Concurs „Premiile Senatului”

1. Dispoziții generale

Art. 1. Prezentul Regulament stabilește condițiile organizării și participării la Concursul anual al lucrărilor științifice și științifico-metodice (în continuare – Concurs) promovat de Senatul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (Senatul USARB). Concursul este organizat în vederea aprecierii lucrărilor științifice și științifico-metodice, înaintate de participanți cu determinarea premianților.

Art. 2. Concursul se organizează anual de Senatul USARB prin intermediul Secției știință.

2. Scopul și obiectivele concursului

Art. 3. Concursul se organizează în scopul:

–          aprecierii celor mai bune lucrări științifice și științifico-metodice pe direcțiile prioritare de cercetare determinate de Strategia universitară.

Art. 4. Obiectivele concursului

–          stimularea cercetătorilor și titularilor universitari în promovarea rezultatelor științifice teoretico-practice prin publicarea în materiale de calitate și apreciate la nivelul comunităților științifice și universitare;

–          susținerea și promovarea cercetărilor științifice pe direcțiile prioritare determinate de Strategia universitară;

–          dezvoltarea schimbului informațional cuprins în lucrările științifice și științifico-metodice elaborate de titularii USARB.

3. Condiţiile de participare la concurs

Art. 5. La concurs sunt admise lucrările științifice și științifico-metodice, după cum urmează: monografii monoautor și colective; lucrări științifice cu caracter informativ (cărți, enciclopedii, dicționare, lucrări bibliografice etc., ca produse ale cercetării științifice); manuale pentru învățământul universitar.

Art. 6. Lucrările științifice și științifico-metodice din același domeniu al sferei științei se reunesc în concurs în următoarele secții:

 1. științe naturale, exacte, inginerești și tehnologice;
 2. științe sociale și economice;
 3. științe umanistice și arte.

Lista poate fi completată cu alte secții prin decizia Senatului USARB la propunerea Comisiei Cercetării şi Excelenţei Ştiinţifice.

Art. 7. Lucrările științifice și științifico-metodice trebuie să fie editate în limba română în anul precedent anului concursului. Lucrările în alte limbi de circulație internațională trebuie să fie însoțite de o scurtă descriere în limba română, prezentată conform formularului de participare.

Art. 8. Dosarul lucrării înaintate la concurs trebuie să fie depus la Secția știință nu mai târziu de data indicată în anunțul concursului. După desfășurarea Concursului, lucrările depuse, inclusiv formatul electronic, vor fi transmise Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Art. 9. Autorii (coautorii) lucrărilor depuse la Concurs trebuie să dețină calitatea de angajat titular al Universităţii.

Art. 10. Numărul coautorilor lucrării înaintate la Concurs nu este limitat.

Art. 11. Participarea la Concurs se inițiază prin depunerea și înregistrarea la Secția știință a dosarului lucrării științifice sau științifico-metodice, alcătuit din:

 1. formularul de participare (Anexa 1);
 2. lucrarea depusă la concurs;
 3. prezentarea autorului/autorilor (CV succint, lista celor mai importante publicaţii) (maximum 2 pagini);
 4. dosarul de presă şi de referinţe al lucrării depuse la concurs;
 5. recomandarea catedrei / diviziunii de profil (extras din procesul-verbal pentru fiecare lucrare depusă, vizat de şeful de catedră / diviziunii, contrasemnat de decanul facultăţii).

4. Organizarea concursului

Art. 12. Desfășurarea Concursului este asigurată de Secția știință supravegheată de Comisia Cercetării şi Excelenţei Ştiinţifice a Senatului USARB. Secția Știință elaborează calendarul concursului, avizat de Comisia Cercetării şi Excelenţei Ştiinţifice și propus spre aprobare Senatului USARB.

Art. 13. Secția știință respectă executarea calendarului Concursului. Publică anunțul privind Concursul pe pagina WEB a Universității. Promovează Concursul pe alte suporturi informaționale în comunitatea universitară. Difuzează informații privind rezultatele Concursului pe pagina WEB a Universității. Asigură lucrul de secretariat în Comisiile de concurs ale lucrărilor științifice și științifico-didactice (Comisia/ile de concurs).

Art. 14. Lucrările înaintate la Concurs sunt examinate de Comisiile de concurs, aprobate de Senatul USARB și confirmate prin ordinul Rectorului.

Art. 15. Comisiile de concurs se formează în dependență de gruparea pe domenii ale sferelor științei reunite pe secții. Membrii Comisiilor de concurs sunt înaintați de Comisia Cercetării şi Excelenţei Ştiinţifice dintre titulari universitari notorii în domeniile lor de activitate.

Art. 16. O comisie este alcătuită din cel puțin 5 membri. Prorectorul pentru activitate științifică participă din oficiu în calitate de membru în toate comisiile de concurs.

Art. 17. Președintele Comisiei de concurs este ales la prima ședință a Comisiei.

Art. 18. Membrii Comisiilor de concurs:

a. evaluează și acordă punctaj lucrărilor depuse la Concurs în conformitate cu criteriile aprobate;

b. aprobă hotărâri privind premianții Concursului;

c. aduc propuneri Comisiei Cercetării şi Excelenţei Ştiinţifice privind îmbunătățirea condițiilor Concursului, sporirii nivelului științific și științifico-metodic, înlăturarea lacunelor identificate.

Art. 19. Rezultatele Concursului sunt documentate în Procese-verbale, la care se anexează listele de evaluare a tuturor membrilor Comisiei de concurs.

Art. 20. Autorii/coautorii lucrărilor depuse la Concurs nu pot fi membri ai Comisiilor de concurs.

Art. 21. Termenii concursului:

– depunerea dosarului la concurs: lunile august – septembrie;

– evaluarea lucrărilor de către Comisiile de concurs: luna octombrie;

– identificarea și anunțarea premianților Concursului: luna noiembrie.

5. Procedura concursului

Art. 22. Lucrările depuse sunt premiate conform nominalizărilor de concurs:

 1. Lucrarea anului în categoria Monografii;
 2. Lucrarea anului în categoria Lucrări științifice cu caracter informativ;
 3. Lucrarea anului în categoria Manuale.

Art. 23. Evaluarea lucrărilor depuse la concurs se realizează de fiecare membru al Comisiei de concurs în limitele baremului de 10 puncte pentru fiecare criteriu aprobat. La fiecare lucrare se calculează valoarea medie pentru fiecare criteriu. Aprecierea de concurs pentru fiecare lucrare constituie suma valorilor medii tuturor criteriilor.

Art. 24. În condițiile în care mai multe lucrări obțin un punctaj egal în apreciere, dosarele respective vor fi înaintate spre examinare Comisiei unificate de concurs alcătuită din totalul membrilor Comisiilor de concurs, care va vota exprimând opțiunea în mod secret.

Art. 25. Premierea autorilor (coautorilor) se realizează în Ședința festivă a Senatului dedicată trasării principalelor realizări în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (de regulă la finele lunii decembrie).

Art. 26. Premianții vor beneficia de premii bănești stabilite de Senatul / Administrația Universității indicate în anunțul privind Concursul anual al lucrărilor științifice și științifico-metodice.

Art. 27. Suma premiului va fi distribuită proporțional tuturor autorilor lucrării premiate în Concursul anual al lucrărilor științifice și științifico-metodice.

Art. 28. În cazul lucrărilor în coautorat cu netitulari USARB, vor fi premiați doar titularii angajați în USARB proporțional numărului de autori.

6. Criteriile de evaluare

Art. 29. Criteriile de evaluare a lucrărilor științifice:

 1. Importanța și profunzimea conținutului științific;
 2. Originalitatea conținutului lucrării;
 3. Caracterul teoretic sau teoretico-aplicativ;
 4. Exactitatea expunerii conținutului lucrării;
 5. Logica expunerii materialelor și concluziilor;
 6. Corespunderea lucrărilor prezentate cu cerințele înaintate de CNAA;
 7. Editura, recomandarea spre publicare, colegiul de redacție;
 8. Nivelul de calificate al recenzenților (titlurile și gradele recenzenților);
 9. Calitatea și originalitatea tipăririi.
 10. Promovarea bunei imagini a Universităţii.

Art. 30. Criteriile de evaluare a lucrărilor științifico-metodice:

 1. Nivelul conținutului științifico-metodic;
 2. Originalitatea conținutului lucrării;
 3. Nivelul didactic (nivelul I, corespunzător ciclului licență; nivelul II, corespunzător ciclului master);
 4. Exactitatea expunerii conținutului lucrării;
 5. Totalitatea procedeelor utilizate în învăţarea fundamentelor disciplinei respective;
 6. Corespunderea lucrărilor prezentate cu cerințele înaintate de CNAA;
 7. Editura, recomandarea spre publicare, colegiul de redacție;
 8. Nivelul de calificate al recenzenților (titlurile și gradele recenzenților);
 9. Calitatea și originalitatea tipăririi.
 10. Promovarea bunei imagini a Universităţii.