Activitati

Filiala Nord a AȘM organizeazîă anual Conferințe Științifice Naționale cu participare Internațională care constituie un prilej pentru prezentarea, dezbaterea şi diseminarea informaţiilor din domeniile: tehnică, tehnologii inovaționale și transfer tehnologic, științe ale naturii, ecologice și agricole, științe socio-umane, științe ale educației și arte, economie și drept și dezvoltare regională pentru a cunoaşte preocupările şi realizările cadrelor științifice și rezidenților Incubatoarelor de inovare și Parcurilor științifico-tehnologice din arealul de nord al Republicii Moldova, Zonei economice libere din Bălți, Agenției de Dezvoltare Regională Nord în domeniul tematicii abordate, iniţierea de noi contacte între specialişti, instituţii din ţara şi de peste hotare, crearea de parteneriate, stimularea creativităţii cercetătorilor științifici, identificarea şi utilizarea de noi tehnici și tehnologii inovaționale, abordarea unor proiecte şi participări la programe de instruire și consultanță științifică europene.

În ultimii cinci ani au fost organizate și promovate

  1. Conferința națională cu participare internațională „Știința în nordul Republicii Moldova:realizări, probleme, perspective”, organizată de Filiala Bălți a AȘM în colaborare cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” și IP Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” la 25-26 septembrie 2015 în incinta Universității de Stat „Alecu Russo”i. La lucrările Conferinței sau înscris 132 de autori, care vor prezenta 82 de raporturi științifice. Sau înscris perticipanți din 6 state: Republica Moldova (123), România (3), S.U.A. (1), Grecia (1), Ucraina(3) și Rusia (1). La acest forum științific sau înscris 3 academicieni (2 AȘM, 1 AȘR – Rusia), 1 membru corespondent al AȘM, 16 doctori habilitați, 50 de doctori în știință, 16 doctoranzi, 50 de cercetători științifici etc. Au participat 65 de raportori din diverse instiții.

Articolele prezentate au fost publicate în lucrarea „Știința în nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective, conferință națională (2015, Bălți). Conferința națională cu participare internațională „Știința în nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective” 25-26 septembrie 2015, Bălți / col. red. Capcelea Valeriu [et. al.]. – Bălți: S. n., (Tipogr. „Indigo Color”). – 286 p.

  1. Conferința națională cu participare internațională „Știința în nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective” (editia a doua), consacrată aniversărilor de 70 de ani de la constituirea Instituțiilor de Cercetare Științifică din Moldova, 55 de ani de la fondarea AȘM, 10 ani de la fondarea Filialei Bălți a AȘM organizată în colaborare cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord, Universitatea de Stat „Alecu Russo” și IP Institutul de Cercetări pentru culturile de cîmp „Selecţia”. La lucrările Conferinței s-au înscris 127 de autori, care au prezentat 90 de raporturi științifice. Au perticipat la lucrările Conferinței cercetători din 4 state: Republica Moldova (124), România (1), S.U.A. (1), și Rusia (1). Lucrările forumului științific s-au desfășurat în următoarele secțiuni: Științe ale naturii. Tehnică, tehnologii inovaționale și transfer tehnologic; Științe agricole; Ecologie și Geografie; Științe socioumane ale educației și arte; Drept, jurisprudență și științe economice.

La Conferință au participat 2 academicieni (AȘM), 14 doctori habilitați, 48 de doctori în știință, 14 magiștri, 16 ceretători științifici, 11 doctoranzi, etc.) de la diverse instituții – Filiala Bălți a AȘM, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, ADR Nord, IP Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia”, Institutul de Ecologie și Geografie a AȘM, Institutul de Pedologie Agrochcmie și Protecție a Solului ,,Nicolae Dimo”, Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii alimentare, Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al AȘM, Grădina Botanică (Institut) a AȘM, Institutului de Cercetări Juridice și Politice a AȘM, Instututul de Istorie și Filosofie al AȘM, Institutul de Zoologie a AȘM, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău), USM, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea AȘM, ASEM, USEM, ULIM, Universitatea din Comrat, Institutul Nistrean de Economie și Drept, Sudzucker Moldova S .A.

Articolele prezentate au fost publicate în lucrarea „Știința în nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective, conferință națională (2 ; 2016, Bălți). Conferința națională cu participare internațională „Știința în nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”: consacrată aniversărilor de 70 de ani de la constituirea Instituțiilor de Cercetare Științifică din Moldova, 55 de ani de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei, 10 ani de la fondarea Filialei Bălți a Academiei de Științe a Moldovei (Ed. a 2-a), 29-30 septembrie 2016, Bălți / col. red. Valeriu Capcelea (coord.) [et. al.]. – Bălți: S. n., (Tipogr. „Foxtrot”), 2016. 314 p.

  1. Filiala Balți a participat în mod activ la pregătirea Conferinţei naţionale cu participare internaţională „Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova”, Bălţi, 21-22 iunie 2018. Articolele prezentate au fost publicate în lucrarea „Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova”, conferinţă naţională (2018 ; Chişinău). Conferința națională cu participare internațională „Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova”, Bălți, 21-22 iunie 2018/ coord.: Valeriu Capcelea. – Chişinău : Bălţi : S. n., 2018 (Tipogr. „Indigou Color”). 246 p.

În această lucrare au fost incluse 58 de articole științifice a savanților din domeniul în cauză din 4 țări: Republica Moldova, România, Ucraina și Federația Rusă. 21 de articole aparțin colaboratorilor ÎP Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”, 8 articole ale cercetătorilor de la Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”, 3 – ale cercetătorilor de la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 1 de la Universitatea de Stat „Alecu Russo; 1 – de la Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”, 3 – de la Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor al Republicii Moldova, 2 – de la Приднестровский НИИ сельского хозяйства, 1 – de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; 1 – de la Podilskyi State Agrarian and Engineering University, Ukraine, Ukrainian institute for plant variety examination Ministry of agrarian policy and food of Ukraine; 8 – de la Институт растениеводства имени „В.Я. Юрьева”, НААН, Украины, 1 – de la Центр научного обеспечения агропромышленного производства Харьковской области; 1 – de la Государственный университет питания и торговли (Украина); 1 – Национальный центр генетических ресурсов растений Украины (Харьков); 5 de la ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт зернобобовых и крупяных культур», din regiunea Oriol, Federația Rusă; 2 – de la ФГБНУ «Самарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. Н.М.Тулайкова», din regiunea Samara, Federația Rusă.

Articolele au fost elaborate de 130 de autori, dintre care: 1 academician, 2 membri corespondenți, 14 doctori hab., 33 doctori în științe, 4 doctoranzi, 80 de cercetători științifici.

În anul 2017 Filiala Bălți a AȘM a editat lucrarea „Agricultura durabilă în Republica Moldova: provocări actuale, și perspective”: Culegere de articole științifice / Filiala Bălți a Acad. de Științe a Moldovei, Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Inst. de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”; coord (ed); Valeriu Capcelea ; col. red: Capcelea Valeriu [et. al.]. – Bălți: Indigou Color, 2017. În această culegere au fost publicate 95 de articole științifice a autorilor din Republica Moldova, România, Ucraina și Rusia.

La 21-22 iunie 2019 Filiala Nord va promova o nouă manifestare științifică: CONFERINȚĂ ȘTIINȚIFICĂ NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ „Știința și inovarea în nordul Republicii Moldova: probleme, realizări, perspective” (ediția a treia), BĂLŢI, 21-22 iunie 2019 în colaborare cu Zona economică Liberă Bălți, Agenția de Dezvoltare Regională Nord, uzina Moldagrotehnica din Bălți, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”.

 

Pe parcursul activității, cercetătorii științifici al Filialei Nord a AȘM au acordat un suport metodologic la perfectarea a 65 de proiecte de transfer tehnologic. În rezultat, 33 de agenți economici au devenit rezidenți ai PȘT „Academica”, „Inagro”, II „Inventatorul”, „Antreprenorul inovativ”. În perioada nominalizată, Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, a cofinanțat doar 11 proiecte în valoare totală de 6600,0 mii lei. Proiectele expertizate pozitiv de către Consiliul Consultativ de Expertiză au fost asigurate cu o cofinanțare bugetară în mărime de 50% din costul total al proiectului. Un exemplu elocvent din anul 2016 îl constituie SA „Moldagrotehnica” din mun. Bălți care a beneficiat de un grant în mărime de 1000,0 mii lei pentru implementarea proiectului „Proiectarea și producerea cultivatorului CST-4 destinat pentru prelucrarea solului după tehnologia strip-till”, Societatea cu răspundere limitată „Bobu service” din s. Gâbovăți, r-nul Anenii Noi – 300,0 mii lei pentru realizarea proiectului „Reciclarea și valorificarea deșeurilor de la abatorizarea păsărilor, prepararea concentratului proteico-glucidic furager”. Potențialul colaboratorilor Filialei permite elaborarea anuală a 9-10 proiecte de transfer tehnologic, care ulterior se expediau la AITT pentru organizarea expertizării și cofinanțării în cazul obținerii avizelor pozitive a experților din Consiliul Consultativ de Expertiză a AȘM. Din cauza finanțării insuficiente a AITT (în anul 2016 a fost finansate doar două proiecte), restul propunerilor de proiecte avizate pozitiv au fost ignorate. Nealocarea mijloacelor financiare la proiectele direcționate spre implementare duce, în cosecință, la formarea unei imagini negative asupra activității AȘM. Din cauza vizată am apelat la alte surse alternative, inclusiv și internaționale care acordă cofinanțare ca Ministerul Mediului prin intermediul Fondului Ecologic Național, Ministerul Economiei prin intermediul Agenției pentru Eficiență Energetică, Programul Națiunelor Unite pentru Dezvoltare – PNUD Moldova.

Spre exemplu, în anul 2016 au fost elaborate 7 proiecte de transfer tehnologic:

  1. „Producerea amelioratorului pentru sol în baza tehnologiei inovaționale; „Moldagrotehnica” din mun. Bălți
  2. „Proiectarea, producerea și încercarea semănătorii mini-till de precizie pentru porumb și floarea soarelui SK6DF”; Societatea cu răspundere limitată „Ecosorbent” din or. Ștefan Vodă.
  3. „Producerea amelioratorului pentru sol în baza tehnologiei inovaționale”; Societatea cu răspundere limitată „Proeducația XXI” din or. Ungheni.
  4. „Proiectarea, producerea și comercializarea panourilor solare termice și fotovoltaice”; Societatea cu răspundere limitată „Ecobricheta” din mun. Bălți.
  5. „Reciclarea și valorificarea anvelopelor uzate, producerea diverselor articole din deșeuri pe bază de cauciuc”; Societatea cu răspundere limitată „Reenergotrans” din mun. Bălți.
  6. „Majorarea eficienței energetice a echipamentelor electrice prin aplicarea invectoarelor de fregvență a fazelor cu funcții de dirijare vectorială a fluxului magnetic” etc.

Filiala organizează manifestări științifice de amploare cu scopul de a stabili legături strânse și o colaborare fructuoasă dintre instituțiile științifice din Nordul Republicii Moldova și agenții economici, organizațiile și întreprinderile din sfera producției.

O altă dimensiune a activității Filialei Nord a AȘM o reprezintă acordarea asistenței metodologice solicitanților privind întocmirea cererilor de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală la AGEPI. În ultimii trei ani, au fost perfectate materialele pentru depunerea cererii de înregistrare și au fost depuse 10 cereri de brevete. Spre exemplu, în septembrie 2016 au fost perfectate materialele pentru depunerea cererii de înregistrare a unei mărci combinate individuale de producție a concentratului proteico-glucidic furager obținut în urma reciclării și valorificării deșeurilor de la abatorizarea păsărilor (pene, sânge, gușă, esofag, trahee, cadavre de tineret perit neafectat de maladii, embrioni slab dezvoltați de la incubarea oulelor) la SRL „Bobu service” din s. Gârbovăți, r-nul Anenii Noi.

În același timp, Filiala Nord acordă ajutor la perfectarea dărilor de seamă financiare narative, monitorizarea implementării proiectelor și activității de producție a rezidenților în perioada aflării lor în cadrul Incubatoarelor de Inovare, Parcurilor Științifico-Tehnologice.

Colaboratorii Filialei Nord a AȘM se ocupă de organizarea participării rezidenților la expoziții naționale și internaționale. Spre exemplu, în perioada 2014-2016 a fost acordat suportul necesar pentru participare la 13 expoziții. În septembrie 2016 a fost acordat un suport organizatoric pentru participarea la 19-22.10.2016 CEI „Moldexpo”, în cadrul Expoziției târg internațională specializată de produse, utilage, tehnologii agricole și meșteșuguri „Farmer” ediția a XIX-a. În același timp, a fost acordat suportul necesar rezidenților în vederea participăriila 19–22.11.2016 CEI „Moldexpo”, la Expoziția internațională specializată de mașini, echipamente șitehnologii pentru complexul agroindustrial, ediția a XXXI-a. Printre rezultatele remarcabile din 2015 pot fi remarcate următoarele rezultate: CEI „Moldexpo”, Expoziția internațională de echipament și produse din domeniul agriculturii și zootehniei „Moldagroteh” 2015 (spring), ediția a XXVIII, în cadrul căreia SA „Moldagrotehnica” din mun. Bălți i sa decernat diplomă de onoare și GRANT PRI pentru proiectul „Proiectarea și producerea cultivatorului CST 4 destinat prelucrării terenului conform tehnologiei strip-till” la 4-7.03.2015 și distincția de la Expoziția europeană a creativității și inovării Euroinvent 2015 care a avut loc în Romănia, la Iași, în cadrul căreia SRL „Ecosorbent” din Ștefan Vodă a fost menționată cu diplomă și medalia de aur pentru proiectul „Tehnologie de preparare a cărbunelui activ din materie primă netradițională locală” la 14-16.05.2015.