Catedra de psihologie

 

Şef de catedră conf. univ., dr., Silvia BRICEAG

tel: 0231 52 455

e-mail: silviabriceag@mail.ru

str. Puşkin 38, blocul de studii nr. VI

SCURT ISTORIC

Catedra de Psihologie ca subdiviziune structurală a Universităţii de Stat „A.Russo” a fost creată în 2013 (ord. Nr.02-57 din 04.10.2013). Cele mai reprezentative momente de evoluţie / restructurare care pun în evidenţă specificul şi rolul catedrei în activitatea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi sunt:

 • 1960 – ca rezultat al comasării Institutului Pedagogic din Chişinău cu Universitatea de Stat, facultatea “Învăţământ primar” a fost transferată la Institutul Pedagogic din Bălţi.
 • 1966 – prin decretul Sovietului de miniştri al RSSM N.1207/546 din 27 mai 1966 şi ordinul Ministerului Învăţământului RSSM N.212 din 28.06.1966 facultatea “Învăţământ primar” a fost reorganizată în facultatea  “Pedagogie” care avea ca elemente structurale catedrele “Pedagogie, psihologie şi metodica învăţământului primar”, “Muzica şi cântul”.
 • 1970 – în corespundere cu ordinul Ministerului Învăţământului RSSM N.141 din 29.04.1970, în scopul perfecţionării lucrului catedrelor, departamentul “Pedagogia, psihologia învăţământului  primar şi educaţiei preşcolare” a fost restructurat în departamentul “Pedagogie, psihologie şi metodica învăţământului primar”. Catedra “Metodica învăţământului primar şi educaţiei preşcolară” este reorganizată în catedra “Pedagogie, psihologie şi metodica educaţiei preşcolare”.
 • 1976 – prin ordinul Institutului Pedagogic de Stat din Bălţi N.65-0 din 26.04.76 Facultatea “Pedagogie” a fost divizată în facultăţile “Pedagogia şi metodica învăţământului primar”, ”Pedagogie şi psihologie preşcolară”. În cadrul facultăţii “Pedagogie şi psihologie preşcolară” a fost creată catedra “Psihologie generală  şi a copilului”, care a funcţionat cu genericul nominalizat până în 1986.
 • 1986 – în corespundere cu “Regulamentul catedrelor “Pedagogie şi psihologie” din instituţiile pedagogice întărit de Direcţia instituţiilor de învăţământ din URSS din 09.02.84 N.0-96-132/14 catedra “Psihologie generală şi a copilului” a fost reorganizată în catedra “Psihologie” care avea statut  de catedră generală ce asigura predarea psihologiei la toate facultăţile.
 • 1992 – catedra “Psihologie” devine departament al facultăţii “Pedagogie şi Psihologie”, eveniment condiţionat de comasarea facultăţilor “Pedagogie şi metodica învăţământului primar” şi “Pedagogie şi Psihologie  preşcolară”. Ca rezultat al comasării s-a creat facultatea “Pedagogie şi Psihologie “ prin ordinul Rectoratului Universităţii “A. Russo” N.5-153 din 10.06.92.
 • 1995 –   prin ordinul rectoratului Universităţii de Stat din Bălţi N.1-23 din 14.07.95 a fost creată catedra “Pedagogie şi Psihologie” ca rezultat al comasării catedrelor “Pedagogie şi Psihologie”.
 • 1998 – în legătură cu sporirea numărului de studenţi şi cadre didactice la specialitatea “Asistenţă socială” şi în conformitate cu condiţiile prevăzute în proiectul internaţional “Tempus – Tacis” s-a creat în baza catedrei “Pedagogie şi psihologie” departamentul “Pedagogie şi Psihologie socială şi generală”, conform ordinului N.95-208 din 17.07.98.         Indicii 08.04 atribuiţi noii subdiviziuni universitare – catedrei “Pedagogie şi Psihologie socială şi generală” au fost confirmaţi prin ordinul N.1-47 din 22.09.98.
 • În baza Hotărârii Senatului Universităţii de Stat “A. Russo”, Bălţi din 19.09.2003, proces verbal nr. 1 a fost modificată denumirea veche a catedrei, conferindu-se denumirea de catedra “Psihologie şi Asistenţă socială” prin ordinul nr. 05-520 din 08.10. 2003.
 • În baza Hotărârii Senatului nr.1 din 26.08.2013 și nr.3 din 02.10.2013 a fost transferată specialitatea Psihologie (ciclul I) și specializările Psihologie judiciară și Consilierea psihologică (ciclul II) din cadrul Facultății de Psihologie și Asistență Socială în cadrul Facultății de Științe ale Educației și Arte și a constituit Facultatea de Științe ale Educației , Psihologie și Arte.

PLAN

de dezvoltare strategică a Catedrei de psihologie

pe anii 2016-2021

CLIC PDF

INTRODUCERE

Strategia de dezvoltare a Catedrei de psihologie reprezintă principalul document de planificare managerială, ce conţine viziunea, misiunea, strategia de dezvoltare a catedrei şi principalele măsuri pentru realizarea acestora.

Strategia de dezvoltare a Catedrei de psihologie este elaborată, ținându-se cont de reformele care au loc în învăţămîntul superior din Republica Moldova, prin realizarea constantă a Procesului de la Bologna.

Rolul strategiei de dezvoltare constă în schiţarea direcţiilor de activitate a Catedrei de psihologie şi a modului în care aceasta va contribui la realizarea priorităţilor şi obiectivelor strategice şi a sarcinilor stipulate în documentele de politici naționale în domeniul avizat și strategia de dezvoltare a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB).

Strategia de dezvoltare a Catedrei de psihologie este elaborată în baza cadrului normativ legislativ şi instituţional în domeniul educaţiei existent în RM, cu aplicarea metodei participative de elaborare a documentelor de politici de dezvoltare instituţională şi analizei detaliate a mediilor interne şi externe, a principalelor provocări şi oportunităţi de dezvoltare.

Priorităţile strategice ale Catedrei de psihologie sunt axate pe: calitatea  formării, competitivitate, vizibilitate internă şi internaţională, management performant, toate fiind corelate cu planurile de activitate complementare şi programele de dezvoltare a catedrei, în funcţie de perioada lor de realizare: acțiuni imediate (realizări rapide), pe termen mediu (schimbări operaţionale), pe termen lung (evoluţia strategică) și reieşind din sursele de finanțare specializate.

Prezentul document reprezintă voinţa colectivului Catedrei de psihologie de creare a unui sistem în cadrul catedrei şi de promovare a acţiunilor de îmbunătăţire continuă.

1. ANALIZA STRATEGICĂ

1.1. Cadrul normativ

În baza Hotărârii Senatului nr.1 din 26.08.2013 și nr.3 din 02.10.2013 a fost transferată specialitatea Psihologie (ciclul I) și specializările Psihologie judiciară și Consilierea psihologică (ciclul II) din cadrul Facultății de Psihologie și Asistență Socială în cadrul Facultății de Științe ale Educației și Arte și a constituit Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, si respectiv a fost creată Catedra de psihologie. Catedra de Psihologie ca subdiviziune structurală a Universităţii de Stat „A.Russo” a fost creată în 2013 (ord. Nr.02-57 din 04.10.2013) si funcționează în baza Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), regulamentelor, instrucțiunilor și deciziilor respective ale conducerii USARB și Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, altor prevederi ale legislației în vigoare.

1.2. Cadrul strategic

Documentele de politici naţionale de referinţă pentru strategia pe care şi-o propune

Catedra de psihologie sunt:

 1. Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația 2020”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 944 din 14.11.2014;
 2. Planului-cadru pentru studii superioare (ciclul I – Licență, ciclul II – Master, studii integrate, ciclul III – Doctorat), aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 1045 din 29 octombrie 2015;
 3. Planul de Dezvoltare Strategică a Universităţii de Stat ,,Alecu Russo din Bălţi pentru perioada 2013-2018
 4. Planul de Dezvoltare Strategică a Facultăţii de Științe ale Educației, Psihologie și Arte.

1.3. Cadrul instituţional

Cadrul instituţional este prezentat de Statutul Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălți USARB, regulamentele interne, programele de studii la două domenii, specialităţi şi specializări realizate pe cicluri.

Din structura Catedrei de psihologie fac parte: Laboratorul de stres control, Centrul de consiliere psihologică.

2. VIZIUNEA ŞI MISIUNEA CATEDREI DE PSIHOLOGIE

Viziunea propusă  este a unei Catedre de psihologie care să constituie un subiect de mândrie pentru facultate, universitate, o entitate universitară  de cercetare şi  formare integrată  şi de referinţă  în reţeaua academică  şi  ştiinţifică naţională şi internaţională din domeniu, un exemplu de punte între mediul academic şi cel socio-economic,  admirată  de întreaga comunitate universitară  atât  pentru performanţele obţinute a cadrelor didactice, doctoranzilor şi studenţilor, cât şi pentru atmosfera de armonie şi colegialitate.

Viziunea Catedrei de psihologie este orientată spre obţinerea recunoaşterei europene pentru toate programele de studii universitare şi proiectele de cercetare prin dezvoltarea unei culturi organizaţionale orientate spre calitate, prin participarea în consorții și proiecte europene, prin diseminarea şi valorificarea cunoştinţelor de calitate, fiind caracterizată prin adaptabilitate, colaborare, creativitate, excelență şi implicarea proactivă a tuturor membrilor catedrei.

Misiunea Catedrei de psihologie în plan didactic, de cercetare şi de consulting, este concepută şi implementată pentru a răspunde cerinţelor societăţii. Principala preocupare a catedrei o reprezintă pregătirea la un înalt nivel ştiinţifico-didactic a specialiştilor care ar putea să se integreze rapid pe piața muncii, să fie competitivi într-un mediu concurențial, printr-o mare capacitate de adaptare la competiţie, schimbare, inovaţie.

Principiile de bază ale activității Catedrei de psihologie sunt:

 1. eficienţă: utilizarea eficientă a resurselor umane şi materiale;
 2. echitate: toţi angajaţii au drepturi egale;
 3. durabilitate: toate programele de studii şi proiectele de cercetare trebuie să fie social viabile;
 4. transparenţă: claritate în procesul de distribuire a sarcinilor didactice și activitatea fiecărui membru al catedrei.

Activitatea membrilor catedrei este definită de următoarele valori: vocaţia, dedicarea, profesionalismul, onoarea şi atașamentul faţă de elementele definitorii ale procesului didactic.

3. OBIECTIVELE STRATEGICE ALE CATEDREI DE PSIHOLOGIE

– Creşterea numărului de studenţi si masteranzi de la specialitatea/ specializările din competenţa  catedrei de psihologie; 

–  Îmbunătăţirea  permanentă  a  conţinutului disciplinelor  şi  a  modalităţilor  de transmitere  a  cunoştinţelor  şi de formare  a  deprinderilor  pentru  obţinerea  unor competenţe reale;

–  Consolidarea prestigiului corpului profesoral  prin  atragerea  specialiştilor prestigioşi din mediul academic în calitate de colaboratori; Pregatirea continuă a cadrelor didactice existente  şi participarea acestora la concursuri pentru titluri superioare în învăţământ.

– Susţinerea permanentă a studenţilor prin intermediul activităţii de tutoriat încă de la admiterea în facultate şi până la absolvire;

– Dezvoltarea  capacităţii de cercetare a cadrelor didactice, prin susţinerea, recompensarea şi  promovarea  rezultatelor  cercetării; Organizarea de  manifestări ştiinţifice  nationale si internaţionale ale cadrelor didactice  şi studenţilor

– Promovarea imaginii Catedrei de psihologie şi creşterea vizibilităţii ei astfel încât specialitatea/ specializările Catedrei să devină atractive.

–  Sprijinirea şi  încurajarea  cadrelor  didactice  pentru  a  participa  la  mobilităţi internaţionale  şi crearea de parteneriate cu mediul academic national si internaţional, în vederea îmbunătăţirii sistemelor de predare-învăţare;

– Continuarea activităţii de încheiere de parteneriate cu institutiile de invatamint superior din tara si de peste hotare, a acţiunilor de promovare a Catedrei;

4. OBIECTIVELE OPERAIONALE PRIVIND ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Principala sarcină a fiecărui membru al Catedrei  este activitatea didactică iar desfăşurarea acesteia în condiţii de maximă  eficienţă,  contribuie  nemijlocit la dezvoltarea instituţiei noastre  şi la formarea intelectuală a viitorilor absolvenţi. În această direcţie consider că trebuie avute în vedere următoarele:

–        Remodelarea programelor studiilor universitare  în scopul  deplinei  compatibilizări  cu  ofertele  educaţionale europene;

–        Centrarea curriculumului universitar pe compeţente pentru formarea  unor specialisti bine pregtiti  in domeniul psihologiei.

–        Orientarea  curriculumului universitar într-o  viziune  interdisciplinară  şi transdisciplinară, mai ales prin programele de masterat;

–        Atingerea unui nivel de excelenţă în educaţia universitară;

–        Reflectarea rezultatelor cercetărilor proprii în activitatea didactică;

–        Îmbunătăţirea metodelor de predare şi de transmitere a informaţiilor punând accent  pe  calitatea  pregătirii  şi  nu  pe  cantitatea  de  informaţii; identificarea unor metode ş tehnologii noi de pregătire, transmitere, asimilare şi verificare a fixării cunoştinţelor;

–        Accentuarea caracterului aplicativ al seminarilor şi laboratoarelor în urma cărora absolvenţii să dobândească abilităţi solicitate de angajatori;

–        Revizuirea  materialelor  didactice  existente  şi  actualizarea  acestora; asigurarea acoperiri disciplinelor cu manuale proprii,  cursuri univ, note de curs, ghiduri etc.

–        Perfecţionarea evaluării continue a studenţilor şi masteranzilor prin examinări şi verificări pe parcursul semestrelor

–        Pregatirea pachetului de documente pentru acreditarea specialitatii psihologie.

5OBIECTIVELE OPERAIONALE PRIVIND ACTIVITATEA  DE CERCETARE

Cercetarea  ştiinţifică  constituie o parte inseparabilă, continuă  şi  organică  a activităţii   academice,  fiind componenta care poate asigura o  consistenţă suplimentară  a  finanţării,  precum  şi prestigiu  şi recunoaştere naţională  şi internaţională.

–        Crearea de structuri de cercetare interdisciplinare cu alte facultăţi, universităţi, centre de cercetare din ţară şi străinătate;

–        Implicarea reglementată  a  studenţilor de la licenţă şi  master  în  activităţi de cercetare şi organizatorice (extinderea cercurilor de excelenţă,  găsirea  de modalităţi  de  motivare)  pentru  pregătirea  viitoarei  generaţii de doctoranzi, cercetători şi cadre didactice;

–        Stabilirea de sarcini concrete pe  colective/persoane  în  privinţa unei limite  minime  a  numărului  de  articole  publicate  în  reviste cu impact,  a  numărului  de comunicări   susţinute  la  conferinţe/congrese nationale/ internaţionale.

–        Încheierea de parteneriate cu alte catedre  de profil din tara, care să  conducă la ridicarea nivelului activităţii de cercetare;

–        Publicarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în edituri de prestigiu national/internaţional;

–        Organizarea de manifestări  ştiinţifice  cu  participare locala,  naţională  şi internaţională  (mese rotunde, workshop-uri conferinţe, congrese-conform planului);

–        Organizarea  cercurilor ştiinţifice la psihologie şi organizarea anuală a sesiunii cercurilor ştiinţifice studenţeşti;

–        Organizarea de olimpiade studenţeşti la psihologie.

–        Pregatirea pachetului de documente pentru acreditarea stiintifica a profilului Teleologia curriculum-ului educațional( domeniul psihologie)

6. OBIECTIVELE OPERAIONALE PRIVIND PERSONALUL UMAN.

Capitalul uman (în cazul nostru personalul didactic şi studenţii) este cel mai important element în orice activitate şi ca atare trebuie investit în el pe măsură.

–        Promovarea unei culturi organizaţionale bazate pe performanţã;

–        Evaluarea  rezultatelor  şi  performanţelor profesionale  şi  ştiinţifice ale cadrelor didactice, care va fi folosit pentru perfecţionarea sistemului  de  salarizare  diferenţiată  şi stimulare a personalului.

–        Valorificarea experienţei academice prin menţinerea în activitate, chiar şi după pensionare, prin contracte pe durată determinată şi timp parţial de lucru, a cadrelor didactice cu rezultate deosebite;

–        Organizarea şi stimularea participării la stagii  de perfecţionare a cadrelor didactice.

–        Antrenarea, mai ales a cadrelor tinere pentru participarea la diferite manifestări naţionale şi internaţionale;

–        Asigurarea transparenţei funcţionale,  prin  consultarea  permanentă  a cadrelor didactice în luarea deciziilor strategice;

–        Menţinerea  unei atmosfere  plăcute,  a  spiritului  de  echipă,  a  respectului reciproc precum şi sprijinirea iniţiativelor personale sau de grup care au ca obiectiv îmbunătăţirea activităţii catedrei de psihologie;

–        Promovarea la nivelul catedrei de psihologie a unei atitudini colegiale şi a unor relaţii academice între profesor şi student printr-o conduită morală ireproşabilă, dorinţa de autodepăşire;

–        Promovarea activă în mass media a activităţilor care se desfăşoară la nivelul catedrei de psihologie;

–        Cresterea vizibilităţii catedrei de psihologie prin conceperea, editarea  şi difuzarea de materiale de prezentare (broşuri, pliante, afise, CD-uri), modernizarea paginii catedrei, actualizarea permanentă a acesteia.

–        Sporirea gradului de informare a publicului referitor la oferta de studii şi de servicii oferite de catedra de psihologie

–        Îmbunătăţirea imaginii specialitatii psihologie prin dezvoltarea activităţilor de mediatizare a evenimentelor din cadrul instituţiei şi susţinerea acţiunilor organizate în acest sens.

–        Diversificarea serviciilor oferite de Catedra diverselor categorii de public (activităţi de consultanţă  de specialitate,  cursuri de formare continuă etc.);

–        Organizarea de şcoli de vară pe teme reprezentative din Catedra;

–        Organizarea actiunii „student pentru o zi” in colaborare cu liceele, in activitate permanentă (o zi pe săptamană)