciuca, Tudor Cernîi, Efim Levit, Alexei Gobjelean, Ion Ciornîi, Lev Eșanu, Ion Evtușenco, Eliza Botezatu, Valeriu Senic, Mihail Gudima, Ilarion Matcovscjhi, Gheorghe Popa, Ala Sainenco. Această tradiție este continuată în prezent de discipolii formați de aceeași catedră: Viorica Popa, L. Răciulă, Elena Lacusta.

Corpul didactic actual al catedrei se constituie din 15 membri titulari (1 doctor habilitat, 5 doctori în filologie), care acoperă întreg spectru de funcții didactice, de la asistent până la profesor.

Cadrele didactice au o bogată experiență în instruire și în cercetare, acumulată atât în țară, cât și peste hotare (România, Portugalia, Spania, Italia, Franța, SUA) etc., ceea ce asigură o formare complexă cu multiple deschideri pentru studenții, înscriși la specialitățile:

  • ciclul I, studii superioare de licență:

– Limba și literatura română și limba engleză/ franceză/ germană (domeniul general de studiu 011. Științe ale educației, studii cu frecvență);

– Limba și literatura română și limba engleză/ franceză/ germană (domeniul general de studiu 023. Filologie);

– Limba și literatura română (domeniul general de studiu 011. Științe ale educației, studii cu frecvență redusă);

– Limba și literatura franceză și limba engleză/ germană/spaniolă (domeniul general de studiu 011. Științe ale educației, studii cu frecvență);

– Limba și literatura franceză și limba engleză/ germană/spaniolă (domeniul general de studiu 023. Filologie, studii cu frecvență).

  • Ciclul II, studii superioare de masterat:

– Didactici moderne ale disciplinelor filologice;

– Didactica limbii române în școala alolingvă;

– Didactica limbii străine (limba franceză);

– Limba străină aplicată (limba franceză).

  • Ciclul III, studii superioare de doctorat:

– 621.02. Gramatica (limba română); 621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba română); 621.05. Semiotică; semantică; pragmatică (limba română).

Menționăm, de asemenea, cadrele didactice care au obținut dreptul de conducere de doctorat: Gheorghe Popa, dr. hab, prof. univ.; A. Sainenco, conf. univ., dr.; L. Trinca, conf. univ., dr.; A. Novac, conf. univ., dr.).

Tot în acest domeniu funcționează din 2000 Seminarul Științific de profil, specialitatea 621.02. Gramatica (limba română); 621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba română); 621.05. Semiotică; semantică; pragmatică (limba română), care examinează anual 2-3 teze de doctor și doctor habilitat.

Activitatea didactică și de cercetare a membrilor catedrei se realizează în cadrul a 4 laboratoare:

  • Laboratorul intercatedral de studii filologice „Eugeniu Coșeriu”;
  • Laboratorul intercatedral de studii culturale;
  • Centre de Réussite Universitaire (CRU);
  • Laboratorul Limba română aplicată.

Membrii catedrei au fost implicați, în cadrul acestor laboratoare, în realizarea următoarelor proiecte de cercetare: Cercetarea structurilor asociative ale limbii române și elaborarea dicționarului asociativ (director de proiect: Gh. Popa, dr. hab., prof. univ.); Perspective şi abordări ale comunicării interculturale în Republica Moldova în procesul integrării europene (director de proiect Ala Sainenco, dr., conf. univ.); Dicționar de frazeologisme somatice din limbile română, rusă, engleză și franceză; Elaborarea unui dicționar plurilingv de frazeologisme ale defectelor omenești (director de proiect: Elena Lacusta, dr., conf. univ.);

Rezultatele cercetărilor titularilor catedrei, concretizate în lucrări de remarcabilă ținută științifică, sunt publicate în culegeri naționale și internaționale, în reviste de specialitate, monografii. De asemenea, titularii catedrei sunt autori de manuale și materiale didactice pentru învățământul universitar și preuniversitar.

Studenții au posibilitatea să asiste la lansări de carte, întâlniri cu prestigioși oameni de cultură din țară și de peste hotare (scriitori, publiciști, dramaturgi, profesori universitari, editori, redactori de reviste etc.). Catedra urmărește nu numai formarea la studenți a competențelor corespunzătoare disciplinelor prevăzute de planurile de studii, dar și a unor largi cunoștințe de cultură, organizând, în acest sens, concursuri-recitaluri de poezie, concursuri de traducere, mese rotunde etc. Tot, în acest sens, sunt organizate ședințele Cercului lingvistic, Cercului de teatru dramatic, Cercului de limbi clasice.