Politica Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi în domeniul calităţii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi tinde să devină un lider naţional în oferta serviciilor educaţionale acreditată în domeniul pregătirii specialiştilor la nivelul de licenţă şi masterat, realizării cercetărilor ştiinţifice, consultanţei şi formării profesionale continue.

Politica Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi în domeniul managementului calităţii este orientată spre asigurarea continuă a clienţilor cu servicii la nivelul standardelor europene şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor în baza unui feed-back de la clienţi, furnizori şi angajaţi.

Scopul principal al universităţii constă în formarea unor specialişti competenţi, care vor activa într-o economie bazată pe cunoaştere. Formarea în universitate este privită drept o etapă în formarea de-a lungul întregii vieţi, un proces integru de dobîndire a competenţelor, iniţiere în cercetarea ştiinţifică şi socializare a personalităţii.

Pentru atingerea acestui scop universitatea tinde:

1. Să monitorizeze sistematic cerinţele instituţiilor de formare şi a pieţei muncii.

2. Să prognozeze cerinţele pieţei serviciilor educaţionale, activităţilor intelectuale şi producţiei ştiinţifice  şi să reacţioneze în mod adecvat şi oportun la ele.

3. Să dezvolte şi să perfecţioneze continuu Sistemul universitar de Management al Calităţii.

4. Să perfecţioneze structura şi tehnologia formării calitative a specialiştilor prin:

• alternarea formării teoretice şi a stagiilor de practică;

• diversificarea programelor de formare;

• intensificarea activităţii de cercetare, menţinerea şi dezvoltarea şcolilor ştiinţifice ca bază pentru pregătirea cadrelor de calificare înaltă;

• asigurarea accesibilităţii şi mobilităţii programelor de formare prin utilizarea tehnologiilor educaţionale moderne, învăţământului la distanţă, perfecţionarea formelor de lucru independent al studenţilor;

• perfecţionarea sistemului de formare pe cicluri, studierea de către studenţi a tehnologiilor informaţionale şi a limbilor străine;

• sprijinul tinerilor talentaţi;

• dezvoltarea sistemului de comunicare internă;

• abordarea prin competenţe a procesului de formare;

• optimizarea activităţii de organizare a procesului de formare şi activităţii de asigurare metodică a lui;

• perfecţionarea asigurării informaţionale a procesului de formare;

• dezvoltarea bazei tehnico-materiale a procesului de formare şi de cercetare ştiinţifică;

• dezvoltarea programelor educaţionale.

5. Studierea şi implementarea bunelor practici în domeniul formării profesionale.

6. Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu unităţile de formare şi de educaţie de toate nivelurile, cu alţi  furnizori şi clienţi.

7. Autoevaluarea sistematică a posibilităţilor şi rezultatelor satisfacerii cerinţelor clienţilor interni şi externi.

8. Perfecţionarea continuă a profesionalismului angajaţilor (calificare, competenţă, inclusiv în domeniul managementului calităţii).

9. Crearea condiţiilor pentru o activitate productivă şi de creaţie.

În vederea realizării politicii calităţii universitatea implementează Sistemul de Management al Calităţii bazat pe cerinţele şi recomandările standardelor din seria ISO 9001:2008.

La luarea deciziilor manageriale în universitate se iau în consideraţie următoarele priorităţi: (a) satisfacerea beneficiarilor; (b) competenţa personalului; (c) cultura corporativă; (d) tehnologiile de vîrf; (e) optimizarea cheltuielilor; (f) sănătatea şi siguranţa.

Elaborarea, implementarea şi menţinerea funcţionării eficace a Sistemului de Management al Calităţii, care cuprinde toate aspectele activităţii universităţii şi a personalului, este orientată spre realizarea politicii date. Angajaţii Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi sunt persoane competente în domeniile de activitate încredinţate şi depun eforturi orientate spre recunoaşterea universităţii drept lider pe piaţa serviciilor educaţionale.

Conducerea universităţii contribuie pe toate căile la realizarea politicii calităţii şi îşi ia obligaţia de a susţine eforturile angajaţilor în această direcţie şi de a asigura activităţile respective cu resursele necesare.

Politica calităţii Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi este aprobată la toate nivelurile de management universitar şi este orientată spre confirmarea faptului că serviciile oferite de universitate satisfac cerinţele clienţilor şi întrec aşteptările lor.