Despre CONPROPRECERC

Proiectul Învățământul Superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială preconizat să fie implementat în perioada mai 2020 – decembrie 2025. Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți orientarea către piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și mecanismele de asigurare a calității. O componentă a PÎSM este Programul de Îmbunătățire a Învățământului Superior (PÎÎS),  care urmează să fie implementat de instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate pentru a răspunde unora dintre cele mai stringente necesități ale acestora în scopul orientării către piața muncii. Astfel, pentru realizarea obiectivelor PÎÎS Ministerul Educației și Cercetării a semnat cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) acordul de subfinanțare a subproiectului CONPROPRECERC – „Consolidarea procesului de predare, învăţare, cercetare în domeniul ingineriei şi activităților inginerești”.

 

Instituția solicitantă: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Titlul subproiectului: CONPROPRECERC – „Consolidarea procesului de predare, învăţare, cercetare în domeniul ingineriei şi activităților inginerești”

Domeniul prioritar: 071 Inginerie și activităţi inginerești

Nr. Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U-08 din 24.10.2022

Atibuirea grantului în valoare de 189000 EURO

Programe de studiu: 0710.1 Inginerie şi management (în transportul auto)

Obiectiv general: De a dezvolta și consolida capacitățile programelor de studii la licență, masterat în inginerie și activități inginerești, în cadrul catedrei de Științe fizice și inginerești

Rezultate scontate. Prin proiectul CONPROPRECERC – „Consolidarea procesului de predare, învăţare, cercetare în domeniul ingineriei şi activităților inginerești” ne propunem să consolidăm procesul de predare, învăţare, cercetare în domeniul ingineriei şi activităților inginerești soluționăm prin următoarele modalități:

 • Inițierea programului de studii pentru ciclul II, masterat ,,Inginerie inovațională și transferul tehnologic”;
 • Acreditarea provizorie a programului de master ,,Inginerie inovațională și transfer tehnologic”;
 • Încheierea acordurilor de colaborare;
 • Recrutarea studenților la ciclul I – licență și ciclul II masterat la programele de studii Inginerie și management și Inginerie inovațională și transfer tehnologic, și demararea procesului de instruire la aceste două programe de studii;
 • Formarea continuă a cadrelor didactice privind studierea softului SOLIDWORKS. Vizite de studii privind realizarea calitativă a procesului didactic;
 • Instalarea, montarea și reglarea echipamentelor de laborator a laboratorului de Studiul materialelor și alte laboratoare. Formarea personalului universității privind exploatarea echipamentelor de laborator de Studiul materialelor;
 • Realizare procesului de predare, învățare, cercetare de către studenți și cadre didactice în laboratorul Studiul materialelor și alte laboratoare. Elaborarea și publicarea materialelor științifico-didactice;
 • Instalarea, montarea și reglarea echipamentelor de laborator a laboratorului de Tehnologia materialelor. Formarea personalului universității privind exploatarea echipamentelor de laborator de thnologia materialelor;
 • Realizare procesului de predare, învățare, cercetare de către studenți și cadre didactice în laboratorul Tehnologia materialelor și alte laboratoare;
 • Studiul modelelor de echipamente de laborator pentru laboratoarele Studiul materialelor și Tehnologia materialelor, prețurilor de realizare și a firmelor disponibile de livrare;
 • Sondarea pieței interne și externe de procurare a echipamentelor moderne pentru laboratoarele nominalizate;
 • Pregătirea încăperii laboratorului de Studiul materialelor pentru amplasarea echipamentelor procurate;
 • Consolidarea infrastructurii laboratorului de Studiul materialelor din cadrul catedrei ȘFI;
 • Pregătirea încăperii laboratorului de Tehnologia materialelor pentru amplasarea echipamentelor procurate;
 • Consolidarea infrastructurii laboratorului Tehnologia materialelor al catedrei ȘFI prin procurare de echipamente de laborator;

Beneficiarii pot include:

    • Studenții IÎS sau/și studenții CP;
    • Profesori;
    • Universitatea ca organizație, asociații studențești etc.

În cadrul subproiectului este planificat un buget în sumă de 189000 EURO, echivalent 3809805 MDL, care s-a realizat în conformitate cu prevederile Manualului operațional al PÎÎS. S-a luat în calcul limita maximă admisă pentru bunuri (80%) și limita minimă admisă pentru servicii, instruiri și costuri operaționale (20%).

Sustenabilitatea și impactul subproiectului. Activitățile din subproiect vor permite ca după incheirea lui, acesta să continuie o anumită periodă nedeterminată, cu perspectivă, mai mult decît atît în baza acestor activități vor urma să se dezvolte și alte nișe ale ingineriei la Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți. Bunăoară, dotarea laboratoarelor de Studiul materialelor și Tehnologia materialelor, formarea continuă a cadrelor didactice, inițierea și deschiderea unui program de master, perfecționarea procesului de predare-învățare și cercetare, pregătirea specialiștilor calificați la ciclul I licență și ciclul II master vor permite pe viitor dezvoltarea și inițierea unui program în domeniul ingineriei la ciclul III – doctorat. Totodată avînd competențele formate ale profesorilor și laboratoarele dotate în rezultatul realizării activităților acestui subproiect poate fi inițiat și un program de studii pentru ciclul I licență pe domeniul inginerie de exemplu cum ar fi Tehnologia construcțiilor de mașini sau Inginerie mecanică programe solicitate pe piața muncii sau alte programe de master.

După încheierea subproiectului cadrele didactice vor continua să realizeze cercetări științifice veridice la nivel înalt, competitiv, ceea ce le va permite să înainteze noi proiecte de cercetare, de dezvoltare a infrastructurii și de transfer tehnologic. Sustenabilitatea subproiectului se poate manifesta și prin acreditarea laboratorului de Studiul materialelor ceea ce ii va permite universității să acorde servicii cu plată la nivel național companiilor interesate din zona de nord a Republicii Moldova.

Impactul proiectului Impactul socio-economic și de mediu în urma dezvoltării a două laboratoare performante este enorm și anume: inițierea unui program de master, sporirea capacităților de cercetare ale cadrelor didactice și studenților de la ciclul I licență și ciclul II master, pregătirea specialiștilor calificați cu utilaje și echipamente moderne pentru întreprinderile de profil din țară, dezvoltarea în continuare a domeniului de inginerie prin dezvoltarea treptei de doctorat în cadrul Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți.

Obiectul procedurii de achiziție, bunuri:

 • Echipamente de laborator pentru dotarea Laboratorului Studiul materialelor și Laboratorului Tehnologia materialelor: microduirmetru, microscop metalografic, mașină de tăiat cu fir prin electroeroziune, mașină de găurit prin electroeroziune etc.

Obiectul procedurii de achiziție, servicii non-consultanță:

 • Servicii de editare și publicare

Obiectul procedurii de achiziție, servicii consultanță:

 • Servicii de instruire
 • Servicii de elaborare a suporturilor curriculare ș.a.