Comisiile Consiliului Facultății

Componența Comisiilor

Planuri de activitate

Comisia metodică examinează și propune spre aprobare (sau respinge) materialele metodico-didactice (indicații metodice, texte de lecții, note de curs, manuale, culegeri de probleme, culegeri de teste, curriculumuri ale disciplinelor de studii, programe de învățământ, plasarea cursurilor pe platforme de învățare etc.), elaborate de către cadrele didactice.

Comisia de evaluare și asigurare a calității monitorizează un ansamblu de activități interrelaționale, al căror scop este sporirea calității serviciilor educaționale oferite de facultate.

Comisia cercetării științifice elaborează strategia de dezvoltare a activităților de cercetare în facultate, informează colectivul facultății despre programele de cercetare inițiate în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, la nivel național și internațional; monitorizează îndeplinirea activităților planificate de cercetare în cadrul proiectelor de cercetare catedrale, universitare și instituționale; examinează și propune spre aprobare/sau respingere rapoartele echipelor de cercetare și a laboratoarelor.

Comisia de imagine și strategii promovează imaginea facultății prin toate mijloacele accesibile (pagina Web, presa universitară și cea națională, radio și televiziune etc.), informează prin mijloace accesibile publicul larg despre programele de studii realizate în facultate, despre finalitățile acestor programe și posibilitățile de angajare, monitorizează parcursul carierei profesionale a absolvenților și studiază necesitățile pieții muncii.