Acte normative naționale

MEC (2020) Plan-cadru pentru studiile superioare de doctorat, ciclul III

MECC (2022) Metodologia de organizare și desfășurare a competiției naționale a proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat

HG (2020) Bursa de excelență a Guvernului și Bursa nominală pentru studenții-doctoranzi

ANACEC (2018) Ghid de redactare a tezelor de doctor/ doctor habilitat

MECC (2017) Regulamentul de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat

HG (2019) Metodologia de conferire și confirmare a titlurilor științifice

HG (2019) Metodologia aprobării conducătorilor de doctorat (rom)

MECC (2019) Indicatorii de performanță științifică pentru dobândirea calității de conducător de doctorat în Republica Moldova

ANACEC (2018) Codul de etică și deontologie profesională a personalului științific și științifico-didactic

CE (2005) Carta europeană a cercetătorului. Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor

Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin HG nr. 1007/2014

Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul superior, aprobat prin HG nr. 482/2017                                                        

Nomenclatorul specialităților științifice, aprobat prin HG 199/2013

Ghidul utilizatorului Sistemului European de Credite Transferabile/ ECTS, 2015

Cadrul Național al Calificărilor și Cadrul național al Calificărilor pentru învățământul superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1016 din 23.11.2017

Tipurile de lucrări acceptate de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare în vederea confirmării titlurilor științifice

Lista bazelor de date acceptate de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare pentru publicarea rezultatelor în vederea confirmării titlurilor științifice