DOSARUL DE ADMITERE AL CANDIDATULUI

trebuie să conțină următoarele acte:

Acte obligatorii:

1.  fișa de înscriere la concurs (poate fi descărcată de pe site-ul www.usarb.md sau o veți primi la sediul Comisiei de admitere). Atenție! La determinarea rezultatelor concursului de admitere se va ține cont de opțiunile solicitate, în ordinea preferințelor indicate de Dvs în fișă.
2.  2 copii ale buletinului de identitate;
3.  diploma de studii, în original, cu Suplimentul la diplomă și copiile acestora;
4.  4 fotografii 3 *4 cm;

5.  chitanța de plată a taxei de înscriere (150 lei);

Acte suplimentare:
6.  certificatele medicale corespunzătoare care atestă gradul de dizabilitate al candidatului (pentru candidații cu dizabilități);
7.  adeverința de angajare în câmpul muncii (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);

8.  diplomele de gradul I-III, obținute de către candidat la olimpiade, concursuri, expoziții, conferințe etc. naționale și internaționale;

9.  copia certificatului de naștere al unuia din părinți, pentru cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români) și reprezentanții diasporii moldovenești de peste hotare.