Funcții vacante

13.11.2023

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

anunţă concurs pentru suplinirea funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante:

Conferențiar universitar:

 • Catedra de limba română și filologie romanică – 1  funcție (limba română);
 • Catedra de filologie engleză și germană – 1 funcție (limba engleză);
 • Catedra de arte și educație artistică – 2 funcții (științe ale educației: arte și educație artistică);
 • Catedra de științe ale educației – 1 funcție (pedagogie generală și aplicată)

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

Lector universitar:

 • Catedra de limba română și filologie romanică – 1  funcție (limba franceză);

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

Asistent universitar:

 • Catedra de științe ale educației – 1 funcție (pedagogie generală și aplicată)

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

CALENDARUL CONCURSULUI:

13 noiembrie-12 decembrie (inclusiv) 2023: depunerea dosarelor;

13-14 decembrie 2023: examinarea dosarelor

15 decembrie 2023, începând cu ora 13.00: organizarea prezentării publice a candidaților în sala 224, corpul II USARB

Până la 31 decembrie 2023 – validarea rezultatelor concursului în ședința Senatului USARB.

Pentru informare: Regulamentul de organizare, de desfășurare a concursului și de ocupare a funcțiilor didactice și științifico-didactice în USARB: link https://media.usarb.md/wp-content/uploads/2021/10/Regulament-functii-didactice_stiintifico-didactice_compressed.pdf

 

 

01.09.2023

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

anunţă concurs pentru suplinirea funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante:

Conferențiar universitar:

 • Catedra de științe fizice și inginerești – 1 funcție (inginerie);
 • Catedra de slavistică – 1 funcție (literatura rusă)
 • Catedra de științe socioumane și asistență socială – 1 funcție (științe politice)
 • Catedra de drept – 1 funcție

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

Lector universitar:

 • Catedra de științe socioumane și asistență socială – 1 funcție (istorie)
 • Catedra de drept – 1 funcție

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

Asistent universitar:

 • Catedra de limba română și filologie romanică – 1 funcție (limba spaniolă);
 • Catedra de literatură română și universală – 1 funcție;
 • Catedra de științe ale educației – 1 funcție (pedagogie generală și aplicată)

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

CALENDARUL CONCURSULUI:

1 septembrie-29 septembrie (inclusiv) 2023: depunerea dosarelor;

2-4 octombrie 2023: examinarea dosarelor

5 octombrie 2023, începând cu ora 13.00: organizarea prezentării publice a candidaților în sala 224, corpul II USARB

Până la 31 octombrie 2023 – validarea rezultatelor concursului în ședința Senatului USARB.

Pentru informare: Regulamentul de organizare, de desfășurare a concursului și de ocupare a funcțiilor didactice și științifico-didactice în USARB: link https://media.usarb.md/wp-content/uploads/2021/10/Regulament-functii-didactice_stiintifico-didactice_compressed.pdf

 

26.07.2023

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

anunță concurs pentru suplinirea următoarelor posturi vacante

 

Șef de Catedră:

 

Catedra de ştiinţe ale educaţiei – 0,7 unitate;

Catedra de psihologie – 0,25 unitate;

Catedra de științe socioumane și asistență socială – 0,4 unitate.

 

Dosarele vor fi depuse la adresa: municipiul Bălți, str. Pușkin 38, corpul administrativ, Cancelaria USARB.

 

Data limită de depunere a dosarelor: 24 august 2023

Procedura de concurs poate fi consultată accesând link-ul: https://usarb.md/wp-content/uploads/2022/04/Regulament_ocupare-a-postului-de-sef-de-catedra_USARB.pdf

12.07.2023

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

angajează Șef al Direcției Proiecte de Dezvoltare (DPD)

Obiectivul general al Direcției Proiecte de Dezvoltare: atragerea unor surse de finanțare suplimentare pentru USARB, prin aplicare la noi proiecte de dezvoltare instituțională, precum și prin monitorizarea proiectelor în curs de implementare.

Denumirea funcției vacante: șef al Direcției Proiecte de Dezvoltare

Responsabilitățile de bază ale funcției:

 • conduce și coordonează DPD;
 • studiază sursele de finanțare pentru care USARB este solicitant eligibil;
 • inițiază și dezvoltă proiecte pentru toate tipurile de programe specifice Universității, în vederea atragerii finanțărilor nerambursabile și a fondurilor operaționale regionale și sectoriale;
 • asigură asistență și consultanță pentru propunerile de colaborare în vederea obținerii unor finanțări suplimentare, în colaborare cu subdiviziunile Universității;
 • redactează propunerile de proiecte în funcție de cerințele specifice ale instituției / organizației finanțatoare;
 • informează comunitatea academică cu privire la oportunitățile de finanțare identificate;
 • supervizează și gestionează activitățile din cadrul proiectelor;
 • identifică și gestionează riscurile, intervenind în mod eficient pentru a rezolva problemele și a minimiza impactul asupra proiectelor;
 • acordă asistență tehnică în realizarea activităților din proiectele implementate de Universitate;
 • colaborează cu echipele interne și externe pentru a asigura o comunicare și o cooperare eficiente;
 • ține evidența tuturor documentelor, informațiilor, materialelor elaborate în cadrul proiectelor;
 • elaborează și prezintă rapoarte narative: intermediare și finale;
 • îndeplinește alte însărcinări ce țin de desfășurarea activităților din cadrul DPD.

Tip de angajare: perioadă nedeterminată

Program de muncă: normă deplină (8 ore lucrătoare pe zi, cu pauza de masă de 1 oră)

Condiții de participare la concurs:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limba engleză;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 5. nu depășește vârsta legală de pensionare pentru limita de vârstă;
 6. nu i-a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 8. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

Cerințe specifice pentru participarea la concurs:

 1. Experiență în gestionarea proiectelor de dezvoltare într-un mediu similar;
 2. Cunoștințe temeinice în domeniul gestionării proiectelor, metodologiilor și instrumentelor relevante;
 3. Abilități excelente de leadership și gestionare a echipei;
 4. Capacitatea de a lua decizii în timp util și de a rezolva problemele în mod eficient;
 5. Abilități avansate de comunicare și negociere;
 6. Orientare către rezultate și capacitatea de a lucra sub presiune;
 7. Cunoștințe avansate de management al riscurilor și rezolvare a problemelor, cu abilități analitice puternice.
 8. Studii superioare (licență și master) într-un domeniu relevant.

Conținutul dosarului:

 1. Curriculum Vitae: un CV actualizat și detaliat care să evidențieze experiența dumneavoastră profesională relevantă, precum și educația și calificările relevante în domeniul dezvoltării de proiecte;
 2. Scrisoare de intenție: O scrisoare de intenție care să prezinte motivul pentru care doriți să ocupați această poziție și de ce credeți că sunteți potrivit pentru ea;
 3. Referințe profesionale (opțional): În cazul în care aveți referințe profesionale relevante, puteți include scrisori de recomandare sau informații de contact ale persoanelor care vă pot susține candidatura. Aceasta poate oferi o perspectivă suplimentară asupra abilităților și calităților dumneavoastră;
 4. Copia buletinului de identitate;
 5. Copia diplomelor de studii superioare;
 6. Documente / certificate privind activitatea desfășurată;
 7. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile vacante (Anexa 1);
 8. Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar și lipsa antecedentelor penale (Anexa 2).

Modalitatea de depunere a dosarului:

 1. Prin intermediul poștei electronice, la adresa anticamera@usarb.md
 2. Personal, la Cancelaria Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, mun. Bălți, str. Pușkin 38, corpul administrativ

Data limită de depunere a dosarelor: 26 iulie 2023.

Informații suplimentare puteți solicita prin e-mail la adresa anticamera@usarb.md

Selectarea candidaților se va face conform următoarelor etape:

1) Concursul dosarelor

2) Interviul

Anexa 1 ACORD privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile vacante

Anexa 2 DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

                                                                                           

Doar persoanele selectate vor fi contactate.

Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

 

24.02.2023

ANUNȚ

privind inițierea procesului de alegere a rectorului

Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în temeiul art. 105 din Codul Educației nr. 152 din 17.07.2014, în conformitate cu Regulamentul-cadru privind modul de alegere a rectorului instituției de învățământ superior din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 09 din 14.01.2015, Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, aprobat de Senatul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți la 14.05.2015 și Decizia Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți  din 21 februarie 2023, anunță inițierea procesului de alegere a rectorului Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Poate candida pentru a fi ales în postul de rector al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți persoana care deține titlul științific și/sau științifico-didactic și are experiență de cel puțin 5 (cinci) ani în învățământul superior și cercetare.

Candidații vor depune, pe adresa Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, un dosar de participare la concurs care va conține următoarele acte:

 1. scrisoare de intenție;
 2. curriculum vitae (format Europass);
 3. copia buletinului de identitate;
 4. copiile actelor de studii, diplomelor referitoare la titlurile științifice și științifico-didactice;
 5. documente doveditoare privind experiența în învățământul superior și cercetare, alte documente care atestă activitatea profesională, managerială și științifică a candidatului;
 6. programul de activitate;
 7. declarația pe propria răspundere privind lipsa de încălcări în decursul activității sale, a normelor de etică și deontologie profesională, precum și lipsa de antecedente penale.

Dosarul complet se va depune personal până la 16 martie 2023 inclusiv, între orele 8.00 – 17.00, în zilele de lucru, în adresa Secretarului Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (MD-3100, mun. Bălți, str. Pușkin, 43, biroul 811, tel.: 231 – 5-24-79, e-mail: cdsi@usarb.md ).

Dosarul poate fi depus și prin poștă/prin e-mail.

În cazul depunerii dosarului prin e-mail, candidatul va prezenta, în cel mult trei zile după depunere prin e-mail, și dosarul în formă scrisă, dar nu mai târziu decât ultima zi de depunere a dosarului, stabilită în prezentul anunț.

Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți poate fi consultat/accesat la adresa electronică www.usarb.md sau:

http://www.usarb.md/fileadmin/noutati/Dezvoltare_strategica/Alecu__Russo_Regulament_Alegere_Rector.PDF

 

08.02.2023

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

anunţă concurs pentru suplinirea funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante:

Conferențiar universitar:

 • Catedra de științe fizice și inginerești – 1 funcție (inginerie);
 • Catedra de științe economice – 2 funcții ( 1 – contabilitate; 1 – management);
 • Catedra limba română și filologie romanică – 2 funcții (limba română)
 • Catedra de slavistică – 1 funcție (literatura rusă)
 • Catedra de arte și educație artistică – 2 funcții
 • Catedra de științe socioumane și asistență socială – 2 funcții (1 – științe politice; 1 – istorie)
 • Catedra de drept – 4 funcții
 • Catedra de științe ale naturii și agroecologie – 1 (geografie)

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

Lector universitar:

 • Catedra de filologie engleză și germană1 funcție (limba engleză)

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

Asistent universitar:

 • Catedra de limba română și filologie romanică – 1 funcție (limba română)

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

CALENDARUL CONCURSULUI:

08 februarie-09 martie (inclusiv) 2023: depunerea dosarelor;

10-14 martie 2023: examinarea dosarelor

15 martie 2023, începând cu ora 13.00: organizarea prezentării publice a candidaților în sala 224, corpul II USARB

Până la 26 aprilie 2023 – validarea rezultatelor concursului în ședința Senatului USARB.

 

27.12.2022

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

anunţă concurs pentru suplinirea funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante:

Conferențiar universitar:

 • Catedra de matematică și informatică – 2 funcții (informatică);
 • Catedra de științe economice – 1 funcție;
 • Catedra de filologie engleză și germană – 1 funcție (limba germană)
 • Catedra de științe ale educației – 2 funcții (pedagogie generală și aplicată)

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

Asistent universitar:

 • Catedra de științe ale educației – 1 funcție (pedagogie generală și aplicată)

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

CALENDARUL CONCURSULUI:

27 decembrie 2022-25 ianuarie (inclusiv) 2023: depunerea dosarelor;

26-31 ianuarie 2023: examinarea dosarelor

02 februarie 2023, începând cu ora 13.00: organizarea prezentării publice a candidaților în sala 224, corpul II USARB

Până la 22 februarie 2023 – validarea rezultatelor concursului în ședința Senatului USARB.

Dosarele pot fi depuse la adresa: municipiul Bălți, str. Pușkin 38, corpul administrativ, Serviciul Resurse umane.

Procedura de concurs poate fi consultată accesând link-ul: aici

 

30.08.2022

ANUNȚUL

privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de prodecan al facultății

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (în continuare – USARB) anunță concurs pentru ocuparea postului de prodecan al facultății (câte unul pentru fiecare din cele 4 facultăți ai USARB) (4 unități vacante în mărime de 1,0 unitate fiecare).

Cerințele generale față de candidat:

 1. Este cetăţean al Republicii Moldova;
 2. Cunoaşte limba de stat;
 3. Este angajat al facultăţii şi a activat la USARB nu mai puţin de 3 ani;
 4. Are studii superioare complete;
 5. Deţine capacităţi organizatorice şi de comunicare;
 6. Deține competențe digitale;
 7. Nu depășește vârsta legală de pensionare pentru limita de vârstă;
 8. Demonstrează integritate, corectitudine în relațiile cu comunitatea universitară.

Dosarul candidatului trebuie să conțină:

 1. cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat (model aici);
 2. curriculum vitae;
 3. copia buletinului de identitate;
 4. copiile actelor de studii (licență, master, diplomă de doctor/ doctor habilitat);
 5. scrisoare de motivare;
 6. declarația pe propria răspundere privind lipsa de încălcări în decursul activității sale a normelor de etică și deontologie profesională, precum și lipsa de antecedente penale (model aici).

CALENDARUL CONCURSULUI

30 august 2022 ●       publicarea anunțului pe pagina web a USARB
1 – 5 septembrie 2022 ●       depunerea dosarelor la Cancelaria USARB
6 septembrie 2022 ●       transmiterea dosarelor decanilor facultăților
7-8 septembrie 2022 ●       analiza dosarelor de către decanii facultăților
9 septembrie 2022 ●       interviul de performanță cu candidații

●       anunțarea rezultatelor finale

Dosarul de concurs se depune personal la Cancelaria USARB la adresa:

mun. Bălți, str. Pușkin 38, corpul administrativ.

Informații suplimentare: tel.: +373 0231 52 411.

 

 

13.06.2022

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

angajează Șef al Departamentului Managementul Calității (DMC)

La funcția de șef al DMC poate pretinde persoana care:

 • Este cetățean al Republicii Moldova;
 • Posedă studii superioare de licență și master;
 • Cunoaște limba română;
 • Prezintă un program managerial privind activitatea unității corespunzătoare pentru o perioadă de 3 ani.
 • Nu depășește vârsta legală de pensionare pentru limita de vârstă;
 • Demonstrează integritate, corectitudine în relațiile cu comunitatea universitară.

Dosarul de participare la concurs va conține:

 • Cererea de participare la interviu;
 • Curriculum-ul vitae Europass;
 • Copiile diplomelor de licență, master (dacă deține: doctor/doctor habilitat);
 • Programul managerial privind activitatea DMC în următorii 3 ani;
 • Lista stagiilor de formare profesională continuă în domeniul managementului calității;
 • Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar;
 • alte acte (după caz).

CALENDAR:

13-22 iunie (inclusiv) 2022: depunerea dosarelor;

23 iunie 2022: interviul de performanță – ora 11.00, Sala Senatului USARB, corp 1.

 

Dosarele pot fi depuse la adresa: municipiul Bălți, str. Pușkin 38, corpul administrativ, Cancelaria USARB.

 

13.05.2022

ANUNȚUL

privind organizarea concursului pentru ocuparea

postului de Președinte al Consiliului Științific USARB

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (în continuare – USARB) anunță concurs pentru ocuparea postului de Președinte al Consiliului Științific al USARB (unitatea vacantă în mărime de 0,25 unitate, cu posibilitatea majorării acestei fracțiuni de normă în funcție de numărul de școli doctorale coordonate).

La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc standardele minimale și obligatorii pentru acordarea dreptului de a conduce doctorate în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a anunțului privind scoaterea la concurs a postului.

Dosarul candidatului trebuie să conțină:

 1. cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. Curriculum Vitae al candidatului;
 4. programul managerial privind dezvoltarea studiilor la ciclul III doctorat în cadrul USARB;
 5. copia legalizată a diplomelor de grad și titlu științific deținute;
 6. lista publicațiilor și a comunicărilor în conferințe naționale și internaționale pentru ultimii cinci ani;
 7. certificatul ce confirmă abilitarea cu drept de conducere a tezelor de doctorat;
 8. lista studenților-doctoranzi coordonați care au susținut teza de doctorat.

Dosarul de concurs se depune fie personal la Cancelaria USARB, fie prin e-mail la adresa: anticamera@usarb.md. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, toate actele necesare se scanează în format pdf sau jpg. Totodată, candidatul este obligat să depună dosarul de concurs în format scriptic la data interviului.

În cazul prezentării copiilor neconfirmate, în ziua desfășurării concursului, candidatul trebuie să prezinte originalul dosarului de concurs.

Dosarul incomplet este un temei pentru neadmiterea în concurs, prin decizia Comisiei de concurs.

Termenul-limită de depunere a dosarului de concurs: 2 luni din data publicării anunțului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova – 13 mai 2022.

Informații suplimentare: tel.: +373 0231 52 491; +373 0231 52 411.

 

28.04.2022

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

anunță concurs pentru suplinirea următoarelor posturi vacante

Decan:

Facultatea de Litere  – 1 unitate;

Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului – 1 unitate;

Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte – 1 unitate.

 

Șef de Catedră:

Catedra de limba română și filologie romanică – 0,4 unitate;

Catedra de slavistică – 0,3 unitate;

Catedra de psihologie – 0,25 unitate;

Catedra de științe socioumane și asistență socială – 0,4 unitate.

 

14.04.2022

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

anunţă concurs pentru suplinirea funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante:

Profesor universitar:

Catedra de științe ale educației – 1

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

Conferențiar universitar:

Catedra de limba română și filologie romanică – 1 (limba franceză)

Catedra de psihologie – 3 (psihologie)

Catedra de matematică și informatică – 1 (matematică), 2 (informatică)

Catedra de științe fizice și inginerești – 1 (inginerie)

Catedra de științe socioumane și asistență socială – 1 (științe istorice)

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

Lector universitar:

Catedra de filologie engleză și germană – 1 (limba germană);

Catedra științe ale educației – 2 (pedagogie generală și aplicată)

Catedra de drept – 2 (drept)

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

Asistent universitar:

Catedra științe ale educației –  1 (educația fizică)

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

CALENDARUL CONCURSULUI:

14 aprilie – 13 mai (inclusiv) 2022: depunerea dosarelor;

16 mai – 20 mai 2022: examinarea dosarelor

23– 24 mai (inclusiv) 2022, începând cu ora 13.00: organizarea prezentării publice a candidaților în sala 224, corpul II USARB, după cum urmează:

23 mai – Facultatea de Litere; Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte;

24 mai – Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului; Facultatea de Drept și Științe Sociale.

Până la 24 iunie 2022 – validarea rezultatelor concursului în ședința Senatului USARB.

Dosarele pot fi depuse la adresa: municipiul Bălți, str. Pușkin 38, corpul administrativ, Serviciul Resurse umane.

Procedura de concurs poate fi consultată accesând link-ul: https://media.usarb.md/wp-content/uploads/2021/10/Regulament-functii-didactice_stiintifico-didactice_compressed.pdf

02.02.2022

ANUNȚUL

privind organizarea concursului pentru ocuparea

postului de Președinte al Consiliului Științific USARB

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (în continuare – USARB) anunță concurs pentru ocuparea postului de Președinte al Consiliului Științific al USARB (unitatea vacantă în mărime de 0,25 unitate, cu posibilitatea majorării acestei fracțiuni de normă în funcție de numărul de școli doctorale coordonate).

La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc standardele minimale și obligatorii pentru acordarea dreptului de a conduce doctorate în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a anunțului privind scoaterea la concurs a postului.

Dosarul candidatului trebuie să conțină:

 1. cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. Curriculum Vitae al candidatului;
 4. programul managerial privind dezvoltarea studiilor la ciclul III doctorat în cadrul USARB;
 5. copia legalizată a diplomelor de grad și titlu științific deținute;
 6. lista publicațiilor și a comunicărilor în conferințe naționale și internaționale pentru ultimii cinci ani;
 7. certificatul ce confirmă abilitarea cu drept de conducere a tezelor de doctorat;
 8. lista studenților-doctoranzi coordonați care au susținut teza de doctorat.

Dosarul de concurs se depune fie personal la Cancelaria USARB, fie prin e-mail la adresa: anticamera@usarb.md. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, toate actele necesare se scanează în format pdf sau jpg. Totodată, candidatul este obligat să depună dosarul de concurs în format scriptic la data interviului.

În cazul prezentării copiilor neconfirmate, în ziua desfășurării concursului, candidatul trebuie să prezinte originalul dosarului de concurs.

Dosarul incomplet este un temei pentru neadmiterea în concurs, prin decizia Comisiei de concurs.

Termenul-limită de depunere a dosarului de concurs: 2 luni din data publicării anunțului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova – 04 februarie 2022.

Informații suplimentare: tel.: +373 0231 52 491; +373 0231 52 411.

 

 

05.10.2021

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

anunţă concurs pentru suplinirea funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante:

 

Profesor universitar la Catedra de:

Limba română și filologie romanică – 1 (limba română)

 

Conferențiar universitar la Catedra de:

Filologie engleză și germană – 1 (limba engleză);

Catedra de științe fizice și inginerești – 3 (inginerie);

Catedra de matematică și informatică – 1 (matematică)

Științe economice – 2 (1 teoria economică și politici economice; 1 – economie și management în domeniul de activitate)

Științe ale educației – 1 (pedagogie generală și aplicată)

Arte și educație artistică – 2

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

Lector universitar la Catedra de:

Științe ale educației – 1 (pedagogie generală și aplicată)

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

Asistent universitar la Catedra de:

Științe ale educației –  1 (educație fizică)

Psihologie – 1 (psihologie)

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

CALENDARUL CONCURSULUI:

05 octombrie – 03 noiembrie (inclusiv) 2021: depunerea dosarelor;

04 noiembrie – 10 noiembrie 2021: examinarea dosarelor

11 – 12 noiembrie (inclusiv) 2021, începând cu ora 13.00: organizarea prezentării publice a candidaților în sala 224, corpul II USARB, după cum urmează:

11 noiembrie – Facultatea de Litere; Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului;

12 noiembrie – Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte.

17 noiembrie 2021 – validarea rezultatelor concursului în ședința Senatului USARB.

Dosarele pot fi depuse la adresa: municipiul Bălți, str. Pușkin 38, corpul administrativ, Serviciul Resurse umane.

Procedura de concurs poate fi consultată accesând link-ul: https://media.usarb.md/wp-content/uploads/2021/10/Regulament-functii-didactice_stiintifico-didactice_compressed.pdf

 

17.09.2021

Post Vacant

Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți inițiază concursul pentru postul vacant de director adjunct pentru instruire și educație.

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:

 1. cererea de participare la concurs;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia/copiile actului/actelor de studii;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. Curriculum Vitae de model Europass;
 6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;
 7. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

Calendarul concursului:

17.09.2021- 8.10.2021 (inclusiv) –  depunerea dosarelor

9.10.2021 – 15.10.2021 – examinarea dosarelor

20.10.2021 – examinarea curriculum vitae

22.10.2021 –  interviul de performanță

25.10.2021 –  anunțarea rezultatelor

28.10.2021 – validarea rezultatelor concursului în ședința Consiliului profesoral al Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Procedura de concurs poate fi consultată accesând link-ul http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=360152

Dosarele pot fi depuse fizic la adresa: municipiul Bălți, str. Pușkin 38, corpul 3, biroul 387 sau în format electronic (pdf) la adresa electronică cp.icreanga@gmail.com

Telefon de contact: 0 231 52 -4-28

 

Rezultatele alegerilor prin concurs în vederea suplinirii funcțiilor didactice și științifico-didactice: Decizia Senatului USARB.

 

AVIZ! Funcții didactice și științifico-didactice vacante

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

anunţă concurs pentru suplinirea funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante:

Conferențiar universitar la Catedra de:

Filologie engleză și germană – 1 (limba engleză); 1 (limba germană)

Științe economice – 1 (științe economice)

Științe ale educației – 3 (pedagogie generală și aplicată)

Arte și educație artistică – 1

Drept – 1 (Drept)

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

Lector universitar la Catedra de:

Filologie engleză și germană – 1 (limba germană)

Științe economice – 1 (științe economice)

Științe ale educației – 1 (pedagogie generală și aplicată)

Socioumane și asistență socială – 1 (științe istorice)

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

Asistent universitar la Catedra de:

Limba română și filologie romanică – 1 (limba spaniolă); 2 (limba franceză )

Literatura română și universală – 1

Filologie engleză și germană – 8 (limba engleză); 1 (limba germană)

Slavistică – 1

Matematică și informatică – 1 (matematică); 3 (informatică)

Științe economice – 3 (științe economice)

Științe ale educației – 4 (pedagogie generală și aplicată); 1 (educație fizică)

Psihologie – 1 (psihologie)

Arte și educație artistică – 1

Drept – 4

Socioumane și asistență socială – 1 (filozofie); 1 (asistență socială)

Atribuțiile funcției în conformitate cu fișa postului

 

CALENDARUL CONCURSULUI:

12 iulie – 10 august (inclusiv) 2021: depunerea dosarelor;

11 august – 19 august 2021: examinarea dosarelor

20 august – 25 august (inclusiv) 2021, începând cu ora 09.00: organizarea prezentării publice a candidaților în sala 224, corpul II USARB, după cum urmează:

20 august – Facultatea de Litere;

23 august – Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului;

24 august – Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte;

25 august – Facultatea de Drept și Științe Sociale.

26 august 2021 – validarea rezultatelor concursului în ședința Senatului USARB.

Dosarele pot fi depuse la adresa: municipiul Bălți, str. Pușkin 38, corpul administrativ, Serviciul Resurse umane.

Procedura de concurs poate fi consultată accesând link-ul: https://usarb.md/wp-content/uploads/2021/07/Regulament_ocuparea-functiilor-didactice_stiintifico-didactice_USARB.pdf