Acte necesare

Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs;
 • certificat de naştere/buletinul de identitate și copia acestuia;
 • copia buletinului de identitate al unui  părinte sau al tutorelui legal  (pentru candidații minori);
 • actul de studii, în original cu anexa respectivă și copiile acestora;
 • 4 fotografii 3×4, color;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere (prevederea nu se aplică pentru copii rămași fără ocrotire părintească)..

Notă. Candidaţii poartă răspundere pentru veridicitatea actelor prezentate pentru participarea la Concursul de admitere în conformitate cu legislație în vigoare. În cazul candidaților minori, declarația se va completa de unul dintre părinți sau de tutorele legal.

Pentru candidații care se înscriu la concurs la cota de 15%, dosarul cuprinde suplimentar următoarele documente:

 • adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă ori hotărârea instanței de judecată, pentru copiii rămași fără ocrotire părintească, în original;
 • certificatul medical corespunzător care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinţilor acestuia, în original;
 • actul de studii respectiv pentru copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale care au absolvit şcoli cu statut special, certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu au învăţat în şcoli speciale;
 • diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane sau internaţionale, la discipline de studiu, precum şi diplome ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziţii etc., organizate de MECC sau de ministerele de resort;
 • certificatul (legitimația original/copie) care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi Independenţei R. Moldova, la acțiunile de luptă din Afghanistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate în original;
 • certificatul despre componenţa familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidaţii din familiile cu patru şi mai mulţi copii);
 • confirmarea apartenenţei la familii de romi;
 • adeverință de angajare în câmpul muncii (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
 • copia certificatului de naştere al unuia din părinţi, pentru cetăţenii statelor membre ale C.S.I. şi ai ţărilor baltice de naţionalitate moldoveni (români).