Acte normative cu aplicabilitate națională

I. Aprobate de Parlament

Constituția Republicii Moldova

Coduri

 1. Codul educației al Republicii Moldova
 2. Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova
 3. Codul muncii al Republicii Moldova
 4. Codul civil al Republicii Moldova
 5. Codul administrativ al Republicii Moldova

Legi

 1. Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
 2. Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale
 3. Legea privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior, ciclul I
 4. Legea securității și sănătății în muncă
 5. Legea privind achizițiile publice
 6. Legea cu privire la tineret

 

II. Aprobate de Guvernul Republicii Moldova

 1. HG cu privire la plasarea în câmpul muncii a absolvenților instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic ​postsecundar și postsecundar nonterțiar de stat
 2. HG despre aprobarea Regulamentului cu privire la recunoașterea și echivalarea actelor de înaltă calificare științifică și ştiinţifico-didactică obținute în străinătate
 3. HG cu privire la cuantumurile burselor, soldele lunare altor forme de ajutoare sociale pentru studenții din instituțiile de învățământ superior, elevii din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterţiar, profesional tehnic secundar și persoanele care studiază în învățământul postuniversitar
 4. HG pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind funcționarea căminelor din subordinea instituțiilor de învățământ de stat
 5. HG cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă
 6. HG cu privire la unele măsuri pentru implementarea în Republica Moldova a Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), semnat la Budva la 25 martie 2010
 7. HG cu privire la modul de funcționare a instituțiilor de învățământ superior de stat în condiții de autonomie financiară
 8. HG pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la mobilitatea academică în învățământul superior
 9. HG cu privire la aprobarea Programului național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia
 10. HG pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III
 11. HG cu privire la Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor
 12. HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea studiilor superioare de master – ciclul II
 13. HG pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă și a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calității programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă
 14. HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților
 15. HG cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul superior
 16. HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la studiile străinilor în instituțiile de învățământ din Republica Moldova și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului
 17. HG pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
 18. HG privind condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică
 19. HG cu privire la aprobarea Regulamentului de conferire a titlurilor științifico-didactice în învățământul superior

 

III. Aprobate de Ministere

Convenții

 1. Convenție colectivă, nivel de ramură, pentru anii 2021 – 2025

Ordine

 1. Ordinul MECC cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare a studiilor superioare de licență (ciclul I) și integrate
 2. Ordinul MMPS cu privire la aprobarea Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova
 3. Ordin ME cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și desfășurarea învățământului superior la distanță
 4. Ordinul ME privind aprobarea Regulamentului – cadru cu privire la normarea activității ştiinţifico-didactice în învățământul superior
 5. Ordinul ME cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență
 6. Ordinul ME cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare a studiilor în învățământul superior în baza sistemului național de credite de studiu
 7. Ordinul MECC cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru studii superioare de licență (ciclul I), de master (ciclul II) și integrate
 8. Ordinul ME cu privire la aprobarea Codului de etică al cadrului didactic
 9. Ordinul ME cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și funcționarea organelor de conducere ale instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova
 10. Ordinul ME cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru privind modul de alegere a rectorului instituției de învățământ superior din Republica Moldova
 11. Ordinul ME cu privire la aprobarea Ghidului metodologic de creare și funcționare a centrului universitar de ghidare și consiliere în carieră
 12. Ordinul ME cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru cu privire la organizarea și funcționarea structurilor de autoguvernanţă studențească
 13. Ordinul ME cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru privind stagiile de practică în învățământul superior
 14. Ordinul ME privind aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în instituțiile de învățământ superior de stat din Republica Moldova
 15. Ordinul ME (Anexa nr.1) cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru al catedrei instituției de învățământ superior
 16. Ordinul ME (Anexa nr.2) cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru al facultății instituției de învățământ superior
 17. Ordinul ME cu privire la aprobarea Recomandări – cadru pentru elaborarea Regulamentului instituțional privind organizarea evaluării activității de învățare a studenților
 18. Ordinul ME cu privire la aprobarea Ghidului de implementare a sistemului național de credite de studiu
 19. Ordinul ME privind aprobarea Regulamentului cu privire la efectele juridice ale actelor de studii eliberate de către instituțiile de învățământ din raioanele de est ale Republicii Moldova și or. Bender

Dispoziții

 1. Dispoziție cu privire la instruirea concomitentă în două specialități înrudite

Alte acte normative

 1. Cadrul European al calificărilor
 2. Cadrul de referință a curriculumului universitar
 3. Standarde de calificare în Învățământul superior
 4. Ghid de implementare a Sistemului Național de Credite de Studiu

 

IV. Pe domenii de interes

Documentația Bologna

 1. Către o arie europeană de învățământ superior, Praga
 2. Declarația de la Bologna din 19 iunie 1999 (în românăîn engleză)
 3. Declarație – armonizarea structurii sistemului european de învățământ superior, Sorbona
 4. Formarea spațiului european de învățământ superior, Berlin
 5. Spațiul european al învățământului superior – Realizarea obiectivelor, Bergen
 6. Standarde și linii directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior
 7. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the EHEA

Formarea continuă

 1. Memorandum asupra învățării permanente din 30.10.2000, Comisia Comunităților Europene, Bruxelles
 2. Decizia Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui program de acțiuni în domeniul învățării pe parcursul vieții
 3. Document de lucru al Comisiei Europene. Un posibil cadru European al calificărilor în perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți
 4. Obiective strategice europene în domeniul educației și formării profesionale