DOSARUL DE ADMITERE AL CANDIDATULUI
trebuie să conțină următoarele acte:

Acte obligatorii:

1)  fișa de înscriere la concurs (poate fi descărcată de pe site-ul www.usarb.md sau o veți primi la sediul Comisiei de admitere).  Atenție! La determinarea rezultatelor concursului de admitere se va ține cont de opțiunile solicitate, în ordinea preferințelor indicate de Dvs în fișă.
2) două copii ale buletinului de identitate;
3) actul de studii, în original, cu anexa respectivă și copiile acestora;
4) 4 fotografii 3×4 cm;
5) chitanța de plată a taxei de înscriere

Acte suplimentare:
6)  diplomele de gradul I-III, obținute de către candidați la concursurile școlare republicane sau internaționale pe discipline de studiu, precum și diplome ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc., organizate de Ministerul Educației și Cercetării sau de Ministerele de resort;
7) certificatul de studii cu notele examenelor de bacalaureat și situația școlară pe anii de studii pentru absolvenții liceelor din România, promoția anului admiterii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior;
8)  copia certificatului de naștere al unuia din părinți, pentru cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români) și reprezentanții diasporii moldovenești de peste hotare.

Candidații care se vor înscrie la concurs la cota de 15% din numărul de locuri bugetare, vor prezenta suplimentar:

9) adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă pentru copiii rămași fără ocrotire părintească;
10)  certificatele medicale corespunzătoare care indică gradul de invaliditate a candidaților sau a părinților acestora;
11)  actul de studii respectiv pentru copiii cu deficiențe fizice și senzoriale care au absolvit școli cu statut special; certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu au învățat în școli speciale;
12)  certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl, eliberate de organele abilitate; adeverința care confirmă participarea candidatului la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
13)  certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații din familiile cu trei și mai mulți copii);
14)  confirmarea apartenenței la familii de romi;
15) copia livretului militar.