Acte normative cu aplicabilitate națională

I. Aprobate de Parlament

Coduri

 1. Codul Educatiei al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014. Publicat: 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324 art nr: 634 Data intrării în vigoare: 23.11.2014
 2. Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, nr. 259 din 15.07.2004. Publicat: 30.07.2004 îMonitorul Oficial Nr. 125-129 art nr: 663
 3. Codul Muncii al Republicii Moldova, nr. 154 din 28.03.2003. Publicat: 29.07.2003 în Monitorul Oficial Nr. 159-162 art nr: 648
 4. Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002. Publicat: 22.06.2002 în Monitorul Oficial Nr. 82-86 art nr: 661
 5. Codul fiscal al Republicii Moldova nr. 1163 din 24.04.1997. Publicat: 25.03.2005 în Monitorul Oficial Nr. ed. spec.
 6. Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018. Publicat: 17.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 309-320 art nr: 466 Data intrării în vigoare: 01.04.2019

Legi

 1. Constituţia Republicii Moldova, din 29.07.1994, Publicat: 18.08.1994 în Monitorul Oficial nr. 1, art. nr. 1, Data intrării în vigoare: 27.08.1994
 2. Legea nr. 847 din 14.02.2002 cu privire la salarizare. Publicat:11.04.2002 în Monitorul Oficial nr. 50-52 art nr: 336
 3. Legea nr. 289 din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale. Publicat:10.09.2004 în Monitorul Oficial nr. 168-170 art nr: 773  Data intrării în vigoare: 01.01.2005
 4. Legea Nr. 142 din 07.07.2005, privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I. Publicat: 29.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 101-103 art. Nr. 476, Data intrării în vigoare: 07.07.2005
 5. Legea nr. 113 din 27.04.2007 contabilității. Publicat: 07.02.2014 în Monitorul Oficial nr. 27-34 art nr: 61 Data intrării în vigoare: 01.01.2008
 6. Legea nr. 186 din 10.07.2008 securității şi sănătății în muncă. Publicat: 05.08.2008 în Monitorul Oficial nr. 143-144 art nr: 587 Data intrării în vigoare: 01.01.2009
 7. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale. Publicat: 30.07.2016 în Monitorul Oficial nr. 245-246 art nr: 513. Data intrării în vigoare: 01.08.2016
 8. Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi. Publicat: 27.07.2012 în Monitorul Oficial nr. 155-159 art nr: 508
 9. Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Publicat: 16.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 424-429 art nr 666 Data intrării în vigoare: 01.05.2016
 10. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. Publicat: 14.10.2011 în Monitorul Oficial nr. 170-17  art nr: 492 Data intrării în vigoare: 14.04.2012
 11. Legea nr. 215 din 29.07.2016 cu privire la tineret. Publicat: 23.09.2016 în Monitorul Oficial nr. 315-328  art nr : 688  Data intrării în vigoare: 23.09.2016
 12. Legea nr. 244 din 03.11.2016 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte legislative. Publicat: 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 453-458 art nr: 895
 13. Legea nr. 82 din 25.05.2017 integrității. Publicat: 07.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 229-243 art nr: 360 Data intrării în vigoare: 07.07.2017
 14. Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind salarizarea în sectorul bugetar. Publicat: 30.11.2018 în Monitorul Oficial Nr. 441-447 art nr: 715 Data intrării în vigoare: 01.12.2018

II. Aprobate de Guvernul RM

 1. HG nr. 125 din 15.02.2001 cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat înmatriculaţi pe bază de contract
 2. HG nr. 923 din 04.09.2001 cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat
 3. HG nr. 472 din 06.05.2004 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate
 4. HG nr. 1254 din 15.11.2004 cu privire la aprobarea Regulamentului privind retribuirea muncii pentru anumite categorii de salariaţi cărora li se stabileşte durata redusă a timpului de muncă
 5. HG nr. 1009 din 01.09.2006 cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, profesional tehnic secundar şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar
 6. HG nr. 74 din 25.01.2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind funcţionarea căminelor din subordinea instituţiilor de învăţămînt de stat
 7. HG nr. 435 din 23.04.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile
 8. HG nr. 605 din 31.05.2007 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind politicile de ocupare a forţei de muncă pe anii 2007-2015
 9. HG nr. 1159 din 24.10.2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005
 10. HG nr. 483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate
 11. HG nr. 353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă
 12. HG nr. 854 din 21.09.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţămînt superior
 13. HG nr. 454 din 25.06.2012 cu privire la unele măsuri pentru implementarea în Republica Moldova a Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), semnat la Budva la 25 martie 2010
 14. HG nr. 983 din 22.12.2012 cu privire la modul de funcționare a instituțiilor de învăţămînt superior de stat în condiţii de autonomie financiară
 15. HG nr. 56 din 27.01.2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru cu privire la mobilitatea academică în învăţămîntul superior
 16. HG nr. 920 din 7.11. 2014 cu privire la aprobarea Strategiei de cercetare dezvoltare a Republicii Moldova pînă în 2020
 17. HG nr. 944 din 14.11.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația-2020”
 18. HG nr. 1007 din 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III
 19. HG nr. 425 din 03.07.2015 cu privire la Nomenclatorul domeniilor de formare 
  profesională și al meseriilor/profesiilor
 20. HG nr. 464 din 28.07.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master
 21. HG nr. 616 din 18.05.2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic, superior şi de formare continuă şi a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calităţii programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă
 22. HG nr. 193 din 24.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților
 23. HG nr. 482 din 28.06.2017 cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățămîntul superior
 24. HG nr. 504 din 04.07.2017 din 04.07.2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la studiile străinilor în instituțiile de învățămînt din Republica Moldova și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
 25. HG nr. 987 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri
 26. HG nr. 1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
 27. HG nr. 1234 din 12.12.2018 privind condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățămînt care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică

III. Aprobate de Ministere

Convenții

 1. Convenţie colectivă nr. 444  din  25.03.2016 (nivel de ramură) pe anii 2016-2020, Publicat: 25.03.2016 în Monitorul Oficial nr. 69-77 art nr: 444 

Ordine

 1. Ordin MMPSF nr. 22 din 03.03.2014 cu privire la aprobarea Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14)
 2. Ordin ME nr.  474 din 24.05.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului  – cadru privind organizarea și desfășurarea învățămîntului superior la distanță
 3. Ordinul ME nr. 304 din 22.04.2016, privind  aprobarea Regulamentului – cadru cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice în învăţămîntul superior.
 4. Ordinul ME nr. 221 din 23.03.2016 cu referire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2016-2017
 5. Ordinul ME nr. 1047 din 29.10.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă.
 6. Ordinul ME nr. 1046 din 29.10.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza sistemului naţional de credite de studiu.
 7. Ordinul ME nr. 1045 din 29.10.2015 cu privire la aprobarea Planului – cadru pentru studii superioare (ciclul I- licență, ciclul II – master, studii integrate, ciclul III– doctorat)
 8. Ordinul ME nr. 307 din 05.05.2015 cu referire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2015-2016
 9. OrdinME nr. 861 din  07.09.2015 cu privire la aprobarea Codului de etică al cadrului didactic. 
 10. Ordinul ME  nr. 10 din 14.01.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi funcţionarea organelor de conducere ale instituţiilor de învăţămînt superior din Republica Moldova
 11. Ordinul ME nr. 09 din 14.01. 2015 cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru privind modul de alegere a rectorului instituţiei de învăţămînt superior din Republica Moldova 
 12. Ordinul ME nr. 970 din 10.09.2014, cu privire la aprobarea Ghidului metodologic de creare şi funcţionare a centrului universitar de ghidare şi consiliere în carieră. 
 13. Ordinul ME nr. 969 din 10.09.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea structurilor de autoguvernanţă studenţească 
 14. Ordinul ME nr. 203 din 19.03.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru privind stagiile de practică în învăţămîntul superior. 
 15. Ordinul ME nr. 1035 din 31.10.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea si distribuirea fondului de rezervă al ministerului educaţiei pentru instituţiile de învăţămînt superior de stat din cadrul ministerului care activează, în condiţii de autonomie financiară. 
 16. Ordinul ME nr. 748 din  12.07.2013 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară în instituţiile de învăţămînt superior de stat din Republica Moldova. 
 17. Ordinul ME  nr. 671 din 06.08.2010 (Anexa nr.1) cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru al catedrei instituţiei de învăţămînt superior. 
 18. Ordinul ME  nr. 671 din 06.08.2010 (Anexa nr.2) cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru al facultăţii instituţiei de învăţămînt superior. 
 19. Ordinul ME nr. 881 din 18.12.2009 cu privire la aprobarea Recomandări – cadru pentru elaborarea Regulamentului instituţional privind organizarea evaluării activităţii de învăţare a studenţilor.
 20. Ordinul ME nr. 140 din 25.02.06 cu privire la aprobarea Ghidului de implementare a sistemului naţional de credite de studiu. 
 21. Ordinul ME  nr. 41 din: 30.01.2004 privind aprobarea Regulamentului cu privire la efectele juridice ale actelor de studii eliberate de către instituţiile de învăţămînt din raioanele de est ale Republicii Moldova şi or. Bender.

Dispoziții

 1. Dispoziție nr 451 din 29.08.2013 cu privire la instruirea concomitentă în două specialități înrudite 

Alte acte normative

 1. Cadrul European al calificărilor
 2. Cadrul de referinta a curriucumului universitar
 3. Cadrul Național al Calificărilor, domeniile: 36 și 812
 4. Cadrul Național al Calificărilor, domeniile: 52, 54, 55, 58 și 84
 5. Cadrul Național al Calificărilor, domeniile: 61, 64 și 528
 6. Cadrul Național al Calificărilor, domeniile: 22, 31, 32, 33, 34, 38, 42, 44, 55 și 85
 7. Ghid de implementare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu, Aprobat prin Hotărîrea Colegiului M.E.T.S. nr. 3.1 din 23.02.2006 şi pus în aplicare prin ordinul nr. 140 din 25.02.06

IV. Pe domenii de interes

Documentaţia Bologna

 1. Către o arie europeană de învăţământ superior, Praga
 2. Declaraţia de la Bologna din 19 iunie 1999
 3. Declaraţie – armonizarea structurii sistemului european de învăţământ superior, Sorbona
 4. Formarea spaţiului european de învăţământ superior, Berlin
 5. Spaţiul european al învăţământului superior – Realizarea obiectivelor, Bergen
 6. Standarde şi linii directoare pentru asigurarea calităţii în Spaţiul European al Învăţământului Superior
 7. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the EHEA
 8. The Bologna Declaration of 19 June 1999

Formarea continuă

 1. Memorandum asupra învățării permanente din 30.10.2000, Comisia Comunităților Europene, Bruxelles
 2. Decizia Parlamentului European şi a Consiliului privind instituirea unui program de acţiuni în domeniul învăţării pe parcursul vieţii
 3. Document de lucru al Comisiei Europene. Un posibil cadru European al calificărilor în perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi. SEC (2005) 957
 4. Obiective strategice europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale
 5. Norme metodologice de elaborare şi aplicare a standardelor Programelor de formare profesională continuă

Învăţământul în Republica Moldova

 1. Strategia învăţământului superior din RM în contextul Procesului Bologna