Consiliul ȘD

Consiliul Şcolii Doctorale de Psihologie și Științe ale Educației este organul colectiv de conducere care: elaborarează și revizuiște Regulamentului de organizare și funcționare a ȘD; examinează rezultatele admiterii la ȘD; expertizează proiectelr înaintate la concursul de granturi și a celor promovate pentru admitere la studii a studenților doctoranzi înmatriculați prin contract (cu taxă); expertizează temele tezelor de doctorat; aprobă anual Planul strategic şi Planul operațional de activitate a ŞD, monitorizând realizarea acestora; evaluează periodic  calitatea programelor de studii doctorale şi propune spre aprobare Consiliului științific și Senatului USARB  iniţierea unor noi programe de doctorat sau cursuri obligatorii/ opționale; evaluează periodic activitatea conducătorilor de doctorat; analizează solicitărille studenţilor-doctoranzi privind modificarea/redactarea denumirii temei tezei de doctor, schimbarea conducătorului de doctorat sau a membrilor comisiei de îndrumare; ia decizii privind acordarea sau revocarea calităţii de membru al ŞD; mediază  litigiile care apar între studenţii-doctoranzi şi conducătorii de doctorat; promovează dosarele pentru susținerea publica a tezelor, recomandă Consiliului științific componența Comisiei de susținere publică.

Componența Consiliului Școlii Doctorale de Psihologie și Științe ale Educației:

BRICAG Silvia, doctor în psihologie, conferențiar universitar – președinte;

ȘLEAHTIȚCHI Mihail, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar;

ȘOVA Tatiana, doctor în pedagogie, conferențiar universitar;

RACU Iulia, doctor habilitat în psihologie, conferențiar universitar;