Laboratorul de cercetări în domeniul dreptului comparat

Transformările radicale ce au loc în cadrul sistemului de pregătire universitar prin îmbinarea procesului de studiu din auditoriu cu cel ştiinţifico-aplicativ, dictează necesitatea unui astfel de laborator, care se impune şi ca imperativ în activitatea Catedrei.

LABORATORUL DE STUDII EUROPENE, SOCIOLOGIE APLICATIVĂ ŞI POLITICI REGIONALE se constituie ca entitate de cercetare şi activităţi didactice în cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, pe lîngă Catedra de ştiinţe socioumane. Acest document stabileşte obiectivele şi competenţa Laboratorului, structura, asigurarea tehnico-materială şi sursele de finanţare, organizarea şi dirijarea activităţii de cercetare în cadrul acestuia.

Principalele direcţii de activitate ale Laboratorului se centrează pe efectuarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul studiilor europene, sociologiei şi politicilor publice regionale, elaborarea de metodologii de cercetare-implementare, consolidarea potenţialului ştiinţific al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, promovarea şi integrarea ştiinţifică a Republicii Moldova pe plan european şi internaţional, desfăşurarea de activităţi ştiinţifico-didactice cu caracter interdisciplinar la masteratele Universităţii.

 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL LABORATORULUI DE STUDII EUROPENE, SOCIOLOGIE APLICATIVĂ ŞI POLITICI  REGIONALE

Membrii echipei…

NEAGU Gheorghe, doctor, conferenţiar universitar, şeful laboratorului

COJOCARU Igor, doctor, conferenţiar universitar

ODINOKAIA Ina, doctor, conferenţiar universitar

CIOBANU Ion, doctor, conferențiar universitar

JACOTA-DRAGAN Olga, doctorandă, asistent universitar