Școala doctorală

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI

FACULTATEA DE LITERE

ȘCOALA DOCTORALĂ FILOLOGIE

CONCURSUL DE ADMITERE 2023

 

CALENDARUL CONCURSULUI  DE ADMITERE LA STUDII DE DOCTORAT

(anul de studii 2023-2024)

 Concursul de admitere la Ciclul III, studii superioare de doctorat, în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, pentru anul universitar 2023-2024, pentru toate formele de învățământ (cu frecvență / frecvență redusă) se organizează după următorul program:

Nr. d/o Activitatea Perioada
1. Depunerea dosarelor 2 octombrie 2023 – 13 octombrie 2023 (inclusiv)
2. Concursul de admitere 14 octombrie 2023
3. Anunţarea rezultatelor finale

ale concursului de admitere

16 octombrie 2023

În cazul în care vor rămâne locuri neacoperite, Școala Doctorală Filologie a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți va organiza Turul II al Concursului de admitere. Perioada de desfășurare a Turului II va fi anunțată în timp util.

 

Dosarele vor fi depuse la Secretariatul Școlii Doctorale Filologie

str. A. Puşkin, 38, bl. III,

sala 351 (Catedra de literatură română și universală)

tel. de contact 0 231 52 348; 069771746

 

CONȚINUTUL DOSARULUI DE APLICARE 

Concursul de admitere la doctorat se va desfășura în baza unui dosar de aplicare al candidatului, conform Procedurii de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, care va include următoarele acte:

  1. Fișa de înscriere tip;
  2. Buletinul de identitate – copie simplă;
  3. Certificat de căsătorie – copie simplă (pentru cei care și-au schimbat numele prin căsătorie);
  4. Două fotografii (35×45 mm);
  5. Originalul diplomei de licență și suplimentul la diplomă sau copia legalizată la notar;
  6. Originalul diplomei de master și suplimentul la diplomă sau copia legalizată la notar;
  7. Candidații care au efectuat studiile în străinătate au obligația să prezinte la înscriere traducerile legalizate ale diplomelor obținute și certificatul de recunoaștere a studiilor eliberat de către MEC;
  8. Curriculum Vitae în format Europass;
  9. Declarație pe propria răspundere că nu au mai beneficiat anterior de un loc bugetar la studii de doctorat;
  10. Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere din USARB.

 

LISTA GRANTURILOR

Nr.

crt.

Domeniu științific Program de doctorat Nume, prenume conducător

de doctorat

Titlul proiectului
Școală Doctorală Filologie
 

1.

 

6. Științe umaniste

 

621.01.

Lingvistica generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată

(Limba română)

 

 

 

 

Popa Gheorghe

 

 

Locuțiunea, frazeologismul și cuvântul compus: asemănări și deosebiri

 

 

 

2.

 

6. Științe umaniste

 

621.04.

Lexicologie și lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie

 (Limba română)

 

 

 

 

Chira Oxana

 

 

Aspecte lingvo-culturale ale expresiilor frazeologice somatice în limba română

 

3.

 

6. Științe umaniste

 

 

622.01.

Literatură română

 

Leahu Nicolae

 

Douămiismul poetic românesc

 

4.

 

6. Științe umaniste

 

622.02.

Literatură

universală și

comparată

 

Suzanskaia Tatiana

 

Любовь в творчестве Андрея Белого и Джордже Баковия

(Iubirea în creația lui Andrei Belîi și George Bacovia)

 

 

 

Școala doctorală Arhiva 2017-2019

Acte Școala Doctorală Filologie