Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Pornind de la exigențele realității sociale cu privire la cadre, mai ales pentru nordul republicii, ținând cont de doleanțele opiniei publice, de tradițiile și potențialul de care dispunea Universitatea, în anul 1995, în cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost înființată Facultatea Economie și Drept.

Problema a fost discutata inițial la Colegiul Ministerului Învățământului al Republicii Moldova la 22.06.1995 (Decizia nr.12.3.2 din 22.06.1995).

În data de 14.07.1995, în baza deciziei Colegiului a apărut Ordinul nr.251 al Ministerului Învățământului al Repu

blicii Moldova „Cu privire la deschiderea Facultății Economie și Drept în cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți”.

Administrația Universității a desfășurat o activitate intensa in vederea asigurării formarii profesionale a studenților noii Facultăți, selectând cadrele necesare și asigurând constituirea noilor subdiviziuni capabile sa rezolve calitativ noile sarcini.

În rezultatul consolidării instituționale, a creșterii numărului și calității cadrelor didactice, sporirii numărului de studenți la secția Drept din cadrul Facultății Economie și Drept și în vederea optimizării activității de formare profesională și de cercetare, în rezultatul examinării propunerii Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți referitor la structura și potențialul didactico-științific al Facultății nominalizate, Consiliul Ministerului Educație și Știință al Republicii Moldova a adoptat, la 24.08.1998, Decizia cu privire la constituirea Facultății de Drept, ca structură de sine stătătoare în cadrul Universității. În baza Deciziei Consiliului Ministerului de resort, Senatul Universității a concretizat structura instituțională a Facultății de Drept, funcțiile catedrelor, componența acestora etc.

Pe parcursul anilor 1998 – 2013, administrația Universității a contribuit la consolidarea instituțională a noii facultăți, restructurând, în funcție de premisele create, subdiviziunile facultății, creând Catedra de Drept Privat, Catedra de Drept Public și Catedra de Discipline Socio-umanistice. Divizarea Catedrei de Drept în Catedra de Drept privat și Catedra de drept public a fost prevăzută în Hotărârea Colegiului Ministerului Educației al Republicii Moldova cu privire la rezultatele controlului efectuat la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți” din 27.05.2004.

În temeiul Hotărârii Senatului Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți din 26.08.2013, proces-verbal nr.1, a fost reorganizată structura Facultății de Drept cu denumirea Facultatea de Drept și Științe Sociale.

În cadrul facultății au trecut toate specialitățile de la ciclul I, licență, (Drept și Administrație publică) și programele de la ciclul II, masterat (Științe penale și Criminologie, Dreptul afacerilor, Politici europene si administrație publică, Relații de muncă și managementul resurselor umane) de la Facultatea de Drept și specialitățile din cadrul Facultății de Psihologie și Asistență socială (Asistența socială, Istoria și Educația civică), împreună cu personalul didactic și cel auxiliar, fiind constituite Catedra de Drept și Catedra de Științe socio-umane și Asistență socială.

În anul 2016, în baza ordinului nr.02-58 din 03.05.2016, emis în temeiul deciziilor Senatului USARB, proces verbal nr.10 din 12.03.2016 și Catedrei de drept, proces verbal nr.10 din 03.05.2016, a fost divizată Catedra de drept în Catedra de drept privat și Catedra de drept public.

În prezent, în cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale activează trei catedre: Catedra de drept public, Catedra de drept privat și Catedra de Științe socio-umane și Asistență socială.