Avize și noutăți

Atingeri de cultură, sacralitate și veșnicie

În luna noiembrie, 2018, patru membri ai catedrei ȘNA s-au învrednicit de a beneficia, în cadrul unui grup de 20 de persoane din USARB, de un pelerinaj organizat, binecuvântat și susținut de Mitropolia Moldovei de peste Prut și a Bucovinei cu ocazia Centenarului Marii Uniri din 1918. Este anul când românii, frați despărțiți de multe granițe, au reușit să se unească într-o singură țară a lor, unirea însemnând așezarea în firesc, în firescul „locuirii fraților împreună” (cf. Psalmi 132,1) Cu greu pot fi găsite cuvinte potrivite care ar fi în stare să exprime recunoștință și mulțămire organizatorilor acestui pelerinaj pentru minunata  ocazie și experiență trăită cu   miruire de suflet și cuget prin: - atâta cultură, atâta artă sacră, atâta evlavie, atâta elixir la atingere de natura fermecătoare, strămoși, rădăcini, istorie, spiritualitate și înaintași ai neamului, de care am fost văduviți cumplit și ținuți departe la sovietici. Or, prin impactul malign al „lucorii de la Răsărit” timp de 200 de ani s-a intenționat a deforma/inhiba conștiința identității mult pătimitului popor din strămoși cuminți și demni în același timp, generos, smerit și echilibrat  din interfluviul Nistru-Prut – pământ și vatră sfântă cu credință, obiceiuri și tradiții frumoase. În fond acesta fiind înțărcat și lipsit din fragedă copilărie de la pieptul  și matca  cu sevă și hrană mântuitoare din rădăcinile adânci ale martirilor și străbunilor, voievozilor și marilor înaintași de pe ambele maluri ale Prutului, ce au stat la strajă, au apărat și scăldat cu sânge aceste meleaguri seducătoare pentru multe hoarde și imperii străine din împrejurimi. Fiind îngenunchiat și dus prin alte țări și Siberii acest popor și acolo manifesta și mai mult echilibru, și maturitate duhovnicească, fără a se răzbuna. Cu regret, condițiile de astăzi în acest spațiu continuă să aibă efectul malign asupra urmașilor făcându-i să-l părăsească, plecând în alte țări în căutare de condiții mai bune de trai. Atmosfera din cele peste 12 mănăstiri și biserici cu impresionanta lor arhitectură și reprezentările picturale admirabile, muzee și din mărețele cetăți înălțate cu cca 5 secole în urmă, prin care ne-am aflat timp de aceste 4 zile, savurând multă sfințenie, ne-au împlut de duh sfânt și sentimente de admirație pentru talentul, evlavia, dar și vitejia, și capacitatea de sacrificiu a strămoșilor noștri, care prin iscusiți voievozi și conducători, au reușit să ne apere cu dârzenie hotarele, credința și cultura de paginii de prin împrejurimi. Peste tot unde am fost, gazdele ne-au făcut și jertfă de carte, care, la întoarcere acasă, a fost expusă în catedră într-o mică expoziție cu genericul „Artă și cultură sacră de peste Prut”, prin care și ceilalți membri ai catedrei au beneficiat de posibilitatea de a se atinge de file glorioase și pline de cultură spirituală ale istoriei acestor pământuri străbune.

REFLECȚII ASUPRA FORMĂRII SPECIALISTULUI PRIN STAGIUL DE PRACTICĂ LA GEOGRAFIE ȘI BIOLOGIE

Practica pedagogică constituie componentă a procesului educaţional care în aspect aplicativ asigură corelaţia dintre pregătirea teoretică a viitoarelor cadre pedagogice şi activitatea lor practică în instituţiile preuniversitare, constituind  o veriga importantă a pregătirii lor profesionale. Traseul academic al absolventului Programului de studiu Geografie şi Biologie, studii cu frecvenţă şi studii cu frecvenţă redusă, administrat de Catedra de științe ale naturii şi agroecologie pe parcursul a 3 ani (la forma de studii cu frecvență redusă -4) începe în sălile de curs și laboratoarele universitare. Asemenea unor albinuțe lucrătoare ei, prin intermediul științelor fundamentale reale și socio-umanistice, acumulează în „fagurii” formării profesionale arsenalul necesar științifico-didactic pentru realizarea procesului de asistare, monitorizare și ghidare a elevilor în procesul cunoașterii tainelor naturii fizice anorganice, a celei vii, dar și sociale. În fond, posibilitatea de a constata măsura în care reușește acest lucru o oferă cele două stagii de practică pedagogică stipulate în programul menționat – una la disciplina Geografia și alta – la Biologie în unitățile de învățământ preuniversitare - colegii și licee din or. Bălți cu direcția de învățământ al căruia USARB are încheiat un contract, sau în alte instituții, de regulă plasate la locurile de baștină ale studenților în alte localități din republica noastră. În cadrul primului semestru (de toamnă) al anului curent de studiu 2018-2019 au promovat stagiul de practică 3 grupe de la specialitatea Geografie și Biologie: - GB41Z și GB51R (4 săptămâni la disciplina biologie) și GB41R (6 săptămâni la disciplina geografie). „Numărarea bobocilor”, adică totalizarea rezultatelor acestor stagii de practică s-a produs sub formă de o conferință de totalizare, prin care au fost scoase în evidență atât reușitele și satisfacțiile studenților în postura de profesor de geografie sau biologie, cât și impedimentele, problemele cu care s-au confruntat, și care urmează a fi soluționate. Bucură faptul că, deși practicanții au parcurs cu multe emoții „botezul” în specialitate, au realizat cu succes obiectivele prevăzute în regulamentul practicii, fiind foarte motivați și mulțumiți de profesia și specialitatea aleasă. Totodată, ei se complac în ipostaza de ghid în procesul de cunoaștere, de pătrundere în tainele măriei sale Natura, ale omului și societății, precum și de edificatori ai personalității și sufletului tinerelor generații. În special bucură trăirile emoționale reflectate de studenți în urma realizării celui de al doilea stagiu practică - la biologie, în cadrul căruia, mai ales cei la studii cu frecvență redusă, devin mai siguri de sine și chiar mai încântați de farmecul profesiei și specialității alese.

UN MODEST SUPORT ECOLOGIC VIITOAREI GRĂDINI BOTANICE A MUNICIPIULUI BĂLȚI

În cadrul lunarului ecologic în desfășurare, colectivul catedrei ȘNA, respectând ora și data la care au fost invitați toți doritorii la claca ecologică de  susținere și a ameliorare a NATURII, au realizat un frumos efort  de curățare și asanare a cca 0,5 km lungime de alee-perimetru a viitoarei Grădini Botanice menționate. 9 bravi membri ai catedrei (profesori și colaboratori) în duhul săptămânii Paștelui blajinilor au muncit cu râvnă, din inimă „bucurând”  și slăbind concurența desișurilor de puieți de arbori  și descătușând teii, care obțin noi puteri de creștere, ca în continuare cu dărnicie să răspândească din partea nordică o orașului mirosul și aroma fină a florilor, dar și întremătoare locuitorilor urbei noastre pentru ani înainte.      

STARTUL LUNARULUI ECOLOGIC 2018

Suita activității din cadrului lunarului ecologic a început prin efectuarea unor lucrări de curățire a arborilor decorativ din curtea universității de către studenții geografi-biologici sub îndrumarea cadrelor didactice a catedrei științe ale naturii și agroecologie.  
 

INTERUNIVERSITARIA LA A XI-A EDIŢIE, 2015

INTERUNIVERSITARIA LA A XI-A EDIŢIE, 2015. Studenții din cadrul Catedrei de științe ale naturii și agroecologie au activat în  Secțiunea nr.2, ȘTIINȚE ALE NATURII, având ca moderatori:  Victoria NICU și Sergiu ȚÎGÎRLAȘ. Biroul a activat în următoarea componență:  1. Victor CAPCELEA, lect. univ., drd.                                                                                      2. Gheorghe PLĂMĂDEALĂ, dr., conf. univ.  3. Ina NAZARIA, asist. univ. Au fost prezentate și discutate 12 comunicări  științifice din diverse domenii de cercetare. Toate comunicările au fost bine pregătite, științific argumentate, interesante,   aplicabile în activitatea practică.  Locurile premiante au fost distribuite în felul următor: 1. Valeria BOTNARI, Utilizarea determinatorului şcolar de arbori în cadrul orelor de  biologie, coord. şt. – lect. univ. Ion BURCOVSCHI; 2. Victoria NICU, Lecţiile netradiţionale în procesul educaţional la biologie, coord. şt. – dr.,  conf. univ. Maria NICORICI; 3. Sergiu ŢÎGÎRLAŞ, Eficienţa utilizării îngrăşămintelor minerale la cultivarea grâului de  toamnă în asolament, coord. şt. – dr., conf. univ. Stanislav STADNIC. Tradiția realizării Colocviului  Ştiinţific Studenţesc este un important pilon pentru  viitoarea profesiune a viitorului specialist, vorba lui A. Pumnul: Știința și iarăși știința. Ea  este pârghia care va ridica pe om la treapta legitimelor sale aspirațiuni. Felicitări și respect colaboratorilor Departamentului  Știință și Relații Internaționale pentru  buna organizare și desfășurare a Forumului Științific realizat. Catedra ȘNA
 

LUNAR ECOLOGIC ȘI SPIRITUAL, 2015

22 aprilie - ZIUA MONDIALĂ A TERREI La 22.04.2015, în Sala de lectură nr.3, a Bibliotecii Științifice a fost marcată Ziua Mondială a Terrei. Actualmente s-au creat aşa condiţii încât Natura nu mai are nevoie de dragostea noastră, ci mai mult de acţiunile noastre, direcţionate în a o salva. Nu întâmplător, 45 de ani în urmă, la 22.04.1970, în SUA a fost propusă ideea de a se marca Ziua Terrei cu anumite acţiuni concrete. Promotorul acestei idei a fost senatorul G. NELSON. În acea zi a avut loc una dintre primele manifestaţii ecologiste de anvergură în SUA, la care au participat peste 20 milioane de americani, care au ieșit în străzi, parcuri pentru a protesta în favoarea unui mediu înconjurător mai stabil şi mai sănătos. În anul 1990 Ziua Terrei a fost marcată la nivel internaţional de către 141 de țări, iar în prezent aproximativ de 175 de țări. În anul 2009 ONU desemnează 22 aprilie Ziua Internaţională a Terrei Nu întâmplător am ales şi noi genericul Lunarului ecologic și Spiritual: Cu faţa spre Terra, doar vorbele lui Nicolae IORGAafirmă: „Natura-ţi dă zilnic exemplu de-a trăi”, însă noi, considerându-ne fiinţe supreme, cu abilităţi performante, impunem naturii canoanele noastre lumeşti devastatoare, care provoacă dezechilibrul total, apropiindu-ne pieirea cu propriul intelect. În cadrul activității au fost prezentate următoarele comunicări:
 • Maria NICORICI, dr. conf. univ.: 22 aprilie - Ziua mondială a Terrei;
 • Angela HĂBĂȘESCU, bibliotecar principal: Anul 2015 - Anul Internațional al Solurilor, coordonator, dna Valentina TOPALO, șef Centru ONU;
 • Olga DASCĂL, bibliotecar principal, Mediatecă: Pagina Web a BȘ USARB, coordonator, dna Valentina TOPALO, șef Centru ONU;
 • Galina BALȚANUgr.BC31ZAnul Internațional al Solurilor și rigorile Organizației pentru Agricultură și Alimentație (FAO);
 • Dumitru BALANgr. BC31ZPoluarea solului cu metale grele;
 • Tamara BOLBOCEANU, gr.BC11ZPoluarea solului cu deșeuri menajere;
 • Maria GAȘPAR, Adriana CEAPAgr.BC11ZPoluarea mediului ambiant.
Deoarece pregătim cadre didactice care vor activa în instituţii preuniversitare de învăţământ, consider că activităţile realizate posedă o triplă semnificaţie: informativ -dezvoltativă, metodică şi comunicativă. Viitorilor pedagogi le aparţine misiunea, prin intermediul ecologiei sufletului să ajungă la inimile tuturor: discipol – coleg – vecin – prieten - cu idei, poveţe, observaţii... Doar prin activităţi educative sperăm să se ajungă la inima şi conştiinţa fiecăruia, vorba lui OVIDIUS, „picătura sparge piatra” şi fiecare om de bună credinţă este dator să conştientizeze că natura nu există numai pentru a fi contemplată, ci şi pentru a fi înţeleasă şi utilizată. Doar, convieţuind în armonie cu Ea, omul obţine posibilităţi maxime pentru aşi perfecţiona potenţialul creativ şi aşi îmbogăţi cunoştinţele. Plus de-aceasta, corpul didactic al FŞREM, parvine cu un Apel cetăţenesc către Domniile Voastre şi vă îndeamnă:
 • Să gândiţi global, dar să acţionaţi local;
 • Să puneţi în mişcare tot arsenalul intelectual pentru a stopa catastrofa ecologică;
 • Trăieşte şi acţionează în spiritul „Celor 3 R”, care vin de la trei cuvinte  importante pentru mediu: REDUCERE, REFOLOSIRE, RECICLARE;
 • Debarasaţi-vă de cei mai înverşunaţi vrăjmaşi: NEPĂSAREA şi INDIFERENŢA faţă de NATURĂ, față de SOL, întrucât SOLULeste fundamentul perpetuării existenţei noastre.
Poze de la eveniment aici Maria NICORICI, conf.univ., Catedra de științe ale naturii și agroecologie, Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului

LUNAR ECOLOGIC ȘI SPIRITUAL, 2015

CONCURSUL: CEL MAI INGENIOS BIOLOG În data de 29.04.2015 în Sala de Conferințe a Bibliotecii Științifice a fost realizat CONCURSUL: CEL MAI INGENIOS BIOLOG. La concurs au participat: BALAN  Dumitru, gr. BC31Z ONOFRAȘ Nina, gr.BC31Z VIZITIU Elena, gr.BC31Z PUIU Ana, gr. BG31Z ȚURCANU Mariana, gr.BG31Z GOPȘA Mariana, gr.BG31Z Membrii juriului: CUȚULAB Ala, as. univ. NAZARIA Ina, as. univ. Tabârță Alina, as. univ. Moderatorul activității: BUBULICI Victoria, gr.DB11M Concursul a constat din 3 runde: I. Calificarea; II. Domenii de cunoaștere; III. Norocul. În rezultatul probelor efectuate a fost determinat CEL MAI INGENIOS BIOLOG  - ȚURCANU Mariana, gr.BG31Z Din partea colectivului profesoral al Catedrei de științe ale naturii și agroecologie, Decanatului Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului transmitem tuturor participanților sincere felicitări și  succese frumoase pe viitor pe tărâmul pedagogic. Poze de la eveniment aici
LUNAR ECOLOGIC ȘI SPIRITUAL, 2015

Comunicat  despre realizarea unor activități din cadrul Lunarului Ecologic și Spiritual, 2015 Anul 2015 este un an bogat în evenimente.  La nivel mondial fiind declarat:  Anul Internațional al SOLURILOR;  Anul Internațional al LUMINII şi al Tehnologiilor bazate pe LUMINĂ;  La nivel republican - Anul poetului, Grigore VIERU și al solistei de operă, Maria BIEȘU;  În data de 21 februarie 2015, în oficiul poştal MD-2012 Chişinău, a fost pusă în circulaţie  seria de mărci poştale „Declaraţii ONU: „2015 - Anul Internaţional al Solului”, „2015 -  Anul Internaţional al Luminii ”.  La nivel local, în luna aprilie, Biblioteca Științifică (BȘ) și Facultatea de Științe Reale,  Economice și ale Mediului realizează mai multe activităţi educative de valoare. Programul  activităților fiind plasat pe situl BȘ. Realizarea programului a demarat cu unele activități importante. Pe situl BȘ au fost postate, conform  programului, expoziţii on-line: Anul 2015 - Anul Internaţional al Solurilor și Anul 2015 - Anul  Internaţional al Luminii şi al Tehnologiilor bazate pe Lumină, realizatori  dna A. HĂBĂŞESCU,  bibliotecar principal, dna V.VACARCIUC, bibliotecar. Coordonator: dna V. TOPALO, şef CDI al  ONU, EUI. Remarcăm că sunt expoziții deosebite, consistente cu mult material factologic necesar pentru  informarea și documentarea publicului larg. Barvo Dumnealor! Admirația și respectul tuturor!  Deoarece suntem în ajunul sărbătorilor de Paște, în data de 02.04.2015, a avut loc festivitatea de  deschidere a lunarului și Prezentarea Expoziţiei de carte Rară şi Religioasă din colecţia bibliofilului Ioan  NICORICI (Prezentare: dna E. CRISTIAN, șef serviciu CC). Concomitent dna V. TOPALO, șef  serviciu CDI a trecut în revistă și colecția de fotografii/reproduceri (50 la număr) a lucrărilor pictorilor și  sculptorilor români -100 de ani de la Războiul de Independență al României din 1877-1878, oferită în dar  Bibliotecii Științifice de către dna Maria NICORICI, conf. univ. CARTEA a fost și rămâne un univers secret creat de un om înzestrat cu geniu, este tezaurul  umanităţii, prin povaţa ei realizându-se minuni. Cărţile donate din domeniul teologiei, culturii şi istoriei,  care  alcătuiesc fondul de carte veche şi rară, constituie o veşnică amintire pentru regretatul preot şi  cărturar, Om de-o fineţe şi-o rară cultură românească, Theodor (Gheorghe) ARMAŞU, care a colectat  şi a salvat … minunile create de omenire.  O atitudine demnă de urmat, care ce se inseră în activitatea Lunarului Ecologic și Spiritual, 2015  este și gestul efectuat de Dl profesor univ., dr. hab., Pavel TOPALĂ, decanul FȘREM, prin sădirea unei  specii de  brad argintiu în fața blocului nr.5. Acesta va fi Bradul Facultății de Științe Reale, Economice și  ale Mediului, Donator: dr. hab., prof. univ., decan, P. TOPALA. În cadrul activității a luat cuvântul Dl prof. univ., dr. hab., decanul FȘREM, P. TOPALĂ, care s- a referit la valorile general umane și spirituale, religie și ecologia sufletului, importanța Cărții Cărților etc. S-a încadrat în discuție și Dl dr. conf. univ., V. ABRAMCIUC, care a apreciat gestul, activitatea și  valoarea colecțiilor pentru publicul larg. Vă mulțumim! În data de 07.04.2015 în holul BȘ a fost organizat un concert de muzică sacră, susţinut  de către  elevii Liceului Teoretic Republican „Ion CREANGĂ” profilul Arte, conducător dna profesor, drd, M.  CALIGA. Atât dna profesor-dirijor M. CALIGA cât și discipolii Dumneaei sunt, vorba lui Nicolae  NICOLEANU: Căci prin voi Altare sacre de eternă adorare/ Dintr-a secolelor noapte, din vechimea cea  mai mare,/Eroismul, libertatea și a patriei iubire/Ni s-a dat ca drept de viață și ca sacră moștenire… La fel dna E. ȚURCANU, șef oficiu, a ținut un discurs despre Sfintele sărbători de Paște și

Mulțumim din inimă tuturor care au fost alături de noi! Sărbători Fericite corpului academic și studențesc! LUNARUL ECOLOGIC ȘI SPIRITUAL, 2015 CONTINUĂ! Poze de la eveniment aici

COMUNICAT DESPRE SUSŢINEREA TEZELOR DE MASTERAT LA SPECIALIZĂRILE: DIDACTICA BIOLOGIEI şi DIDACTICA CHIMIEI

Pe data de 24.01.2015 a avut loc susţinerea tezelor de masterat la specializările: Didactica biologiei şiDidactica chimiei, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului. Comisiile pentru susţinerea tezelor de masterat au activat în următoarea componenţă: a. Specializarea: Didactica biologiei 1. Boris BOINCEAN, dr. hab., prof. cercet., preşedinte; 2. Maria NICORICI, dr. conf. univ., vicepreşedinte; 3. Zinaida DOLINŢĂ, profesor de biologie, grad didactic superior, membru-angajator, Colegiul de industrie uşoară, mun. Bălţi. b. Specializarea: Didactica chimiei 1. Ion OLARU, dr. conf. univ., preşedinte; 2. Vasile ŞARAGOV, dr. hab., conf. univ., vicepreşedinte; 3. Tatiana FIŞTIC, profesor de chimie, grad didactic doi, membru-angajator, Liceul Teoretic „G. Coşbuc”, mun. Bălţi Tematica tezelor elaborate a reflectat domeniul general de studiu. Studenţii-masteranzi s-au pregătit cu seriozitate, au demonstrat cunoştinţe şi abilităţi în tot ce au realizat. Membrii comisiilor au evidenţiat şi apreciat înalt răspunsurile următorilor studenţi: Capitolina ZAPOROJAN; Viorica CHIRUŢĂ; Victor MAXIMCIUC; Ana PRIPIŞNEAC; Cristina HARABAJIU; Ludmila POPOVICI; Viorica BOSTAN; Polina SPANCIOC; Adriana CLIUCHINA, Vera BURDUJA, Cristalina VAŢIC, Zorina ELMURADOVA etc. Din partea colectivului Catederi de ştiinţe ale naturii şi agroecologie urăm tuturor drum bun în viaţă şi succese remarcabile pe tărâmul pedagogic. Poze de la eveniment aici

O ZI LA FACULTATEA DE ȘTIINȚE REALE, ECONOMICE ȘI ALE MEDIULUI

  Suntem în săptămâna a 15-a, e pe sfârșite semestrul de toamnă. Tineretul studios intră în sesiune. La disciplinele de studiu se realizează ultimele lecții de generalizare...     În data 04.12.14 studenții gr.BC31Z și GB31Z (sp.: Biologie și chimie; Biologie și geografie) în cadrul lecției de genaralizare a cunoștințelor (disciplina:Didactica biologiei) au fost antrenați în realizarea și efectuarea diferitelor sarcini didactice creative... Din reflecția zilei cităm: •astăzi am învățat: să cooperăm eficient în grup; implementarea diferitor metode didactice; de-a lucra mai organizat cu colegii; diferite metode pe care eu nu le-am cunoscut etc...; •astăzi am descoperit: cum să realizeze o oră un cadru didactic; că trebuie să depun mai mult efort pentru a cunoaște...; noi talente; •astăzi m-am bucurat:  că am fost cu toții activi; de noile informații și încadrarea în activitate; de răspunsurile corecte ale grupului; că toate sarcinile le-am reușit; •astăzi m-a dezamăgit: că nu am câștigat concursul ”clipa siderală„ și nu am fost considerați cei mai buni; că a fost prea scurtă ora etc.; •astăzi eu: am luat un bun exemplu pentru viitor; am participat activ în cadrul grupului; m-am simțit foarte bine în cadrul acestei ore; am avut o dispoziție bună; mi-am aprofundat cunoștințele etc.; •alte gânduri: să se promoveze astfel de ore mai des; să fim mai activi și mai uniți; am sistematizat cunoștințele acumulate în decursul învățării cursului didactica biologiei; a fost o pereche reușită și materialul a fost examinat cu succes etc... Tuturor le doresc mai multă responsabilitate, străduință și tenacitate în realizarea cu succes a tuturor sarcinilor în prag de evaluare finală. Poze de la eveniment aici

O ZI LA FACULTATEA DE ȘTIINȚE REALE, ECONOMICE ȘI ALE MEDIULUI

   În cadrul lecției de genaralizare a cunoștințelor studenții gr.BC11Z, specialitatea Biologie și chimie (disciplina: Citologia și morfologia vegetală) au fost antrenați în realizarea și efectuarea diferitelor sarcini didactice creative... Din reflecția zilei menționăm:
 • astăzi am descoperit: multe lucruri noi, o parte nouă a grupei mele; metode interesante de dobândire a cunoștințelor; că am învăț at, dar mai am mult de repetat;
 • astăzi m-am bucurat:  când am răspuns corect la 
 • sarcini; de lucrul pe care l-am efectuat în echipă; că am avut colegi descurcăreți; de lucrul pregătit al profesoarei și metodele ei;
 • astăzi m-a dezamăgit: că repede a trecut timpul; de faptul că nu destul m-am pregătit; că am răspuns slab uneori; că nu am dovedit să mai răspundem;
 • astăzi eu: m-am bucurat că toți au fost activi; am adus folos echipei; nu prea am făcut față; am primit o satisfacție de a fi la această oră; promit să mă pregătesc mai intensiv pentru examen etc.
Dorim tuturor succese frumoase și responsabilitate pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor în prag de evaluare finală.

Formarea continuă la biologie

    În perioada 31.03.2014 -18.04.2014 în cadrul Universităţii de Stat „Al. Russo” din Bălţi au fost organizate cursuri de formare continuă la biologie.

    Au fost prezenţi mai mulţi profesori de biologie din raioanele de nord a R. Moldova şi din m. Bălţi.

    Cadrele didactice au fost antrenate în diverse activităţi didactice, au asistat la ore, s-au împărtăşit cu ideile proprii în realizarea unor tematici interesante. Ne bucură faptul că i-am avut în preajma ca cursanţi şi pe foştii noştri absolvenţi, profesori de biologie, ai facultăţii de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie.

Le dorim tuturor succese pe tărâmul pedagogic şi să obţină cu brio gradul didactic solicitat.