Despre EPICoM

Proiectul Învățământul Superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială preconizat să fie implementat în perioada mai 2020 – decembrie 2025. Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți orientarea către piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și mecanismele de asigurare a calității. O componentă a PÎSM este Programul de Îmbunătățire a Învățământului Superior (PÎÎS),  care urmează să fie implementat de instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate pentru a răspunde unora dintre cele mai stringente necesități ale acestora în scopul orientării către piața muncii. Astfel, pentru realizarea obiectivelor PÎÎS Ministerul Educației și Cercetării a semnat cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) acordul de subfinanțare a subproiectului EPICoM – „Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei”.

 

Instituția solicitantă: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Titlul subproiectului: EPICoM – „Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei”

Domeniul prioritar: 011 Educație

Nr. Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U-06 din 24.10.2022

Atibuirea grantului în valoare de 1.534.500 EURO

Programe de studii, ciclul I, Studii superioare de licență, acreditate în domeniul prioritar – 22

Programe de studii, ciclul II, Studii superioare de master, acreditate în domeniul prioritar – 10

Obiectivul general al proiectului EPICoM rezidă în modernizarea infrastructurii educaționale  a universității în vederea stimulării calității formării inițiale și continue a cadrelor didactice.

Rezultate scontate: Prin proiectul EPICoM – „Educarea Profesorilor Inovativi pentru Copiii Moldovei” ne propunem să soluționăm problema dotării insuficiente a spațiilor universitare/sălilor de studii cu echipament necesar realizării orelor practice și de laborator din cadrul disciplinelor de specialitate incluse în planurile de învățământ la programele din domeniul 011 Științe ale Educației, fapt care creează impedimente în formarea competențelor profesionale la viitoarele cadre didactice.

Programe de studii, domeniul 011 Științe ale Educației, USARB: 0113 Pedagogie în învățământul primar, 0113.1/0112.1 Pedagogie în învățământul primar şi pedagogie preşcolară; 0113 Pedagogie în învățământul primar, 0113.1/0114.10; 0114 Formarea profesorilor, 0114.1/0114.2 Matematică şi informatică; 0114 Formarea profesorilor, 0114.2 Informatică: 0114 Formarea profesorilor, 0114.7/0114.6 Geografie şi biologie; 0114 Formarea profesorilor, 0114.8/0114.10 Limba şi literatura română şi limba franceză; 0114 Formarea profesorilor, 0114.8/0114.10 Limba şi literatura română şi limba engleză; 0114 Formarea profesorilor, 0114.9/0114.10 Limba şi literatura rusă şi limba engleză; 0114 Formarea profesorilor, 0114.9/0114.10; 0114 Formarea profesorilor, 0114.9/0114.8; 0114 Formarea profesorilor, 0114.8 Limba și literatura română; 0114 Formarea profesorilor, 0114.9 Limba și literatura rusă; 0114 Formarea profesorilor, 0114.9 Limba și literatura ucraineană; 0114 Formarea profesorilor, 0114.10 Limba franceză şi limba engleză;  0114 Formarea profesorilor, 0114.10 Limba engleză şi limba franceză; 0114 Formarea profesorilor, 0114.10 Limba engleză şi  limba spaniolă; 0114 Formarea profesorilor, 0114.10 Limba engleză şi limba germană; 0114 Formarea profesorilor, 0114.10 Limba germană şi limba engleză; 0114 Formarea profesorilor, 0114.12 Muzică; 0114 Formarea profesorilor, 0114.8/0114.10 Limba şi literatura română şi limba germană; 0114 Formarea profesorilor, 0114.11/0114.15 Istorie și educație civică;

Crearea unui mediu formativ în cadrul USARB, care ar reprezenta Școala Viitorului, ar asigura inițierea, formarea și ajustarea competențelor pedagogice ale viitorilor absolvenți și actualilor profesori, în corespundere cu cerințele moderne privind utilizarea tehnologiilor educaționale moderne, valorificarea oportunităților oferite de tehnologiile informaționale și comunicaționale și soft-urile educaționale de ultimă oră, prin următoarele modalități:

 1. Crearea și dotarea cu echipament a 15 laboratoare didactice, centre  educaționale de simulare săli, studiouri, care ar reprezenta Școala Viitorului în care se formează pedagogi inovativi, prin intermediul orelor practice și de laborator, consultații metodice pentru stagiile de practică, activități de formare profesională continuă cu implicarea formatorilor instituționali și prin invitarea experților din alte instituții din țară și de peste hotare: 
 • Laborator didactic pentru învățământul preșcolar
 • Laboratorul didactic pentru învățământul primar
 • Sală de sport
 • Cabinetului psihologului școlar
 • Sala multifunctională/polivalentă
 • Centrului de Educație muzicală eficientă
 • Studioul universitar de înregistrări audio video
 • Centrul de educație filologică
 • Laborator instructiv-simulativ Matematica
 • Centru de resurse și consultanță Matematica
 • Laborator instructiv-simulativ Informatica
 • Laboratorul didactic de geografie
 • Laboratorul de Biologie
 • Centru didactic de istorie și educație pentru societate
 • Centrul de ghidare în carieră și relații cu piața muncii
 1. Elaborarea și publicarea suporturilor curriculare la unitățile de curs de specialitate de către cadrele didactice, care dețin titlu științific de doctor în științe ale educației și titlu științifico-didactic de conferențiar universitar și avizarea acestor produse de experți din Catedrele universitare. 
 2. Asigurarea studenților cu materiale didactice inovative, care stimulează creativitatea și inovația.
 3. Proiectarea și organizarea Școlilor de toamnă/iarnă, cu scopul de a  sensibilizarea studenții, comunitatea academică, partenerii față de nevoia de schimbare a pedagogului, valorificarea inovațiilor.
 4. Organizarea de evenimente (ateliere de formare, concursuri, mese rotunde) va facilita dezvoltarea cadrelor didactice inovatoare din Moldova
 5. Activități de promovare a imaginii și de atragere a studenților (pliante, flyere, filme video promoționale, deplasări).

Activitățile planificate vor dezvolta idei inovative în domeniul învățământului preșcolar, primar, gimnazial, liceal, universitar, vor îmbunătăți competențele profesionale a viitorilor învățători și educatori, vor stabili prioritățile innovative în dezvoltarea profesională, vor facilita adaptarea serviciilor de educație continuă la strategiile inovatoare de predare și învățare. În consecință, beneficile pentru dezvoltare și educație de calitate vor reveni copiilor din Moldova.

Beneficiari:

 • Beneficiarii direcţi ai subproiectului sunt toţi studenţii de la Ciclul I, II, III ai Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
 • Benefeciari indirecţi: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, cadre didactice universitare/şcolare, psihologi şcolari, educatori, manageri ai instituţiilor de învăţământ, elevi, copii, agajaţi ai structurilor de asistenţă psihopedagogică, părinţi.

Eficiența (bugetul și finanțele) subproiectului. În cadrul subproiectului este planificat un buget în sumă de 1.534.500 EURO, care s-a realizat în conformitate cu prevederile Manualului operațional al PÎÎS. S-a luat în calcul limita maximă admisă pentru bunuri (80%) și limita minimă admisă pentru servicii, instruiri și costuri operaționale (20%).

Sustenabilitatea și impactul subproiectului. După încheierea subproiectului ne propunem să asigurăm durabilitatea și sustenabilitatea activităților realizate. Scoala Viitorului creată in USARB va continua și după finalizarea proiectului. După încheierea subproiectului ne propunem să asigurăm durabilitatea și sustenabilitatea activităților realizate. Astfel, vom extinde activitățile de implementare prin organizarea activităților de formare profesională inițială și continuă centrate pe necesitățile beneficiarilor (studenți, cadre didactice, absolvenți ), vom colabora cu cadrele didactice de la catedrele de specialitate pentru continuarea elaborării și editării suportului curricular, vom continua tradiția de organizare a școlilor de vară, diversificând tematica. Pentru a suplini unele cheltuieli necesare pentru continuarea activităților achitate din proiect, ne propunem ca în Centrele educaționale de simulare să fie realizate diverse activități contra plată sau arendă (activități de pregătire a copiilor pentru școală, activități de pregătire  a temelor pentru acasă cu elevii claselor primare, oferirea în arendă a spațiilor pentru traininguri/ateliere, consiliere metodică etc). 

Impactul proiectului se va reflecta în competențele profesionale consolidate ale viitoarelor și actualelor cadre didactice, în parteneriatele extinse cu agenți educaționali din țară și de peste hotare, în sporirea imaginii profesiei de pedagogi și a imaginii pedagogului inovativ, în creșterea numărului de studenți, în competitivitatea instituției și a absolvenților pe piața muncii.

Obiectul procedurii de achiziție, bunuri:

 • Echipament informațional
 • Mobilier
 • Materiale didactice și jocuri didactice
 • Instrumente muzicale și echipamente sonorizare
 • Inventar sportiv
 • Echipamente și consumabile pentru laboratoare de geografie, biologie și chimie
 • Umidificatoare

Obiectul procedurii de achiziție, servicii non-consultanță:

 • Servicii de editare și publicare

Obiectul procedurii de achiziție, servicii consultanță:

 • Servicii de instruire
 • Servicii de elaborare a suporturilor curriculare ș.a.