Comisiile consiliului

În cadrul Consiliului facultăţii funcţionează următoarele comisii (numărul comisiilor este determinat de Consiliul facultăţii):

a) Comisia metodică – examinează şi propune spre aprobare (sau respinge) materialele metodico-didactice (indicaţii metodice, texte de lecţii, notiţe de curs, manuale, culegeri de probleme, culegeri de teste, curriculumuri ale disciplinelor de studii, programe de învăţământ, plasarea cursurilor pe platforme de învăţare etc.), elaborate de către cadrele didactice.

b) Comisia de calitate – monitorizează un ansamblu de activităţi interrelaţionale, al căror scop este sporirea calităţii serviciilor educaţionale oferite de facultate.

c) Comisia de concurs – examinează dosarele cadrelor didactice, care participă la concursul de ocupare a posturilor didactice anunţate vacante şi propune/sau respinge participarea acestora la concurs. Membrii sus numitei comisii asistă la orele de prelegeri/laborator/seminare deschise ale pretendenţilor şi la analiza acestora.

d) Comisia pentru cercetare ştiinţifică – elaborează strategia de dezvoltare a activităţilor de cercetare în facultate, informează colectivul facultăţii despre programele de cercetare iniţiate în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, la nivel naţional şi internaţional; monitorizează îndeplinirea activităţilor planificate de cercetare în cadrul proiectelor de cercetare catedrale, universitare şi instituţionale; examinează şi propune spre aprobare/sau respingere rapoartele doctoranzilor, echipelor de cercetare şi a laboratoarelor.

e) Comisia de imagine şi marketing – promovează imaginea facultăţii prin toate mijloacele accesibile (pagina Web, presa universitară şi cea naţională, radio şi televiziune etc.), informează prin mijloace accesibile publicul larg despre programele de studii realizate în facultate, despre finalităţile acestor programe şi posibilităţile de angajare, monitorizează parcursul carierei profesionale a absolvenţilor şi studiază necesităţile pieţii muncii.

f) Comisia de activitate şi viaţa studenţească – organizează şi monitorizează activităţile extracurriculare a studenţilor, monitorizează organizarea traiului în căminele studenţeşti, vine cu propuneri referitor la aceste activităţi, examinează împreună cu decanatul facultăţii petiţiile grupelor de studenţi şi organizaţiilor studenţeşti.