Planul de dezvoltare strategică

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ A FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, PSIHOLOGIE ŞI ARTE pentru anii 2016-2020

1. GENERALITĂŢI

Structura academică a Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte cuprinde patru 4 catedre:

 • Ştiinţe ale Educaţiei,
 • Psihologie,
 • Arte şi Educaţie Artistică,
 • Educaţia fizică.

Facultatea a fost autorizată cu dreptul de organizare a studiilor pentru următoarele domenii de formare profesională la Ciclul I:

 • 141 Educaţie şi formarea profesorilor,
 • 142 Ştiinţe ale educaţiei,
 • 322 Psihologie,
 • 212 Muzică şi arte interpretative,
 • 216 Arte teatrale.

Facultatea a fost autorizată cu dreptul de organizare a studiilor la 4 programe de licenţă

(Pedagogie în învăţămîntul primar şi Pedagogie preşcolară, Pedagogie în învăţămîntul primar şi Limba engleză, Psihologie, Muzică) şi 6 programe de masterat (Management educaţional, Managementul educaţiei incluzive, Managementul educaţiei timpurii, Didactica disciplinelor artistice, Psihologia judiciară , Consilierea psihologică în instituţii şi organizaţii).

Actualmente în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte îşi fac studiile 1070 studenţi, dintre care la Ciclul I îşi fac studiile 855 studenţi (291 – studii cu frecvenţă la zi + 564 – studii cu frecvenţă redusă), la Ciclul II – 215 studenţi.

2. MISIUNEA FACULTĂŢII

Misiunea facultăţii se concentrează pe asigurarea instituţiilor de învăţământ preuniversitare (instituţii preşcolare, şcoli primare, gimnazii şi licee), instituţiilor de învăţământ artistic preuniversitar (şcoli de muzică/ arte, colegii şi licee de muzică /arte), Direcţiilor de cultură raionale şi instituţiilor rezidenţiale (serviciul vamal, serviciul penitenciar, camera de minori, Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Spitalul de Psihiatrie, Centrul consultativ) cu specialişti în domeniu.

Facultatea îşi asumă un rol important în formarea continuă a absolvenţilor la toate specialităţile autorizate şi recalificarea profesională la trei specialităţi: Pedagogie preşcolară, Învăţământ primar şi Pedagog de sprijin.

3.OBIECTIVE CADRU

 1. Asigurarea vizibilităţii Facultăţii
 2. Dezvoltarea resurselor umane
 3. Dezvoltarea mediului de învăţare
 4. Eficientizarea activităţii didactice şi metodice
 5. Impulsionarea activităţii ştiinţifice şi de creaţie
 6. Asigurarea unui parteneriat durabil
 7. Dezvoltarea autoguvernării studenţeşti
 8. Dezvoltarea sistemului de management al calităţii
 9. Diversificarea activităţilor extracurriculare.

4.ACŢIUNI DE REALIZARE

1.4.Asigurarea vizibilităţii Facultăţii

Asigurarea vizibilităţii Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte prin:

 • Valorificarea optimă  a  repozitoriului  informaţional  al  Bibliotecii  Ştiinţifice  USARB: catalogul partajat, softul Alif, catalogul vebo-pak Primo, Ora USARB;
 • Relansarea site-ului facultăţii, unificarea cerinţelor faţă de site-ul celor patru catedre: Catedra de ştiinţe ale educaţiei, Catedra de psihologie, Catedra de arte şi educaţie artistică, Catedra de educaţie fizică;
 • Elaborarea site-ului studenţilor şi absolvenţilor care va conduce la asigurarea unui feed-back mai eficient dintre facultate şi angajatori şi creşterea numărului de abiturienţi;
 • Dezvoltarea unei baze de date privind producţia ştiinţifică a Facultăţii, care să permită o înregistrare punctuală a rezultatelor cercetării ştiinţifice, evitarea raportărilor multiple precum şi timpul imens, consumat inutil, de către cadrele didactice pentru efectuarea raportărilor, în special pentru acreditările profilurilor ştiinţifice.
 • Participarea mai activă cu comunicări la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

2.4.Dezvoltarea resurselor umane

Convingere: Resursele umane din facultate nu trebuie privite în mod tradiţional, ca orice resursă, cuantificabilă birocratic prin număr de posturi, bugete etc. deoarece se pierde astfel din vedere faptul că vorbim de OAMENI cu nevoi, pregătiri şi dorinţe diferite, oameni ce reprezintă forţa şi valoarea facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte.

În contextul celor enunţate, se au în vedere următoarele acţiuni:

 • Cultivarea dialogului permanent cu întreaga comunitate academică; Susţinerea autonomiei profesionale în dezvoltarea în carieră; Promovarea unei culturi organizaţionale bazată pe performanţă şi probitate; Promovarea excelenţei academice.
 • Formarea cadrelor didactice prin studii de doctorat: depunerea eforturilor sporite pentru finisarea studiilor de doctorat de către profesorii deja implicaţi în acest proces şi susţinerea tezelor în termeni stabiliţi intru completarea numărului de cadre didactice cu grade şi titluri ştiinţifice.
 • Păstrarea în comunitatea academică a profesorilor valoroşi, pensionarilor apţi de muncă, deoarece reprezintă o datorie la fel de legitimă ca şi recrutarea celor mai valoroşi tineri.
 • Creşterea numărului de profesori abilitaţi cu dreptul de conducere a tezelor de doctorat.
 • Implicarea personalului în programe de formare continuă; încurajarea şi susţinerea mobilităţii cadrelor didactice la nivel naţional şi internaţional.

3.4.Dezvoltarea mediului de învăţare

 • Dezvoltarea unui climat de lucru pozitiv – atît la nivel de corp profesoral-didactic, didactic-auxiliar, de corp studenţesc, caracterizat prin colegialitate, deschidere, toleranţă, empatie, gîndire pozitivă, creativitate, iniţiativă, elan, susţinere profesională şi morală reciprocă, responsabilitate, conştientizarea clară şi traducerea în fapte de către fiecare membru al facultăţii a drepturilor şi obligaţiunilor profesionale şi de serviciu.
 • Formarea spirtului corporativ (A ne simţi bine când se vorbeşte frumos despre facultate şi a ne ,, zgârii” la ureche cînd se vorbeşte prost despre facultate);
 • Armonizarea activităţii generale a catedrelor facultăţii: programarea de către cadrele didactice a unor activităţi comune reieşind din direcţiile prioritare de dezvoltare a facultăţii, unificarea / coordonarea şedinţelor de diferit gen, coordonarea orarului, a activităţilor extracurs, unificarea unor activităţi educaţionale cu studenţii, a activităţilor organizate de studenţi etc.
 • Asigurarea condiţiilor fizice necesare mediului de învăţare: menţinerea în funcţiune a bazei materiale existentă în facultate; continuarea acţiunilor de reabilitare a spaţiilor facultăţii inclusiv prin atragerea de fonduri extrabugetare: reparaţii curente ale sălilor de curs, înnoirea reţelei electrice (schimbarea sistemului de fire electrice, a prizelor şi întrerupătoarelor învechite atît moral, cît şi funcţional); înnoirea, după posibilităţi, a unei părţi a mobilierului, precum şi efectuarea altor lucrări în scopul modernizării blocului de studii.
 • Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale destinată cercetării şi activităţilor didactice folosind eventualele fonduri bugetare alocate laboratoarelor, dar şi prin atragerea de alte fonduri cum ar fi sponsorizările. În cazul alocării de fonduri bugetare se impune stabilirea unor obiective strategice comune la nivelul facultăţii pentru a se evita dispersarea nejustificată a resurselor.

4.4. Eficientizarea activităţii didactice şi metodice

 • Modernizarea sistemului de predare şi desfăşurare a orelor de curs, atât din punct de vedere metodologic şi conceptual, cât şi din punctul de vedere al instrumentelor şi tehnologiilor didactice. În acest sens, având în vedere diminuarea numărului de ore se impune în mod imperios elaborarea, în format scris şi/sau electronic, a suportului de curs şi a îndrumarului pentru fiecare disciplină din planurile de învăţământ, inclusiv plasarea cursurilor pe platformele de învăţare MOODLE şi MAHARA.
 • Continuarea restructurării sistemului de transmitere şi evaluare a cunoştinţelor prin focalizarea metodelor de verificare spre dobândirea de competenţe, respectiv prin capacitatea de a formula şi rezolva probleme profesionale.
 • Continuarea restructurării sistemului de practică la nivelul studiilor de licenţă şi master astfel încât această activitate să contribuie efectiv la creşterea competenţelor, dar mai ales a abilităţilor practice ale absolvenţilor, care să le permită o mai bună integrare pe piaţa forţei de muncă.
 • Organizarea şi monitorizarea lucrului individual dirijat al studenţilor. În acest context decanatul îşi asumă următoarele sarcini: asigurarea ergonomică (săli de consultaţii, mobilier, săli pentru păstrarea mostrelor); asigurarea logistică: mijloace tehnice (calculatoare, ecrane, proiectoare etc.); monitorizarea generală a lucrului individual dirijat.
 • Dezvoltarea Centrului metodologic Psihopedagogia şcolii superioare, unde va fi acumulată şi dezvoltată experienţa de predare–învăţare-evaluare în şcoala superioară, vor fi elaborate anumite materiale în ajutor cadrelor didactice universitare (ghiduri, mostre de cursuri universitare, de note de curs, de curriculum-uri etc.). Totodată, în incinta Centrului vor putea fi promovate orele de curs la modulul psihopedagogic pentru cadrele didactice din universitate care nu au studiat acest compartiment în cadrul formării lor de specialitate, precum şi diferite activităţi instructive (seminare, training-uri etc.) pentru cadrele didactice.
 • Încetăţenirea tradiţiei de asistenţă la orele de curs: asistarea managerilor şi asistarea reciprocă a cadrelor didactice la orele de curs cu ulterioare analize, discuţii etc. la şedinţele metodice, la şedinţele catedrei, ale Seminarului metodologic al facultăţii trebuie să devină o practică zilnică la facultate.

5.4.Impulsionarea activităţii ştiinţifice şi de creaţie

 • Stimularea procesului de internaţionalizare a activităţii de cercetare ştiinţifică prin participări la programele Uniunii Europene FP7 şi Orizont 2020, în parteneriate cu universităţi din ţară şi străinătate; Implicarea mai activă a profesorilor în proiecte de cercetare instituţionale naţionale şi internaţionale.
 • Constituirea de grupuri de cercetare pe domenii interdisciplinare care să beneficieze, pe de o parte de expertiza şi competenţa unui leader de grup, iar pe de altă parte de entuziasmul şi spiritul inovator al tinerilor cercetători (doctoranzi, postdoctoranzi, cadre didactice etc.).
 • Acreditarea profilului ştiinţific „Teleologia curriculumului universitar” cu calificativul „bine”.
 • Formarea unor profesori universitari cu renume în domeniu, elaborarea şi publicarea unor lucrări ştiinţifice, metodologice etc. de rezonanţă; desfăşurarea unor activităţi ştiinţifice de amploare: foruri ştiinţifice pe probleme originale, de o stringentă actualitate, conferinţe publice pe teme educaţionale şi culturale;
 • Continuarea dezvoltării studiilor de masterat şi de doctorat inclusiv prin colaborări internaţionale bilaterale sau multilaterale. Prin realizarea unor programe de studii comune se va încuraja mobilitatea studenţilor şi se vor valorifica mai bine resursele umane şi materiale ale facultăţii.
 • Valorificarea capacităţii creatoare a studenţilor de top din anii terminali, de la programele de master şi a doctoranzilor prin integrarea în colective mixte de cercetare, respectiv prin selectarea corespunzătoare a temelor proiectelor de licenţă şi master în concordanţă cu programele prioritare de cercetare.
 • Organizarea Conferinţei ştiinţifice anuale a cadrelor didactice.
 • Implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi ale activităţii metodologice ale cadrelor didactice în sistemul educaţional preuniversitar şi universitar, în alte sisteme ale vieţii sociale, precum şi în activitatea extracurriculară (manifestări culturale, artistice şi educaţionale de diferit gen).
 • Editarea în continuare a revistei Artă şi Educaţie artistică (redactor-şef, profesorul, Ion Gagim), crearea site-ului revistei, includerea revistei în baze de date internaţionale şi aspiraţia spre a o plasa, la următoarea evaluare, Categoria B conform clasificatorului revistelor ştiinţifice naţionale.
 • Editarea unei reviste electronice ştiinţifico-metodologice a masteranzilor şi studenţilor, unde vor fi publicate cele mai relevante rezultate ale cercetărilor.
 • Organizarea Conferinţei ştiinţifice anuale a masteranzilor şi a studenţilor.
 • Continuarea activităţii Filarmonice pentru copii (desfăşurarea de concerte cu participarea studenţilor facultăţii şi a elevilor şcolilor de muzică şi de artă din municipiul şi din zona de nord a Republicii).
 • Activitatea corpului Gaudeamus: evoluări în cadrul universităţii, municipiului, precum şi participarea la diferite concursuri şi festivaluri naţionale şi internaţionale.
 • Organizarea de concerte (spectacole artistice) cu interpreţi invitaţi din ţară şi de peste hotare.

6.4.Asigurarea unui parteneriat durabil

COOPERARE ÎN CADRUL NAŢIONAL

Colaborarea cu  angajatori din ţară în baza Acordurilor de colaborare:

 • Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova;
 • Instituţiile preuniversitare de învăţământ din RM;
 • Instituţiile de învăţământ artistic preuniversitar (şcoli de muzică/ arte, colegii şi li cee de muzică /arte);
 • Ministerul Culturii din RM;
 • Direcţiile de Învăţământ, Tineret şi Sport raionale şi municipale/Direcţiile de cultură raionale;
 • Şcolile şi instituţiile preşcolare de aplicaţii (bazele practicii pedagogice);
 • CRJM (Centrul de Resurse Juridice din Moldova)
 • ONG;
 • Penitenciarul din Bălţi, Procuratura din Bălţi;
 • Spitalul de Psihiatrie, Centrul consultativ.

Forme de colaborare:

 • Participarea angajatorilor la elaborarea programelor de studii (coordonare, elaborare), conform prevederilor Codului educaţiei;
 • Publicitate gratuită a unor specialităţi(www.gov.md);
 • Plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor;
 • Implicarea specialiştilor prin cumul extern pe bază de contract în procesul didactic în calitate de preşedinţi ai examenelor de licenţă şi masterat; ccoordonatori şi consultanţi ai tezelor de licenţă, master (grup mixt); lectori pentru orele de seminare, orele de laborator şi coordonarea practicii pedagogice şi de specialitate;
 • Aprecierea calificărilor obţinute în timpul studiilor în raport cu cerinţele pieţei muncii prin intermediul consultării opiniei angajatorilor în cadrul practicii de specialitate, activităţilor de cercetare prin coordonarea activităţii de cercetare a absolvenţilor în cadrul activităţilor de formare continuă (Analiza Chestionarului privind sporirea eficienţei activităţii Centrului de formare continuă din cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi îndeplinit de educatorii instituţiilor preşcolare, învăţătorii claselor primare şi managerii instituţiilor preuniversitare la cursurile de formare continuă).

Colaborarea cu mediul de afaceri, unele structuri ale statului

 1. Colaborarea cu APL (ex., organizarea unor servicii alternative /vocaţionale în incinta facultăţii de care este interesată Administraţia Publică Locală);
 2. Colaborarea cu unele structuri ale statului: serviciul vamal, camera pentru minori etc.

(ex., formarea continuă a cadrelor în schimbul oferii locurilor de practică pentru studenţii de la specialitatea Psihologie şi specializările Consiliere psihologică în instituţii şi organizaţii, Psihologie judiciară);

 1. Colaborarea cu mediul de afaceri (susţinerea financiară a unor evenimente din facultate în schimbul unor publicităţi, consilieri psihologice, org-şhopuri etc.).

COOPERARE ÎN CADRUL INTERNAŢIONAL

Colaborarea cu   partenerii din străinătate în baza Acordurilor de colaborare şi proiectelor

centrate pe leasing de profesori prin intermediul TIC .  
•   Universitatea  de  Arte  „George  Enescu”  din  Iaşi  (Word-shopuri, Master-classuri,
manifestări culturale etc.);  
 • Universitatea din Iaşi, „Petre Andrei”, România;
 • Institutul Musichosofia, Germania (profesori asociaţi, Master-classuri) ;
 • Departamentul de educaţie cultural-artistică a Academiei de Ştiinţe din Rusia (Acord de colaborare semnat la data de 25 aprilie 2016 pentru 5 ani de zile);
 • Volda University College, Norvay prin intermediul Proiectelor centrat pe leasing de profesori prin intermediul TIC .

7.4. Dezvoltarea autoguvernării studenţeşti

 • Antrenarea studenţilor în luarea deciziilor pe diferite segmente social-didactice:
 • Alegerea organelor de autoconducere la facultate şi căminele studenţeşti unde preponderent locuiesc studenţii facultăţii;
 • Dezvoltarea activităţii Consiliului de cercetare ştiinţifică al studenţilor prin conferirea unei noi calităţi a managementului acestui domeniu;
 • Chestionarea studenţilor cu referinţă la evidenţierea gradului de mulţumire a studenţilor vis-a-vis de anumite probleme: activitatea didactică, condiţiile de viaţă şi odihnă în cămin, dotarea procesului didactic, asigurarea cu suport informaţional, frecventarea bibliotecii etc.
 • Elaborarea planului activităţilor extracurriculare;
 • Jurizarea concursurilor tradiţionale din facultate: Miss şi Mister Facultate, Balul bobocilor, Cel mai bun în profesie etc.
 • Jurizarea lucrărilor ştiinţifice prezentate de studenţi în cadrul Conferinţei ştiinţifice organizate anual la facultate; organizarea şi dirijarea lucrărilor Conferinţei;
 • Repartizarea burselor de studii şi burselor sociale;
 • Repartizarea locurilor în căminele studenţeşti;
 • Evidenţierea celor mai buni studenţi care trebuie menţionaţi la final de an de studii (în baza rezultatelor obţinute la învăţătură, activismului social etc.).
 • Imprimarea unui spirit de activitate productivă a Senatului studenţesc prin membrii aleşi din partea Facultăţii.

8.4.Dezvoltarea sistemului de management al calităţii

 • Actualizarea şi evaluarea necesităţilor de schimbare şi oportunităţilor de îmbunătăţire a procesului educaţional la facultate;
 • Responsabilizarea managerilor şi cadrelor didactice pentru realizarea plenară a atribuţiilor funcţionale:
 • Decanul promovează strategia, politica, obiectivele şi priorităţile facultăţii în domeniul calităţii; monitorizează realizarea la facultate a obiectivelor generale şi specifice.
 • Prodecanii facultăţii sînt reprezentanţii Decanului şi sînt responsabili de elaborarea orarului, verificarea frecvenţei la ore, proiectarea evaluărilor curente şi finale.
 • Şefii catedrelor de specialitate coordonează realizarea planului de studii; calitatea tuturor proceselor derulate în cadrul catedrei (formare, cercetare, prestare de servicii educaţionale). Şefii de catedră numesc cîte un cadru didactic responsabil pentru calitate. Aceştia monitorizează la nivelul catedrei atingerea obiectivelor generale şi specifice privind calitatea, instruirea personalului, planificarea şi desfăşurarea evaluărilor/ auditurilor interne şi a evaluărilor individuale.
 • Titularii unităţilor de curs sînt responsabili de planificarea, realizarea şi evaluarea procesului de învăţământ la disciplinele predate.
 • Comisia de asigurare a calităţii este un organism integru de lucru la nivelul facultăţii şi are un rol similar cu cel al Consiliului Calităţii la nivelul universităţii. Ea este aleasă şi validată de Consiliul facultăţii.

Implementarea sistemului de management a calităţii va conduce la acreditarea academică a tuturor specialităţilor .

9.4.Diversificarea activităţii extracurriculare

 • Organizarea corului studenţilor la specialităţile Pedagogie în învăţământul primar şi Pedagogice preşcolară şi
 • Organizarea ansamblului coregrafic al Facultăţii.
 • Activităţi de diferit gen organizate de către grupele studenţeşti sub îndrumarea tutorelui (cu ocazia diferitor date semnificative: Ziua Profesorului, Ziua Tineretului, Ziua Studenţilor, Miss facultatea, Cel mai erudit student ş.a.).
 • Audierea şi discutarea la şedinţele Consiliului facultăţii a activităţii tutorilor grupelor academice.
 • Colaborarea cu părinţii studenţilor sub diferite forme (adunări, întîlniri în cadrul universităţii, scrisori informaţionale etc.).

5.APRECIERI FINALE

Acest plan managerial este rodul unei experienţe didactice de 32 de ani dintre care 2 ani de activitate în şcoala generală şi 30 ani de activitate în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, precum şi 11 ani de activitate managerială în funcţie de decan adjunct al facultăţii de Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială, şefă a catedrei de Ştiinţe ale Educaţiei, decan interimar al facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie Şi Arte.

Sunt convinsă că conducerea judicioasă a facultăţii poate fi realizată doar în condiţiile unor exigenţe pe care facultatea şi le-a impus, le respectă şi care se referă la: resursele umane caracterizate de un nivel înalt de profesionalism; atmosferă psihologico-emoţională pozitivă; studenţi cu pregătire corespunzătoare cerinţelor pieţei muncii; ofertă diversificată a programelor de studii; prezenţa spiritului corporativ; cercetare ştiinţifică de calitate, recunoscută pe plan naţional şi internaţional; implementarea unui management al facultăţii care să asigure derularea calitativă a procesului educaţional.

Doctor în ştiinţe pedagogice, conferenţiar universitar

Lora Ciobanu 

09.06.2016