Activitate științifică

Participarea la proiecte de cercetare şi aplicative

MOdernisation et DEveloppement de cours Professionalises

(MODEP)

144920-TEMPUS-2008-FR-JPCR

15/01/2009-14/01/2013

Universităţi partenere:

 1. Universitatea Auvergne Clermont 1, IUP „Management et Gestion des Entreprises”, Clermont-Ferrand, Franța
 2. Universitatea din Porto, Portugalia
 3. Universitatea de Vest din Timişoara, România
 4. Universitatea „Ovidius” din Constanta, România
 5. Universitatea „Francis Skorina” din Gomel, Bielarusi
 6. Universitatea Bielorusă-Rusă – Institutul de formare profesională, Moghilev, Bielarusi
 7. Universitй de Commerce et d’йconomie de Kiev, Ukraina
 8. Universitatea de Economie și Comerț, Donetk, Ukraina
 9. Academia de Comerț din Lviv, Ukraina
 10. Universitatea din Poltava (PUCCU), Ukraina
 11. Universitatea din Mariupol, Ukraina
 12. Universitatea „Chouaib Doukkali”, El-Jadida, Maroco
 13. Academia de Studii Economice din Moldova
 14. Universitatea „B.P. Hasdeu” din Cahul, Moldova

Obiectivele proiectului:

Scopul proiectului este de a implementa cursuri comune profesionalizate și adaptate necesităților pieții muncii pentru Licență (anul 3 și Master, în domeniul managementului întreprinderilor și administrației publice, în conformitatea cu procesul de la Bologna, în vederea acordării unei diplome duble, comună pentru toți participanții.

Obiectivele proiectului sunt:

–    modernizarea cursurilor existente;

–    dezvoltarea cursurilor noi;

–    formarea profesorilor asupra noilor conținuturi și noi metode didactice;

–    testarea noilor conținuturi asupra studenților;

–    inițierea unui serviciu de relații cu întreprinderile;

–    recunoașterea mutuală a diplomelor de către membrii consorțiului.

Activități realizate:

 1. Modernizarea cursurilor, prin implementarea metodelor didactice moderne, prin utilizarea programelor informaționale și utilizarea platformei de învățământ la distanță.
 2. Dezvoltarea unor cursuri noi, astfel după încheierea proiectului au fost revizuite planurile de studii și adaptate la noile conținuturi. În anul 2013 au fost modificate planurile de studii la specialitatea „Business și administrare”, ciclul Licență, și specialitatea „Administrarea afacerilor comerciale”, ciclul Master, ținând cont și de realizările și experiența din cadrul proiectului. De asemenea, a fost elaborat, aprobat și propus spre implementare programul de studii „Marketing și logistică”, ciclul Licență. La Master, bazându-ne pe experiența proiectului, a fost elaborat, aprobat și implementat programul de studii „Managementul serviciilor publice”.
 3. Mobilitatea și formarea profesorilor în domeniul noilor conținuturi ale cursurilor și noi metode didactice. Astfel, în noiembrie 2010 la formarea din cadrul IUP „Management et Gestion des Entreprises” din Clermont-Ferrand, Franța au participat 5 profesori: Amarfii-Railean N. – formare privind programe informatice de contabilitate; Branaşco N.– formare privind programe informatice de marketing şi comerţ; Tcaci C. – formare privind iniţierea serviciului de relaţii cu întreprinderile; Cabac L.– formare privind programe informatice de limbi moderne; Dumbraveanu R. – formare privind învăţământul la distanţă. Profesorii și-au sporit abilitățile profesionale și pedagogice, fapt ce a contribuit la dezvoltarea lor profesională și creșterea calității procesului de învățământ. În plus, competența interculturală, managementul de proiect și cunoașterea limbii franceze au fost îmbunătățite.
 4. Mobilitatea studenților și obținerea diplomei duble. În cadrul proiectului au fost implicați 11 studenți de la Universitatea „Alecu Russo” din Bălți, care au fost la instruire la IUP „Management et Gestion des Entreprises”din Clermont-Ferrand și la ASEM, Chișinău, unde au ascultat ciclul de cursuri comune pentru toate universitățile din cadrul proiectului. În finalul proiectului, 10 studenți au obținut diplomă dublă de Licență și 1 student a obținut diplomă dublă de Master.
 5. Inițierea serviciului de relații cu întreprinderile, prin crearea „Laboratorului de profesionalizare și cercetare”, care acordă sprijin substanțial în organizarea stagiilor de practică a studenților în cadrul întreprinderilor.
 6. Obținerea echipamentului necesar pentru modernizarea cursurilor. Astfel, Universitatea „Alecu Russo” din Bălți a primit 11 calculatoare, 1 server și soft-uri, necesare pentru realizarea obiectivelor proiectului.
 7. Difuzarea rezultatelor proiectului, prin realizarea și prezentarea rapoartelor, publicarea buletinelor informative, spre exemplu în revista „Sintagma” și pe pagina web a universității.
 8. Semnarea acordurilor de colaborare cu toate universitățile din consorțiu, astfel Universitatea „Alecu Russo” din Bălți a încheiat acorduri de colaborare în domeniul cercetării și mobilității academice cu 14 universități partenere.

Contribuțiile proiectului:

 • Stabilirea unei cooperări puternice între universități și toți partenerii, piața muncii, studenți și potențialii studenți; menținerea permanentă a relațiilor cu piața muncii și întreprinderile, în vederea actualizării planurilor de studii și creșterea calității procesului de studii.
 • Inițierea serviciului de relații cu întreprinderile, prin crearea „Laboratorului de profesionalizare și cercetare”, în cadrul căruia s-au încheiat contracte de colaborare cu diverse întreprinderi. De asemenea, întreprinderile, analizează periodic planurile de studii, își expun opiniile asupra lor, iar recomandările sunt implementate.
 • Dobândirea de experiență de către personalul universitar în dezvoltarea de programe noi în conformitate cu cerințele Procesului de la Bologna și ale Cadrului European al Calificărilor (EQF). Dobândirea de noi abilități didactice, digitale și lingvistice de către personalul universității, în vederea creșterii calității studiilor.
 • Perfecționarea și elaborarea de noi programe de studiu la Licență și Master; implicarea instituțională în promovarea noilor programe de studiu și obținerea de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării finanțării pentru recrutarea studenților la programele de studiu aferente.
 • Semnarea acordurilor de cooperare interinstituțională, continuarea colaborării dintre universități prin mobilitatea profesorilor și studenților, participări la conferințe, școli de vară. Menținerea colaborării cu universitățile partenere și în alte proiecte.