Consiliul facultății

Consiliul Facultăţii de Științe Reale, Economice și ale Mediului reprezintă organismul decizional şi deliberativ al facultăţii din cadrul USARB și funcționează în baza următoarelor acte normative:

  1. Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale instituțiilor de învățămînt superior din Republica Moldova (art. 35-45)
  2. Carta USARB (art. 39)
  3. Regulament de organizare și funcționare a Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului (art. 8.1-8.7)
  4. Organul de conducere al facultății în instituția de învățămînt superior este Consiliul facultății, care se alege pe un termen de cinci ani. Membrii Consiliului facultății sînt, de regulă, persoane cu titlu științific și științifico-didactic. Alegerile au loc în termen de 10 zile după anunțarea lor. Studenţii sînt reprezentaţi în Consiliul facultății în proporţie de 1/4 din numărul total al membrilor.
  5. Numărul total al membrilor Consiliului facultăţii, inclusiv membrii de drept ai acestuia, nu poate depăşi 31 de persoane.
  6. Pentru buna sa funcţionare, Consiliul facultăţii îşi poate constitui comisii de specialitate.
  7. Conducerea operativă a facultăţii şi realizarea deciziilor Consiliului facultăţii se realizează de decan şi de Biroul facultăţii.
  8. Consiliul facultăţii este prezidat de decan. Vicepreşedinte al Consiliului este unul din prodecani. Activităţile de secretariat, precum şi cele organizatorice privind şedinţele Consiliului facultății se atribuie secretarului Consiliului, ales prin vot deschis dintre membrii acestuia.
  9. Consiliul facultăţii aplică următoarele competenţe:

a) determină strategia dezvoltării Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului;

b) propune pentru aprobare Senatului Universităţii structura Facultăţii;

c) examinează şi prezintă Senatului pentru aprobare planurile de învăţământ pe specialităţi (pentru studiile superioare de licenţă), pe specializări (pentru studiile superioare de masterat);

e) alege şi aprobă componenţa Comisiilor consiliului facultăţii şi planurile de activitate ale acestora;

f) analizează rezultatele pregătirii studenţilor (rezultatele sesiunilor şi stagiilor de practică etc), examinează problemele cu privire la mişcarea contingentului de studenţi (promovarea, restabilirea de la o formă de studii la alta, studierea în paralel la a doua specialitate etc.);

g) aprobă curricule disciplinare şi programe analitice ale cursurilor;

h) avizează propunerile de conducători de doctorat, de specializări la doctorat şi aprobă planurile de pregătire a doctoranzilor;

j) examinează şi propune spre aprobare Rectorului regulamentul Facultăţii şi subdiviziunilor ei, proiectele planurilor de cercetare şi de studii, contractele de colaborare cu alte instituţii sau subdiviziuni de acelaşi nivel din ţară şi de peste hotare;

k) evaluează rezultatele examenului de licenţă, ale susţinerii tezelor de maşter şi le propune Senatului pentru aprobare;

o) analizează şi confirmă deciziile decanului privitor la repartizarea burselor, căminului şi altor privilegii şi sancţiunile aplicate pe parcursul semestrelor;

q) anual, aprobă şi propune pentru confirmare Senatului raportul decanului cu privire la activitatea didactico-ştiinţifică şi educativă a facultăţii;

r) propune Rectorului Universităţii pentru aprobare prin ordin componenţa Comisiilor pentru examenul de licenţă;

s) stabileşte, cu aprobarea Biroului Senatului, acorduri de colaborare cu unităţi din ţară sau din străinătate;

v) realizează alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.