Consiliul facultăţii

Consiliul Facultăţii de Litere reprezintă organismul decizional şi deliberativ al facultăţii din cadrul USARB și funcționează în baza următoarelor acte normative:

 1. Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale instituțiilor de învățămînt superior din Republica Moldova (art. 35-45)
 2. Carta USARB (art. 39)
 3. Regulament de organizare și funcționare a Facultății de Litere
 4. Planul de activitate al Consiliul Facultăţii de Litere în anul universitar 2022-2023
 5. Organul de conducere al facultății în instituția de învățămînt superior este Consiliul facultății, care se alege pe un termen de cinci ani. Membrii Consiliului facultății sunt, de regulă, persoane cu titlu științific și științifico-didactic. Alegerile au loc în termen de 10 zile după anunțarea lor. Studenţii sunt reprezentaţi în Consiliul facultății în proporţie de 1/4 din numărul total al membrilor.
 6. Numărul total al membrilor Consiliului facultăţii, inclusiv membrii de drept ai acestuia, nu poate depăşi 31 de persoane.
 7. Pentru buna sa funcţionare, Consiliul facultăţii îşi poate constitui comisii de specialitate.
 8. Conducerea operativă a facultăţii şi realizarea deciziilor Consiliului facultăţii se realizează de către decan şi de Biroul facultăţii.
 9. Consiliul facultăţii este prezidat de decan. Vicepreşedinte al Consiliului este unul din prodecani. Activităţile de secretariat, precum şi cele organizatorice privind şedinţele Consiliului facultății se atribuie secretarului Consiliului, ales prin vot deschis dintre membrii acestuia.
 10. Consiliul facultăţii aplică următoarele competenţe:
  • a) determină strategia dezvoltării Facultăţii de Litere;
  • b) propune pentru aprobare Senatului Universităţii structura Facultăţii;
  • c) examinează şi prezintă Senatului pentru aprobare planurile de învăţământ pe specialităţi (pentru studiile superioare de licenţă), pe specializări (pentru studiile superioare de masterat);
  • e) alege şi aprobă componenţa Comisiilor consiliului facultăţii şi planurile de activitate ale acestora;
  • f) analizează rezultatele pregătirii studenţilor (rezultatele sesiunilor şi stagiilor de practică etc), examinează problemele cu privire la mişcarea contingentului de studenţi (promovarea, restabilirea de la o formă de studii la alta, studierea în paralel la a doua specialitate etc.);
  • g) aprobă curricule disciplinare şi programe analitice ale cursurilor;
  • h) avizează propunerile de conducători de doctorat, de specializări la doctorat şi aprobă planurile de pregătire a doctoranzilor;
  • j) examinează şi propune spre aprobare Rectorului regulamentul Facultăţii şi subdiviziunilor ei, proiectele planurilor de cercetare şi de studii, contractele de colaborare cu alte instituţii sau subdiviziuni de acelaşi nivel din ţară şi de peste hotare;
  • k) evaluează rezultatele examenului de licenţă, ale susţinerii tezelor de maşter şi le propune Senatului pentru aprobare;
  • o) analizează şi confirmă deciziile decanului privitor la repartizarea burselor, căminului şi altor privilegii şi sancţiunile aplicate pe parcursul semestrelor;
  • q) anual, aprobă şi propune pentru confirmare Senatului raportul decanului cu privire la activitatea didactico-ştiinţifică şi educativă a facultăţii;
  • r) propune Rectorului Universităţii pentru aprobare prin ordin componenţa Comisiilor pentru examenul de licenţă;
  • s) stabileşte, cu aprobarea Biroului Senatului, acorduri de colaborare cu unităţi din ţară sau din străinătate;
  • v) realizează alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

Lista membrilor Consiliului Facultății de Litere
2022-2023

1. Lilia Trinca, conf. univ., dr., decanul Facultății de Litere
2. Lucia Balanici, asist. univ., prodecanul Facultăţii de Litere
3. Elena Lacusta, conf. univ., dr., șefa Catedrei de limba română și filologie romanică
4. Nicolae Leahu, conf. univ., dr., șeful Catedrei de literatură română și universală
5. Oxana Chira, conf. univ., dr., șefa Catedrei de filologie engleză și germană
6. Vladimir Brajuc, conf. univ., dr., șeful Catedrei de slavistică
7. Elvira Guranda, conf. univ., dr., preşedintele comitetului sindical al Facultății de Litere
8. Diana Ignatenco, lect. univ., dr., secretarul ştiinţific al Consiliului Facultății de Litere
9. Gheorghe Popa, prof. univ., dr. hab.
10. Viorica Popa, conf. univ., dr.,
11. Ana Pomelnicova, conf., univ., dr.
12. Viorica Cebotaroş, conf. univ., dr.
13. Micaela Țaulean, conf. univ., dr.
14. Tatiana Suzanskaia, conf. univ., dr.
15. Veaceslav Dolgov, conf. univ., dr.
16. Ludmila Cabac, lect. univ., dr.
17. Victoria Mascaliuc, lect. univ., dr.
18. Elena Varzari, asist. univ.
19. Silvia Bogdan, asist. univ.
20. Lina Cabac, asist. univ.
21. Tatiana Gorea, asist. univ.
22. Daniela Baciu, asist. univ.
23. Oxana Stanţieru, asist. univ.
24. Iuliana Rogojină, studentă
25. Rotaru Maria, studentă
26. Nichitina Maria, studentă
27. Volconovici Cătălin, student
28. Răcila Maria, studentă
29. Porcescu Georgeta, studentă
30. Dimitrov Ecaterina, studentă
31. Puzic Ana, studentă

Lista membrilor Consiliului Facultății de Litere

2021-2022

Lilia Trinca, conf. univ., dr., decan al Facultății de Litere

Elvira Guranda, lect. univ., dr., prodecan al Facultății de Litere

Diana Ignatenco, lect. univ., dr., prodecan al Facultății de Litere

Elena Lacusta, conf. univ., dr., șefa Catedrei de limba română și filologie romanică

Oxana Chira, conf. univ., dr., șefa Catedrei de filologie engleză și germană

Nicolae Leahu, conf. univ., dr., șeful Catedrei de literatură română și universală

Vladimir Brajuc, conf. univ., dr., șeful Catedrei de slavistică

Gheorghe Popa, prof. univ., dr. hab.

Viorica Popa, conf. univ., dr.,

Diana Vrabie, conf. univ., dr.

Valentina Enciu, conf. univ., dr.

Iulia Ignatiuc, conf. univ., dr.

Ana Pomelnicova, conf., univ., dr.

Viorica Cebotaroş, conf. univ., dr.

Micaela Țaulean, conf. univ., dr.

Tatiana Suzanskaia, conf. univ., dr.

Veaceslav Dolgov, conf. univ., dr.

Natalia Hariton, lect. univ., dr.

Victoria Mascaliuc, lect. univ., dr.

Elena Varzari, lect. univ.

Silvia Bogdan, asist. univ.

Lucia Balanici, asist. univ.

Tatiana Gorea, asist. univ.

Daniela Baciu, asist. univ.

Virginia Guțu, studentă

Alexandr Golovco, student

Iuliana Rogojină, studentă

Iulia Motrea, studentă

Maria Rotaru, studentă

Mihaela Ilescu, studentă

Mihaela Albot, studentă

 

Lista membrilor Consiliului Facultății de Litere

2019-2020

Lilia Trinca, conf. univ., dr., decan al Facultății de Litere

Oxana Chira, lect. univ., dr., prodecan al Facultății de Litere

Diana Ignatenco, lect. univ., dr., prodecan al Facultății de Litere

Viorica Popa, conf. univ., dr., șefa inter. Catedrei de limba română și filologie romanică

Elena Lacusta, conf. univ., dr., șefa Catedrei de limba română și filologie romanică

Viorica Cebotaroş, conf. univ., dr., șefa Catedrei de filologie engleză și germană

Nicolae Leahu, conf. univ., dr., șeful Catedrei de literatură română și universală

Vladimir Brajuc, conf. univ., dr., șeful Catedrei de slavistică

Gheorghe Popa, prof. univ., dr. hab.

Iulia Ignatiuc, conf. univ., dr.

Ana Pomelnicova, conf., univ., dr.

Diana Vrabie, conf. univ., dr.

Valentina Enciu, conf. univ., dr.

Tatiana Suzanskaia, conf. univ., dr.

Micaela Țaulean, conf. univ., dr.

Veaceslav Dolgov, conf. univ., dr.

Natalia Hariton, lect. univ., dr.

Victoria Mascaliuc, lect. univ., dr.

Elena Varzari, lect. univ.

Silvia Bogdan, lect. univ.

Svetlana Stanțieru, lect. univ.

Aurelia Codreanu, lect. univ.

Lucia Balanici, lect. univ.

Daniela Baciu, asist. univ.

Beatricie Colibă, studentă

Ana Bologa, studentă

Virgina Guțu, studentă

Ionela Loghinescu, studentă

Dorina Manoli, studentă

Andrei Matvievschi, student

Irina Popa, studentă