Publicaţii

 

Prezentele culegeri de studii, articole şi comunicări constituie o încercare de înmănunchere a preocupărilor didactice şi ştiinţifice ale titularilor Catedrei Discipline Socioumanistice.

Precum lesne se poate constata din chiar titlurile articolelor, interesele autorilor sunt extrem de variate, pornind de la tratarea unor aspecte de istorie locală şi naţională, continuând cu probleme de diplomaţie, filosofie, pedagogie, ştiinţe politice şi culturologie, pentru a se ajunge la probleme privind societatea, mediul şi sănătatea. De altfel, specializarea şi hibridizarea constituie una din manifestările obiective ale ştiinţelor umanistice contemporane, din care motiv s-a renunţat la structurarea articolelor pe compartimentele consacrate ale respectivelor discipline, inserându-le în ordinea alfabetică a autorilor.

În mod evident şi indiscutabil, studiile şi articolele reflectă o experienţă neuniformă în domeniul cercetării ştiinţifice, alături de conferenţiari consacraţi producându-se şi autori aflaţi la început de cale. La fel însă de evident este, credem, şi avantajul rezultat dintr-o atare componenţă a colectivului de autori, reuşindu-se îmbinarea temerităţii tinereţii cu imparţialitatea experienţei.

 

Anuarul Catedrei de ştiinţe socioumane și asistenţă socială 2017

Anuarul Catedrei de ştiinţe socioumane și asistenţă socială 2015 – 2016

Cuprins:

file de istorie…

CAZACU Nicolae. CONDAMNAREA RAPTULUI BASARABIEI

LAVRIC Aurelian. CONFLICTUL DIN ZONA NISTREANĂ A REPUBLICII MOLDOVA: CAUZE ŞI SOLUŢII

CAZACU Nicolae. NICOLAE IORGA – MEMORIALIST: PERSONALITĂŢI BASARABENE ÎN VIZIUNEA MARELUI SAVANT

viziuni socioumanstice…

MOHOREA Efim. ESENȚA ȘI CONDIȚIILE LIBERTĂȚII UMANE

CAPCELEA Arcadie, CAPCELEA Valeriu. FUNCŢIILE ŞI PRINCIPIILE MANAGEMENTULUI ECOLOGIC

CHILARU Tatiana. STUDIU DE CAZ – LA ORELE DE EDUCAŢIE CIVICĂ

PARNOVEL Valeriu. INTEGRAREA ŞTIINŢELOR SOCIALE ŞI UMANISTE CU PSIHOLOGIA: LĂRGIREA CERCETĂRII FACTORULUI SPIRITUAL

dimensiuni socio-juridice…

JACOTA-DRAGAN Olga. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI PUTEREA POLITICĂ

CIOBANU Ion. REGLEMENTAREA JURIDICĂ A FINANŢARĂRII PARTIDELOR POLITICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

NEAGU Gheorghe. UNELE CONSIDERENTE CU PRIVIRE LA CRITERIILE DE EVALUARE A EFICIENŢEI LEGISLAŢIEI

cercetarea formelor de cooperare transfrontalieră şi dezvoltarea regională europeană…

PĂDUREAC Lidia. EUROPENIZAREA: CONCEPT, CAUZE, CONTROVERSE

COJOCARU Igor. GENERALITĂŢI CONCEPTUALE PRIVIND POLITICILE SOCIALE ÎN CONTEXTUL PROCESELOR INTEGRAŢIONISTE EUROPENE

CIOBANU Ion, COJOCARU Igor. UNELE CONSIDERENTE PRIVIND MANAGEMENTUL CICLULUI DE PROIECT: ROLUL, STRUCTURA, ETAPELE

 „ANUARUL CATEDREI DISCIPLINE SOCIOUMANISTICE 2009 / 2010”

Cuprins:

I. Studii şi articole

Vasile SECRIERU. Aspecte ale vieţii bisericeşti din Basarabia în perioada anilor 1928-1940

Lidia PĂDUREAC. Timpuri noi – stereotipuri vechi. Cazul remistificării trecutului Basarabiei

Nicolae CAZACU. Vizita Regelui Ferdinand I în Basarabia (18-24 mai 1920)

Nicolae CAZACU. Ziarul lui Vasile Coroban „Viaţa Universitară”

Octavian ŢÎCU. Corelaţia dintre sport, ideologie şi politică în regimurile totalitare. Cazul RSS Moldoveneşti

Teo-Teodor MARŞALCOVSCHI, Mihai Volontir. Teatrul „Scala” din Bălţi

Gheorghe DAMANCIUC. Diaspora poloneză din Republica Moldova: revenire la valorile culturale şi spirituale naţionale

Petru LOGHIN. Coliziunile moral-juridice ale conştiinţei personalităţii.

Igor COJOCARU. Percepţia socială a sindicatelor. Studiu sociologic

Ion CIOBANU. Răspunderea juridică a partidelor politice în Republica Moldova

Валериу ПАРНАВЕЛ . Реалии и вопросы преподавания философии сегодня

II. Note şi recenzii

Valeriu CAPCELEA. ETICA ŞI CONDUITA UMANĂ: Manual pentru instituţiile de învăţămînt superior. CHIŞINĂU: EDITURA  ARC, 2010.

III. Dedicaţii

OCTOGENAR  DESĂVÂRŞIT. ДОСТИЖЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВА

L A U D A T I O. Patriarhul Universităţii Bălţene la 80 de ani

 „ANUARUL CATEDREI DISCIPLINE SOCIOUMANISTICE 2007 / 2008”

CUPRINS

I. STUDII ŞI ARTICOLE

Marşalcovschi Teo-Teodor Geneza municipiului Bălţi: concept urbanistic şi prima atestare

Damanciuc Gheorghe, Bodrug Ion Reprezentanţi prestigioşi ai polonezilor din Republica Moldova – contribuţie valoroasă la dezvoltarea economiei şi culturii statului nostru

Secrieru Vasile Aspecte privind integrarea Bisericii din Basarabia în Biserica Română după Unirea din 1918

Enciu Nicolae Reforma agrară şi evoluţia agriculturii basarabene în perioada dintre cele două războaie mondiale

Pădureac Lidia Şantajul militar în relaţiile româno-sovietice (1920-1934)

Neagu Gheorghe Considerente cu privire la dimensiunea empirică a cercetării eficienţei legislaţiei

Loghin Petru Locul constrângerii în drept şi morală

Cojocaru Igor, Postolachi Valentina Problemele încadrării tineretului pe piaţa muncii: realităţi şi perspective (pe marginea sondajelor de opinie din 2005 şi 2008)

Ţurcanu-Ciobanu Viorica, Ţaulean Micaela Educaţia interculturală în clasele primare la orele de muzică şi citire

Ţurcanu-Ciobanu Viorica Atitudine interetnică şi pluriculturalitate

II. DOCUMENTAR

Cazacu Nicolae Din corespondenţa lui Nicolae Iorga cu Visarion Puiu

III. CRONOLOGII

Enciu Nicolae „Frunză verde de măslină, trecui Nistrul apă lină”.O cronică a evenimentelor de la graniţa româno-sovietică (1918-1925)

IV. DISCUŢII

Enciu Nicolae Mit şi adevăr în problema întemeierii Ţării Moldovei

V. VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ A CATEDREI DISC IPLINE SOCIOUMANISTICE

Prima confruntare cu cercetările ştiinţifice

Şuşu Stela, „Drepturile şi libertăţile omului în lumea contemporană” (3 mai 2007)

Danilescu Anatol „Sfatul Ţării – stindard al mişcării naţionale” (3 martie 2008)

VI. LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE, ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE, STUDII, ARTICOLE ŞI COMUNICĂRI ALE TITULARILOR CATEDREI DISCIPLINE SOCIOUMANISTICE ÎN ANUL DE STUDII 2007/2008

 „ANUARUL CATEDREI DISCIPLINE SOCIOUMANISTICE 2006 / 2007”

CUPRINS

Cazacu Nicolae Publicaţiile Liceului „Ion Creangă” din Bălţi

Ciobanu Ion Pluralism politic – valoare intrinsecă a democraţiei reprezentative

Cojocaru Igor Criterii politico – juridice pentru politica socială în procesul integrării europene a Republicii Moldova

Enciu Nicolae Contribuţii documentare la istoria deportărilor din 6 iulie 1949 în raionul Bălţi

Loghin Petru John Dewey – ilustru filosof şi pedagog american al secolului al XX-lea

Marşalcovschi Teo-Teodor Răzeşii în context istoric şi juridic

Neagu Gheorghe Unele modalităţi de promovare a grupurilor de interes în procesul de legiferare

Parnavel Valeriu Premisele apariţiei concepţiei structurii conştiinţei sociale

Pădureac Lidia Efectele relaţiilor sovieto-engleze asupra României în 1924

Ţurcanu Viorica Paradigmă a cunoaşterii şi studierii etnografiei

Ţurcanu Viorica Multidimensionalitatea culturală: valoare şi management.

Arapu Valentin Om, societate, mediu şi sănătate