Senat

Art. 32.

(1) Senatul este organul colectiv suprem de conducere al USARB.

(2). Membrii Senatului se aleg prin vot direct și secret din personalul ştiinţifico-didactic, didactic şi auxiliar – aleşi prin votul secret al corpului profesoral-didactic al facultăţilor, departamentelor, 12 centrelor ştiinţifice, din studenţi – aleşi de formaţiunile academice şi asociaţiile studenţeşti, din reprezentanţi ai organelor sindicale – aleși de organizațiile sindicale, în conformitate cu Regulamentul de funcţionare a Senatului.

(3). Rectorul, prorectorii și decanii sînt din oficiu membri ai Senatului.

(4). Membrii Senatului din rîndul personalului ştiinţifico-didactic sînt, de regulă, doctori/doctori habilitaţi şi conferenţiari/profesori universitari, care respectă Codul de Etică al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, îşi asumă obligaţia de loialitate faţă de Universitate şi nu se află, sub nicio formă, în conflict de interese cu aceasta.

(5). Senatul funcţionează în conformitate cu Regulamentul de funcţionare a Senatului USARB, elaborat în baza regulamentului-cadru, aprobat de Ministerul Educaţiei.

(6). Numărul membrilor Senatului nu poate depăşi 51 de membri, studenţii fiind reprezentaţi în Senat în proporţie de 1/5-1/4 din numărul total al membrilor.

(7). Durata mandatului Senatului este de 5 ani, fiind sincronizată cu durata mandatului rectorului. Durata mandatului membrilor Senatului din rîndul studenţilor este de un an, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.

(8). Consiliile facultăţilor pot alege cîte un membru de onoare al Senatului, din rîndul personalităţilor marcante din domeniu care au contribuit la dezvoltarea USARB. Membrii de onoare au aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi membri ai Senatului, cu excepţia dreptului de vot.

(9). Preşedinte al Senatului este rectorul, iar secretarul Senatului este ales de Senat în modul stabilit de Regulamentul de funcţionare a Senatului USARB. Şedinţele Senatului sînt prezidate de rector, iar în lipsa acestuia – de către unul dintre prorectori.

(10). Şedinţele Senatului sînt deliberative dacă la ele sînt prezenţi cel puţin 2/3 din numărul membrilor Senatului. Deciziile Senatului se aprobă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor prezenţi (50% plus 1 vot), cu excepţia Cartei universitare, care se aprobă prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor Senatului.

(11) Senatul garantează libertatea academică şi autonomia universitară, reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul universitar.

(12) Alegerea membrilor Senatului este gestionată de către Comisia Electorală a USARB, conform procedurii electorale stabilite de Regulamentul de funcţionare a Senatului Universităţii.

(13) Senatul are, în principal, următoarele competenţe:

• aprobă Planul de dezvoltare strategică instituţională şi Programul de activitate curentă şi de perspectivă în conformitate cu misiunea, obiectivele şi drepturile statutare şi legale;

• aprobă Carta universitară, Regulamentul de funcţionare a Senatului, Regulamentul Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională, Regulamentul Consiliului știinţific, Regulamentul Consiliului de administraţie, Regulamentul de admitere la studii, regulamentele facultăţilor, departamentelor academice, catedrelor, alte acte reglatorii de ordin intern;

• aprobă înfiinţarea, reorganizarea şi lichidarea subdiviziunilor structurale ale Universităţii;

• prezintă candidaţii pentru conferirea titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice (profesor cercetător, profesor universitar, conferenţiar cercetător, conferenţiar universitar), în conformitate cu legislaţia în vigoare;

• organizează şi desfăşoară concursurile pentru ocuparea posturilor ştiinţifico-didactice, ştiinţifice şi manageriale vacante;

• aprobă pregătirea în domenii de formare profesională iniţială şi continuă, precum şi programele de master, doctorat şi postdoctorat;

• confirmă planurile de învăţămînt şi curriculumul universitar, planurile de cercetare şi de activitate ştiinţifico-metodică, planul de asigurare a calităţii;

• aprobă şi recomandă autorităţii publice competente spre confirmare componenţa consiliilor ştiinţifice specializate pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat;

• instituie consilii ştiinţifice specializate, desemnează membrii seminarelor de profil şi/sau membrii comisiilor de problemă la specialităţile acreditate şi conducătorii acestora, care vor fi responsabili de estimarea tezelor de doctor/doctor habilitat;

• propune candidaturi pentru abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat;

• confirmă sau schimbă, la propunerea şcolilor doctorale, conducătorii (consultanţii) de doctorat şi aprobă/modifică temele tezelor de doctorat;

• aprobă Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii USARB;

• aprobă lista studenţilor propuşi pentru acordarea burselor de merit;

• aprobă Regulamentul de premiere a cadrelor universitare pentru activitate didactică şi ştiinţifică;

• acordă titlul onorific „Doctor honoris causa al Universităţii de Stat din Moldova” şi propune candidaturi din rîndul personalului universitar pentru acordarea distincţiilor de stat şi titlurilor onorifice;

• aprobă încheierea contractelor de cooperare interuniversitară naţională şi internaţională;

• examinează problemele privind dezvoltarea social-economică a USARB;

• aprobă structura şi modalităţile de gestionare a bugetului USARB , inclusiv sursele alternative de formare a bugetului;

• aprobă raportul anual al rectorului cu privire la activitatea USARB;