ORGANIZARE

Ca structură organizatorică de instruire şi cercetare, Şcoala Doctorală de  Psihologie și Științe ale Educației include: totalitatea studenţilor-doctoranzi; conducătorii de doctorat abilitați cu dreptul de conducere a doctoranzilor; cadrele ştiinţifico-didactice, cu sau fără drept de a conduce doctorate, implicate în activităţile de predare în ŞD, titulari ai USARB sau ai altor instituţii din ţară sau de peste hotare. ŞD este condusă de directorul Şcolii Doctorale, ales în conformitate cu Procedura alegerii directorilor ȘD si a Consililor ȘD în cadrul Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, aprobata prin Hotărîrea Senatului USARB, cu un mandat de 5 ani și Consiliul Şcolii Doctorale,  care este organul colectiv de conducere a activităţii ŞD.