Publicații 2020

„Bitterschokolade. Wortschatzerklärungen und Aufgaben zum Text”, autoare Guranda E., Cabac L., Bulgacova I.

Obiectivul suportului metodic este dezvoltarea competențelor de bază specificate în Cadrul European Comun de Referință pentru Limbile Străine, inclusiv a abilităților de citire, înțelegere a textului original și a abilității de comunicare în limba germană. Suportul metodic are următoarele compartimente: textul romanului în original, un glosar de cuvinte și expresii noi în traducere română și rusă, un set de exerciții lexicale, gramaticale, de comprehensiune și de comunicare la fiecare capitol. Exercițiile lexico-gramaticale elaborate de colectivul de autori reprezintă o varietate înaltă de itemi. Sunt incluse sarcini de stabilire a corespondenței între verb și substantiv, substantiv și adjectiv, itemi de sistematizare a vocabularului însușit, itemi de utilizare corectă a cuvintelor din text.

„English 2.3”, autoare Viorica Condrat, Viorica Cebotaroș

Manualul de limbă engleză „English 2.3” are drept scop dezvoltarea competențelor comunicative, interculturale și de mediere la elevii din clasa a 7a, în conformitate cu cerințele Curriculumului din 2019. Un accent deosebit a fost acordat și dezvoltării competențelor secolului 21. Subiectele și activitățile elaborate au scop de a spori curiozitatea la elevi, pe de o parte, și să-i motiveze să cunoască limba și cultura țărilor anglofone, pe de altă. 

„English Workbook, nivelele A1.1, A1.2, A1”, autori: Iulia Ignatiuc, Ana Munten, Lara Aladin, Ludmila Foca, Dina Puiu

Caietele elevului „English Workbook, nivelele A1.1, A1.2, A1”, constituie un supliment important la manuale, propunând o gamă variată de activități adiționale care contribuie la însușirea cu succes a materialului din manuale.
„Testele de evaluare formativă și sumativă la limba engleză, nivelele A1.1, A1.2  și   A1”, autori   Iulia Ignatiuc, Ana Munten, Lara Aladin, Ludmila Foca, Dina Puiu

Testele de evaluare formativă și sumativă la limba engleză, nivelele A1.1, A1.2  și   A1, constituie un support didactic efficient în evaluarea și autoevaluarea progresului școlar al elevului, sporind motivația lor și încurajând învățarea limbii engleze. Culegerea propune itemi de evaluare care vizează formarea de unități de competențe la audiere, vorbire, lectură și scriere;
– conține 30 de teste de evaluare formativă;
– conține teste de evaluare sumativă;
– susține efortul elevilor să-și autoevalueze cunoștințele.

Manuale școlare pentru ciclul primar elaborate de: Iulia Ignatiuc, Ana Munten, Lara Aladin, Ludmila Foca, Dina Puiu

Manualele de limbă engleză  English Pupil’s Book, nivelele A2.1 și A2.2,  realizate în conformitate cu Curriculumul Național (2019), au ca scop dezvoltarea competențelor lingvistice, socio-lingvistice, pragmatice și interculturale. Textele și dialogurile bazate pe situații reale din viața copiilor, poeziile și cântecele selectate cu grijă vin să susțină interesul elevilor pentru studierea limbii engleze. Fiecare unitate se încheie cu o secțiune de evaluare formativă și de autoevaluare. Proiectele propuse în manuale vor încuraja elevii să pună în practică cunoştinţele şi deprinderile acumulate.

MEHRSPRACHIGKEIT UND INTERKULTURELLE TABUS IN GESELLSCHAFT UND BILDUNG” Oxana Chira

Suportul de curs Mehrsprachigkeit und interkulturelle Tabus in Gesellschaft und Bildung, elaborat de către dr. Oxana Chira, este o lucrare originală prin modul de prezentare internă, o anexă la cursul de Comunicare interculturală și totodată o lucrare științifică actuală. Ne raliem convingerii exprimate de autoare în ceea ce privește necesitatea, importanța și actuali­ta­teadesfășurării și aprofundării investigațiilor științifice în domeniul dat. Atât cur­surile de la ciclul I Licență, cât și cursurile teoretice de la ciclul II Masterat se confruntă cu o lipsă acută de materiale științifice autentice în domeniul comunicării interculturale. Autoare aduce exemple convingătoare din sistemul de educație din Germania și face o analiză comparativă dintre două societăți. Sub aspect tematic suportul de curs, cu con­ți­nuturile și reperele propuse, va contribui considerabil în procesul acade­mic.