Metodologie

METODOLOGIA

organizării și desfășurării concursului de admitere

la programele de formare tehnică profesională

postsecundară și postsecundară nonterțiară,

pentru anul de studii 2020 – 2021

 

  1. Admiterea candidaților se va realiza în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, în limita numărului de locuri stabilite pentru fiecare program de formare profesională, categorie de candidaţi, limbă de instruire şi sursă de finanţare.
  2. Media de concurs la programe de formare profesională tehnică postsecundară nonterțiară, la domeniul de educație Pedagogie și știința educației se calculează până la sutimi, prin trunchiere, după formula:

MC=0,6 MNDP+0,4 MNEA

unde:

media notelor la examenele de absolvire;

media notelor generale la disciplinele de profil: limba de instruire, limba străină I, matematica și istoria românilor și universală.

  1. Candidații la concursul de admitere la specialitatea 11210 Educație timpurie (calificarea Conducător muzical) care nu au absolvit școli de profil urmează să susțină o probă de aptitudini. În acest caz, media de concurs se calculează, până la sutimi, prin trunchiere, după formula:

MC=0,3 MNDP+0,2+0,5 NPA

      unde:

media notelor la examenele de absolvire;

media notelor generale la disciplinele de profil;

nota la proba de aptitudini.

  1. Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or. Bender, care nu au studiat după programele de învăţământ aprobate de MECC, înmatricularea se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, se calculează până la sutimi, prin trunchiere, după formula:

MC=0,6 MNDP+0,4 MNG

unde:

media notelor generale la disciplinele de profil;

nota medie generală conform actului de studii.