𝐁𝐚𝐥𝐮𝐥 𝐁𝐨𝐛𝐨𝐜𝐢𝐥𝐨𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟑

𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐭 ,,𝐀𝐥𝐞𝐜𝐮 𝐑𝐮𝐬𝐬𝐨” 𝐝𝐢𝐧 𝐁𝐚̆𝐥𝐭̦𝐢 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐞𝐚𝐳𝐚̆ 𝐁𝐚𝐥𝐮𝐥 𝐁𝐨𝐛𝐨𝐜𝐢𝐥𝐨𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟑 – 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮𝐥 𝐦𝐮𝐥𝐭 𝐚𝐬̦𝐭𝐞𝐩𝐭𝐚𝐭 𝐝𝐞 𝐜𝐚̆𝐭𝐫𝐞 𝐭𝐨𝐭̦𝐢 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭̦𝐢𝐢 𝐛𝐚̆𝐥𝐭̦𝐞𝐧𝐢 Read More …